<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  E?LENCEL? SüTLü ??ECEKLER: MILKSHAKE VE SMOOTHIE

  Asl? KOCAKU?AKO?LU DO?RU / Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ?efi - Aromsa

   

  Milkshake ve smoothie, sütü ve meyveleri daha e?lenceli bir ?ekilde tüketmek için tercih edilen son y?llarda oldukça popüler olan içecek çe?itleridir. Süt ve sütlü içeceklere ilginin artmas? ve bu alanda inovasyonlar?n desteklenmesiyle, günümüzde bu ürünleri oldukça farkl? alternatifler ile görüyoruz.

  ?imdi bu iki içece?i biraz yak?ndan tan?yal?m. 

  ?lk milkshake süt ve yumurtan?n farkl? kombinlerinden olu?maktayd?. Günümüzde ise meyveler, aromal? ?uruplar ve çikolatal? soslar ile birlikte süt ve dondurman?n uyumunu görmekteyiz. Ayr?ca milkshakeler kremal? köpük, renkli ?eker süslemeleri, çikolata ya da meyve parçalar? ilave edilerek görsel anlamda daha da cazip hale getirilip sunulmaktad?r. A??zda b?rakt??? ho? kremsi dokusu da milkshake ürününe has ayr? özelliktir.

   

  Smoothie ise, yo?urt ve sütün, meyve ve sebze ile kombinlenmesi ile elde edilir. Sadece meyve ya da sebze kullanarak yap?lan smoothie türleri de vard?r. Besin de?eri yüksek olan smoothie, ayn? zamanda mükemmel bir kahvalt? ve ara ö?ün içece?idir. Son y?llarda sa?l?k trendleri ile birlikte s?k s?k an?lan smoothie çe?itleri, protein tozu ilave ederek besin de?eri yüksek bir sporcu ürününe dönü?türülebilir. ?yi bir at??t?rmal?k olan bu ürün, tüketim kolayl??? sa?layan ambalajlar ile pazara sunularak, günün her an?nda ve her yerde içilebilir özelli?i ile farkl? tüketici gruplar?na ula?maktad?r. 
  Çok benzer gibi görünen bu iki ürün, gerek reçete gerekse tüketim özelli?i yönünden birbirinden ayr?lmaktad?r.

   

  Milkshake daha çok tatl? niyetine tüketilen, ö?ün yerine tercih edilmeyen bir içecektir. Ayr?ca reçetesindeki temel baz süt veya dondurmad?r. Smoothie ise, ö?ün yerine geçen, daha k?vaml? ve ana baz?n? meyve ya da sebzelerin olu?turdu?u içeceklerdir. Üründeki süt ve meyve/sebze bile?en oran?na göre bu içecekler aras?ndaki ayr?m? kolayca yapmak mümkündür.

   

  Aromsa olarak di?er ürün gruplar?nda oldu?u gibi, bu iki ürüne de çok farkl? bak?? aç?lar? kazand?rarak, tercih sebeplerini art?racak alternatifler sunuyoruz. Milkshake ve smoothie çe?itlerini farkl? meyve kombinleri ile zenginle?tiriyor, daha renkli ve e?lenceli tatlar yarat?yoruz. Al???lm?? çilek, vanilya, çikolata tatlar?n?n d???na ç?k?p, bu ürünlere tah?l, kuruyemi? ve tropik meyve alternatifler kat?yoruz. Tek lezzetleri birbirine yak??an kombin lezzetlerle birle?tirerek yepyeni tatlar olu?turuyoruz. Ayn? zamanda yurt içi - global trendleri ve geleneksel tatlar? yak?ndan takip ederek, beklentiyi hedefleyen ürünler ile i? ortaklar?m?z?n yan?nda oluyoruz.


  So?uk zincir ürünü olarak bilinen bu lezzetlere sadece tat alternatifleri olu?turmakla kalm?yor, son tüketici için kolay ve h?zl? haz?rlama, i? ortaklar?m?za depolama kolayl??? sa?layacak toz ürün alternatifleri için çal???yoruz. Tüm bu çal??malar?, AR-GE laboratuvarlar?m?zdaki ekipmanlarla endüstriyel ko?ullardaki üretim ?artlar?na en yak?n hali ile elde etmeyi ba?ar?yor, bu sayede de partnerlerimize zaman ve süreç kolayl??? sa?l?yoruz.Aromsa olarak, içecek sektöründeki trendleri takip ediyor, uzmanl???m?z? teknoloji ile birle?tirerek, yeni ürün ve lezzetleri i? ortaklar?m?za sunuyoruz. Payla?t???m?z alternatif lezzetlere ek olarak, reçete ve teknik desteklerimiz ile raflarda gördü?ümüz birçok ürüne Aromsa kalitesiyle dokunuyoruz. ?novasyona verdi?imiz önem, son y?llar?n favori içecekleri aras?na giren milkshake ve smoothie için yeni tatlar olu?turmam?za sebep olmaktad?r. Aroma ve meyve kombin çe?itlerindeki art??, bu ürün kategorisindeki yenilikleri de art?rmaktad?r. Günümüzün trend ürünlerine lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.