<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  MEYVE SUYU SEKT?RüNDE ?NOVAT?F YAKLA?IMLAR

  Nazl? C?M?LL? / Aromsa Kurumsal ?leti?im ve Pazarlama ?efi

   

   

   


  Hayat?n her alan?ndaki h?zl? yap?, g?da sektöründe de üretimde ve tüketimde de?i?ime sebep oldu. Dinamik akan hayat içerisinde beslenme ihtiyaçlar? ve beklentiler farkl?la?t?. Günümüz tüketicisi çok bilinçli, ö?ünlerinde kendini dinç ve enerjik tutacak, gerekli besin ö?elerini sa?layacak, sa?l?kl? oldu?unu, kendisi için iyi oldu?unu dü?ündü?ü, fayda sa?layaca??na inand??? ürünleri tercih ediyor. Sa?l?k trendi g?da sektöründe yeni bir trend de?il. Son senelerin en önemli trendlerinden biri. Bu trende ba?l? olarak geli?en fonksiyonel ürünler içerisinde özellikle detoks etkili meyve sular? oldukça ilgi çekiyor.

   

  Türkiye’de y?ll?k meyve suyu tüketiminin ki?i ba?? yakla??k 10 litre oldu?u bilinmektedir. Avrupa’da bu rakam?n yakla??k 22 litre oldu?unu dü?ünürsek ülkemizde ciddi bir potansiyel oldu?unu görüyoruz. Her sektörde oldu?u gibi, meyve suyu sektöründe de tüketiciler yenilikçi ürünlere ilgi duyuyor. Özellikle genç nüfusun yo?un oldu?u Türkiye’de farkl?, tüketiciye fayda sa?layacak, iyi hissettiren ürünler sektörde büyümek için büyük f?rsat sunuyor.


  Meyve suyu kategorisinde, dünya genelinde en çok tercih edilen tatlar aras?nda portakal ve elma ilk s?rada yer al?rken, ülkemizde ise en çok tercih edilen tatlar ?eftali, kay?s? ve vi?nedir. Bu geleneksel meyve sular?na ek olarak, her türlü damak tad?na hitap edebilecek yeni lezzetlere ve iki- üç farkl? meyve suyunun kar???m? ile olu?turulan yeni ürünlere ra?bet her geçen gün artmaktad?r. Tüketicilerin önceli?inde lezzet olsa da, meyve sular?n?n, enerji, mineral ve fonksiyonel besin ö?elerine sahip olmas? da önemlidir. Bu sebeple, ürünlere fonksiyonel özellik kazand?rmak için çe?itli çal??malar yürütüyoruz. Aromsa olarak, özellikle ekstraktlar?m?z ile zenginle?tirdi?imiz tatlar? i? ortaklar?m?za öneriyoruz. 


  Global ve yerel trendler do?rultusunda, meyve ve sebze sular?n?n birlikte kullan?m? ile yenilikçi ve farkl?l?k yaratan ürünler geli?tiriyoruz. Üreticilerden gelen talepler do?rultusunda laboratuvarlar?m?zda AR-GE çal??malar? gerçekle?tiriyor, deneme üretimlerini birlikte yap?yor, ürün ve üretim prosesiyle ilgili her türlü konuda teknik destek sunuyoruz.


  Sektörde, yerli üretici olman?n ve güçlü AR-GE altyap?s?na sahip olman?n avantaj?yla h?zl?, kaliteli ve inovatif ürünler sunuyoruz. Hem Türkiye’de hem de globalde birçok i? orta??m?z?n ürünlerine lezzet katman?n heyecan ve mutlulu?unu ya??yoruz.