<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  YALE YEN? UX SER?S? ?LE KURALLAR DE????YOR!

  Dünyan?n önde gelen forklift ve istif makinesi üreticisi Amerikan Yale, yeni UX serisi ile yüksek verimli ve dayan?kl? ürünleri eri?ilebilir bütçelerle mü?terilerine sunuyor. Tamamen Amerikan Yale kalitesi ile üretilen yeni UX serisi, tasar?m, donan?m ve özellikleri ile kurallar? de?i?tiriyor.

  Amerikan Yale, 150 y?l? a?k?n forklift ve istif makinesi üretim tecrübesi ile geli?tirdi?i yeni UX serisini dünya ile ayn? anda Türkiye pazar?na da sundu. Türkiye’de distribütörlü?ünü QuickLift Makine San. ve Tic. A.?.’nin yapt??? Yale, geli?tirdi?i bu yeni seri ile dü?ük yat?r?m maliyetleri ile yüksek kalitede hizmet almak isteyen, dü?ük-orta yo?unluklu kullan?m al??kanl??? bulunan i?letmeleri hedefliyor. Tamamen Yale tecrübesi ve kalitesi ile ?ekillendirilip tasarlanan yeni UX serisi, gerek operatör emniyeti ve konforu, gerek çevreci ve güçlü motoru, gerek teknoloji ve uzun akü ömrü, gerekse yüksek manevra kabiliyeti ve dü?ük i?letme maliyeti gibi pek çok özelli?i ile dikkat çekiyor.


  Geni? Ürün Hatt?
  Yeni UX serisini 2- 3,5 ton aral???ndaki dizel ve LPG’li forklift modellerinin yan? s?ra, binicili ve binicisiz Akülü Transpaletler ve ?stif Makineleri modelleri de bulunmaktad?r. Özel tasar?m GDP20UX, GDP25UX, GDP30UX ve GDP35UX modelleri ile forklift operatörünün konforlu ve güvenli çal??mas?n? sa?layan Yale, üst çatal görü?ünü engellemeyen yüksek mukavemetli caml? çelik üst operatör korumas? ile güven vermektedir. 


  Tasar?m? ?le Göz Kama?t?r?yor
  Tamamen operatörün üretim ve verimlili?ini art?rmaya yönelik tasar?m? ile dikkat çeken UX serisi forkliftler, operatöre geni? görü? aç?s? sunan tasar?m?, güçlü motoru ve hidrolik sistemi, mükemmel servis ve bak?m eri?imi, geni? operatör kompartman?, kolay bak?m imkan? sunan sökülebilir yumu?ak kauçuk zemini, ayarlanabilir ayna ve tepe lambas?, full ayd?nlatma ve sinyalizasyon imkan? sunan güçlü led lambalar? ile gücünü ve tasar?m?ndaki tecrübeyi göstermektedir.


  Yanmar Motor ve Aktarma Organlar?
  Yale UX serisinin motoru ve aktar?m organlar? orijinal Japon olup yüksek dayan?kl?l?k, uzun i?letme ömrü ve dü?ük maliyetli kullan?m kolayl??? sunmaktad?r. Yale UX serisinde kullan?lan Yanmar motoru performans? ile dikkat çekerken, tek h?zl? powershift ?anz?man da uzun sorunsuz çal??mas? ile performanstan ödün vermeden kullan?m gereksinimlerinizi kar??lamak için ideal bir çözüm sunar.

   
  Geni? Görü? Aç?s? ve Operatör Konforu
  Yale yeni UX serisi forkliftler, operatörün görü? aç?s?n? engellemeyecek ?ekilde konumland?r?lan özel ?s?l i?lem görmü? yüksek dayan?ml? mastlar? ile güvenli ve rahat bir kullan?m sunmaktad?r. Hidrolik sistem ise yine bu yüksek stres direncine sahip mast konumland?rmas? ile korunmakta, operatörün rahat çal??mas?na imkan sunmaktad?r. Optimize edilmi? direksiyon simidi çap? ve ayarlanabilir direksiyon konsolu tasar?m? ile operatörün rahat inip binmesine imkan tan?yan yeni UX forkliftlerinde ergonomik kumanda kollar? sayesinde operatörün verimi artmaktad?r. 3,5” LCD ekranl? Yale özel ekran?, pedallara kolay eri?im ve geni? diz bo?lu?u, ikili süspansiyon sistemi, dü?meli el freni kolu gibi di?er özellikler de kullan?m kolayl??? sa?layarak operatörün konforunu art?rmaktad?r. Ayarlanabilir süspansiyonlu koltu?u standart olarak bulunan UX serisi forkliftlerde koltuk sensörü ile operatörün güvenli?i ön planda tutulmaktad?r. Özel yüzeyli deri koltuk ile aç?k alanda kar??la??lan etkenlere kar?? korunma sa?lan?rken ergonomik s?rt dayana?? ve kolçaklar operatörün konforunu art?rmaktad?r.

  Dü?ük Servis ve Bak?m Maliyeti

  Yale UX serisi forkliftlerde; bile?enlerin ve özelliklerin sadeli?i sayesinde servisi h?zl? ve kolay bir ?ekilde yap?labilir. Dü?ük servis maliyeti ile i?letme giderlerinizi azalt?r. Yüksek kaliteli, sa?lam bile?enler, verimli filtreleme ve mükemmel so?utma, güvenilir i?lemlere ve daha dü?ük a??nma ve y?pranmaya katk?da bulunur. Bu, dü?ük maliyetli yedek parçalar?n h?zl? bulunabilirli?i ile birlikte servis ve bak?m gereksinimlerini ve maliyetlerini azaltmaya yard?mc? olur. Yale UX serisinde bilgisayar tabanl? tan?mlama sistemi gerekmedi?i gibi basit bile?enlere geni? eri?im imkan? sunan tasar?m sayesinde rahatl?kla müdahale edilebilmektedir.

   

  Yale UX serisinde egzost korumas?, dü?ük a??rl?k merkezi, ses yal?t?m?, çevreye duyarl? tasar?m gibi daha pek çok art? özellik bulunmaktad?r.