<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  Hakk?m?zda...

   

  Fikirevi Yay?nc?l?k Hakk?nda:

   

  01.07.2006 tarihi itibariyle faaliyetine ba?layan ve bünyesinde Drinktech ?çecek ve Teknolojileri Dergisi’ni de bulunduran Fikirevi Yay?nc?l?k Reklamc?l?k Tan?t?m Hizmetleri, dünyadaki trendleri takip ederek hayat?n içerisinde var olan görselli?i, çal??malar?ndaki tasar?mlara yans?tarak reklamc?l?k alan?nda mü?terilerine en iyi hizmeti sunmay? ilke edinmi?tir.


  Hizmetlerimiz...
   
  - Reklam tasar?m?, firma tan?t?m katalo?u, bro?ürler, gazete ve dergi tasar?mlar?, logo ve afi? çal??malar?
  - Web Sitesi tasar?m?
  - Profesyonel foto?raf çekimi.
  - Profesyonel video çekimi ve firmalara özel tan?t?m filmleri.
  - Outdoor-Dijital Bask? hizmetleri
  - Kurumsal kimlik çal??malar?

   

  DrinkTech Dergisi Hakk?nda...


  Drinktech ?çecek ve Teknolojileri Dergisi, ayl?k periyotlarla yay?nlanmakta olup, içecek sektöründeki bilimsel ve teknolojik geli?meleri ve yenilikleri ülkemizde sektöre ula?t?ran ilk ve tek dergidir. Uluslararas? alanda yay?nlanan dergimizin amac?, içecek sektörünün geli?imine katk?da bulunmak, sektör firmalar?m?z?n uluslararas? alandaki pay?n? art?rarak içecek sektörünün g?dan?n içinden ayr?l?p kendi ba??na bir sektör olu?turmas?n? sa?lamakt?r.


  Drinktech ?çecek ve Teknolojileri Dergisi, Türkiye ve dünyada üretilen teknolojileri, endüstriyel uygulamalar?, geli?tirilen hammaddeleri ve malzemeleri, yeni ambalaj dizaynlar?n? ve bunlar?n uygulamalar?n? ara?t?rarak yay?nlar. Ayr?ca yay?nlad??? kö?e yaz?lar?, röportajlar ve ürün haberleriyle de sektörün hedef kitlesi olan nihai kullan?c?ya ula??r. Drinktech ?çecek ve Teknolojileri Dergisi, yurtiçi ve yurtd???nda düzenlenen fuarlarda ücretsiz olarak da??t?lmaktad?r.


  Drinktech ?çecek ve Teknolojileri Dergisi ?çerik Kapsam?: Do?al Kaynak Sular?, Do?al Mineralli Sular, Meyve Sular?, Gazl?/Gazs?z Me?rubatlar, Süt ve Süt Ürünleri, Toz ?çecekler, G?da Katk? Maddeleri ve Aromalar, Çay/Kahve S?cak ?çecekler, Alkollü ve Alkolsüz ?çecekler, Tesis Kurulumu (Su, Süt, Meyve Suyu), Gazl?/Gazs?z Dolum Makineleri, PC Damacana ve Geri dönü?ümsüz Damacana Çalkalama/Kapatma/Etiketleme Makineleri, Emniyet Band?, PET ?i?irme Makineleri, PET Su ve Damacana Kapaklar?, PET Preform, Shrink Ambalaj - Palet ve Paketleme Makineleri, Endüstriyel Su Ar?t?m Sistemleri, Filtrasyon/Yumu?atma/Ozonlama ve Dezenfeksiyon Sistemleri, Süt Tanklar? ve Homojenizatörler, Markalama - Barkodlama ve Kodlama Sistemleri, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, So?utma Sistemleri, PET Su ve Damacana Kal?plar?, Ka??t Ambalaj, Plastik Ambalaj, Fleksble Ambalaj, Cam Ambalaj vb. ?çecek sektörüne hizmet veren tüm teknoloji firmalar?.

   

  Tiraj: 5000 adet – Fuar say?lar?nda 8000 adet


  Da??t?m Oranlar?: %50 içecek sektörü, %30 teknoloji firmalar?, %20 market, restourant, otel, cafe, bar zincirleri.
   

  Da??t?m ?ekli: Kargo, Kurye ve Posta ile ücretsiz da??t?m ve fuarlarda ücretsiz olarak birebir elden da??t?m yap?lmaktad?r.

   

    

   

  DrinkTech Dergisi Reklam Boyutlar?...

   
  Derginin Teknik Özellikleri:

  * Silme Boyut: 23 cm x 33 cm
  * 1/2 dikey yar?m sayfa: 11 cm x 33 cm
  * 1/2 yatay yar?m sayfa: 23 cm x 16 
  - Reklam tasar?m?n?z? haz?rlarken silme reklamlarda 5'er mm kesim pay? ekleyiniz. 
  * Ka??t cinsi: Kapak: 300 gr. Parlak Ku?e, ?ç sayfalar: 135 gr. Parlak Ku?e  
  * Cilt: Amerikan cilt  
  * Kapak parlak selofan kaplama  
  * Metin, amblem, adres, vb. önemli bilgileri en az 5 mm sayfa içerisinde kullan?n?z. 
  * Reklam tasar?mlar?n?z?; JPG, TIFF, Ai. ya da PDF olarak 300 DPI çözünürlükte gönderiniz.