<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  Öncelikle sizi ve ?irketinizi tan?yabilir miyiz?

  Merhaba, ben Eren Ergen. ?stanbul Üniversitesi Turizm ??letmecili?i bölümü ile ayn? zamanda Anadolu Üniversitesi ??letme Fakültesi’nde e?itimimi tamamlad?m. Uzun süre turizm sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 5 y?l? a?k?n bir süredir Agora Turizm bünyesinde 'drinktec Fuar?'n?n da içinde bulundu?u pek çok fuar projesinin Türkiye’deki Proje Müdürü olarak görev yapmaktay?m.


  Agora Turizm olarak, 2009 y?l?ndan bu yana dünyan?n lider fuarc?l?k ?irketlerinden biri olan Messe München GmbH’?n Türkiye resmi temsilcisiyiz. Messe München bünyesinde; konusunda dünyan?n lider fuar? olma özelli?i ta??yan prestijli fuarlar ile birlikte yat?r?m araçlar?, tüketim araçlar? ve yeni teknolojiler alan?nda yakla??k 40 fuar organize ediliyor. Senede yakla??k 100 ülkeden 30 bin kat?l?mc?n?n yeni ürün ve teknolojilerini sergiledi?i Münih’teki organizasyonlarda yakla??k 200 ülkeden 2 milyon ziyaretçiye ev sahipli?i yap?l?yor. Avrupa ve Asya’da 6 yurt d??? i?tiraki ve 89 ülkede hizmet veren 66 temsilcilik ile geni? bir küresel a?a sahip olan Messe München’in; Münih’te düzenledi?i fuarlara ek olarak Asya, Rusya, Ortado?u, Güney Afrika ve Güney Amerika’da düzenledi?i sektörel fuarlarla birlikte olu?turdu?u küresel a?, her y?l daha da geni?liyor. 


  Agora Turizm olarak sürdürdü?ümüz bu faaliyetlerin yan? s?ra, 2016 y?l?nda 851. y?l?n? kutlayan dünyan?n en eski fuar ve sergi organizasyon ?irketi Leipzieger Messe’nin de Türkiye resmi temsilcili?ini yapmaktay?z. 

  Bugüne kadar i? ortaklar?n?zla birlikte yurtiçi ve yurtd???nda gerçekle?tirdi?iniz fuarlar ve konseptleri hakk?nda bilgi verir misiniz? 
  Yurtd???nda gerçekle?tirdi?imiz fuarlar birçok sektöre hitap etmektedir. ?çerisinde in?aat makineleri, çevre ve geri dönü?üm, f?r?nc?l?k ve pastac?l?k, içecek teknolojileri, yap?-in?aat malzemeleri, gayrimenkul ve yat?r?m, seramik teknolojileri, turizm, mücevherat ve saat, güne? enerjisi, optik, a?aç i?leme teknolojileri & ormanc?l?k, elektronik yan sanayi, analiz ve laboratuvar ekipmanlar?, ta??mac?l?k ve lojistik, kap? ve pencere sistemleri, cephe ve yal?t?m sistemleri, robot teknolojileri ve mekatronik gibi birçok sektör yer almaktad?r. Ayn? zamanda çevre, su, at?k su ve geri dönü?üm sektörünün dünyadaki lider fuar? olan IFAT’? her iki y?lda bir Türkiye’de organize etmekteyiz. 


  Neden drinktec? Bu fuar?n Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerine ne zaman ve nas?l ba?lad?n?z?
  drinktec’in her 4 y?lda bir organize edilmesinden dolay? bu y?l, drinktec 2013 ile birlikte tüm sat?? ve pazarlama faaliyetlerini sürdürdü?ümüz 2. drinktec Fuar?'m?z olacak. Bu y?l drinktec Fuar?'na Türkiye’den kat?l?m oran? bir önceki fuara oranla neredeyse %60’?n üzerinde. Fuar?n genel anlamda büyümesinden dolay? halen yer sunamad???m?z bekleme listesinde olan firmalar?m?z var.


  drinktec’in tercih edilmesinde en göze çarpan k?s?m ise ku?kusuz yenilikçi ve konusunda dünyan?n en büyük fuar? olmas?d?r. drinktec, yeniliklerin yer ald??? bir platform olman?n yan? s?ra en son teknoloji ve tüm sistemlerin ilk kez sunuldu?u yerdir. Örne?in, salonlarda her çe?it dolum ve paketleme hatlar? (dü?ük teknolojiden ileri teknolojiye) kuruluyor, ?i?eler konveyör bantlar? üzerinden geçiyor ve yenilikçi PET ?i?eler gerçek bir endüstriyel tesiste oldu?u gibi canl? olarak üretiliyor. Ve tüm bunlar?n hepsi 5 gün boyunca ziyaretçilerin görü? ve be?enilerine sunuluyor.


  Bu y?l kat?l?mc? ve ziyaretçi kitlesi için ne gibi etkinlikler düzenlemeyi planl?yorsunuz?
  Bu y?l drinktec, kat?l?mc?lar? ve ziyaretçileri için yeniliklerin y?l? olacak. 


  Yeni içecek kavram? için “Special Area”, Hol B1: Tatland?r?c? üreticileri, renklendiriciler, tatland?r?c?lar ve ar?tma maddeleri üreticileri tüm yeni ürünlerini ve çözümlerini B1 holünde özel bir alanda sergileyeceklerdir. “Special Area” aç?k ve interaktif bir tasar?ma sahiptir. Burada ürün geli?tiricileri, marka yöneticileri, pazarlamac?lar ve al?c?lar yeni kar???mlar? ve tasarlanan içecekleri “Special Area” Bar’?nda deneme f?rsat? elde edecek ve yeni fikirler üretebilecek. 


  Innovation Flow Lounge (IFL): 2013 y?l?nda son derece ba?ar?yla gerçekle?en ilk gösteri, 2017 y?l?nda yeni bir kavram ile devam edecek. Yüksek kalibreli uzmanlar, “Ürün yenili?i, paketleme ve pazarlama alanlar?nda sektörün gelece?i“ temal? önemli konular? tart??acaklar. IFL ve Special Area fuarda ortak bir alana sahip olacak. Bu nedenle yeni içecek kavram? alan? ile ilgili konular ve içecek bile?enleri & fikirleri ayn? ortamda ele al?nacakt?r. IFL, ürün, marka ve yenilik yöneticilerinin yan? s?ra, sat?? ve pazarlama alanlar?ndaki yöneticileri hedeflemektedir.


  drinktec forum: A2 holünde yer alan forum, fuar süresince sektörün gelece?ini etkileyecek önemli konulara ev sahipli?i yapacakt?r. Ara?t?rma ve sektörden ba??ms?z uzmanlar forumlarda tüm sorular? yan?tlayacak, beraberinde öncü yakla??mlar ve pratik çözümler sunacaklard?r. Odak noktas? ise teknoloji, üretim süreci ve otomasyon ile ilgili konulard?r. Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler (Alman Süt Mamülleri Derne?i) i? birli?i ile fuar?n son günü süt konulu konferanslar yap?lacakt?r. Bu konferanslar?n tümünde Almanca - ?ngilizce simultene çeviri yap?lacakt?r. Ayr?ca forumda Pazartesi günü “Yar?n?n içecek profesyonelleri” kariyer günü olarak belirlenmi?tir.


  place2beer: Bu, di?er içecek geli?tiricilerin drinktec 2013’de ba?ar?l? ilk gösteriyi kutlad??? bulu?ma yeridir. B1 holünün bira severler ve bira ile ilgisi olan herkes için bir m?knat?s olaca??ndan emin olabilirsiniz. Burada bira severler için son derece cazip teklifler sunulmaktad?r. Bira severler, dünyan?n dört bir yan?ndan gelen en kaliteli biralar? ücretsiz olarak tadabilecekler. Ba?ar?l? bira üreticileri hem biralar?n? sergileyecek, hem de tecrübelerini ve ba?ar? hikayelerini anlatacaklar. 


  Yar??malar ve Ödül Törenleri: drinktec 2017 ayr?ca birçok yar??malara ve ödül törenlerine ev sahipli?i yapmaktad?r. Fuar?n ba?lang?c?ndan bir gün önce Doemens Akademisi “Bira Garsonlar?n?n Dünya ?ampiyonas?” etkinli?ini organize edecektir. Ayr?ca Private Brauereien Bayern e.V. (Bavarya Özel Birac?lar Organizasyonu) taraf?ndan drinktec’te ikinci kez organize edilen “Avrupa’n?n en iyi biras?“ ünvan? ödülünü almak için en iyi biralar k?yas?ya rekabet edecekler. 


  Fuar?n dünyadaki konumu hakk?nda neler söyleyeceksiniz? Türkiye'den çok say?da ziyaretçinin merakla bekledi?i drinktec Fuar? için bu y?l kat?l?m ne boyutta? Bu fuar ile Türk kat?l?mc?lara sundu?unuz avantajlar nelerdir?
  1951 y?l?ndan günümüze her 4 y?lda bir organize edilen içecek teknolojileri ve s?v? g?da endüstrisi konusunda dünyan?n lider fuar? olan Drinktec, 11-14 Eylül 2017 tarihleri aras?nda tüm sektörü tek bir çat? alt?nda Almanya Münih’te bir araya getirmeye haz?rlan?yor. 


  Kobilerden küresel oyunculara, sektörde söz sahibi olan herkesin markalar?n? ve ürünlerini dünyan?n dört bir yan?ndan gelen ziyaretçilere sundu?u en uygun ortam olan drinktec Fuar?'na Türkiye’nin ilgisi bu y?l oldukça yüksek. S?v? g?da ve içecek üretiminden paketlemesine, hammadde ve içecek bile?enlerinden IT yaz?l?m ve süreç optimizasyonuna, konteyner ve ambalajlama materyallerinden PET üretimi ve teknolojilerine kadar 30’un üzerinde Türk firmas?, drinktec Fuar?'nda en son yeniliklerini ve ürünlerini tan?tacaklar.


  Geçen y?llardaki kat?l?mc? ve ziyaretçi profili ve rakamsal de?erleri hakk?nda bilgi alabilir miyiz? Bu y?lki beklentiler nelerdir?
  2013 y?l?nda 132 bin m2 alanda 76 ülkeden toplam 1.433 firman?n kat?l?m gerçekle?tirdi?i fuar, 183 ülkeden 66.683 profesyonel sektör temsilcisi taraf?ndan ziyaret edildi. Bu y?l ise yo?un kat?l?m talepleri nedeniyle sergileme alan? 150 bin m2’nin üzerinde. 1.600’ü a?k?n firman?n ürünlerini sergileyece?i fuar, daha ?imdiden tüm sektör payda?lar?n? bir araya getirme iddias?n? daha da büyüyerek sürdürüyor. 


  Fuar?n bu y?l Türkiye kat?l?mc?lar? kimlerdir ve ürün konseptleri nelerdir? Hedef kat?l?mc? profiliniz ve rakamsal bazda mü?teri kitleniz hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  Bu y?l Türkiye’den; Al-Cap Ambalaj, Alt?nta? Goldcap, Beta-pak, Ça?r?-Alhan, Dalgak?ran Makine, Deko Elektrikli Cihazlar, Deniz Su Ar?tma (Aquamatch), Ektam Makine, Ersey Makine, Eskapet, Etapak, Germetal Makine, Has Plastik, ICS Makine (Partnersmak), Klimasan Klima, Köksan PET, Kombi Makine, Mert Yaz?l?m (Trex), Mes Makine, Petka Kal?p, Rapsodi Dekorasyon (Rakle) Simfer, Teknopet, Tekser Teknik Seramik, Thermonoks Makine, U?ur So?utma, Vibroser Seramik, Y?lmaz Redüktör, Özta? Demir Çelik, Üner Plastik gibi firmalar; su ar?tma sistemlerinden ?i?eleme ve dolum makinelerine, PET üretimi ve kal?ptan so?utma ve dolap sistemlerine, IT yaz?l?m ve programlamadan zemin seramik kaplamalar?na, makine yedek parçalar?ndan otomasyon sistemlerine ve fermantasyon &stok tanklar?na kadar en son yeniliklerini 70.000’in üzerinde sektör temsilcisinin be?enilerine sunacaklar. Bu arada kat?l?m yo?unlu?undan dolay? henüz yer sunamad???m?z ve kat?l?m? resmiyet kazanmam?? firmalar?m?z?n isimlerini maalesef henüz payla?am?yorum.


  Fuara ili?kin Türkiye’de ve dünya genelinde yürüttü?ünüz tan?t?m çal??malar? nelerdir? 
  Potansiyel mü?terilerimize ula?abilmek ad?na çe?itli sektörel dergilerde ilanlar?m?z, web sitelerinde bannerlar?m?z yay?nlanmaktad?r. Bununla birlikte Google adwords çal??malar?m?z, mevcut veri taban?m?zda yer alan firmalara bro?ür postalamas? ve düzenli olarak e-posta bildirimi sa?l?yoruz. Ayr?ca geçti?imiz ay sektörel medya ve sektör payda?lar?m?z için fuar hakk?ndaki en son güncel bilgileri payla?mak üzere bir bas?n konferans? da düzenledik. Dünya genelinde ise 66 ülkede bulunan her temsilcilik fuar ile ilgili tv, radyo, sektörel bas?n gibi mecralar üzerinden tan?t?m çal??malar?n? sürdürmektedir. 


  drinktec Fuar? ba?ka hangi ülkelerde organize edilmektedir?
  drinktec, Münih d???nda Hindistan’da ve Güney Afrika’da düzenlenmektedir. Böylelikle 'drinktec', küresel olarak Avrupa, Asya ve Afrika k?talar?nda içecek teknolojileri ve s?v? g?da sektörünün ba?ar?ya aç?lan en büyük kap?s? olma özelli?ini devam ettiriyor. 


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR