<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  "?nsan sa?l??? için gösterdi?i hassasiyet, teknoloji ve hijyene yapt??? yat?r?mla Akdoruk Do?al Kaynak Suyu; Safl???n, kalitenin, suyun, sa?l???n, lezzetin doruk noktas?d?r" diyen Aksüt Kaynak Su San. Tic. A.?. Genel Müdürü Murat AKSÜT ile gerçekle?tirdi?imiz söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

                        

   

   

  Murat Bey, sizi ve ?irketinizi tan?yabilir miyiz?

  1982 Nazilli do?umluyum. ?lkö?retim ve lise y?llar?m Nazilli ve ?zmir'de geçti, üniversite e?itimime ?stanbul Yeditepe Üniversitesi'nde devam ettim. ?leti?im Fakültesi mezunuyum. Aksüt Group bünyesindeki Akdoruk Do?al Kaynak Suyu markas?n?n Genel Müdürü olarak çal??ma hayat?ma devam ediyorum. Ayr?ca, Ayd?n Sanayi Odas? Meclis Üyeli?i, MÜS?AD Ayd?n ?ube Ba?kan Vekilli?i ve Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Müte?ebbis Heyetindeki görevlerimi de yerine getirmeye çal???yorum. Aktif olarak motor sporlar?, yelkencilik ile u?ra??yorum. Evliyim ve bir erkek çocuk babas?y?m. 


  Genel Müdürlük görevimi yürüttü?üm Akdoruk markas?, ilk olarak 2009 y?l?nda yöremizdeki sa?l?kl? ve lezzetli do?al kaynak sular?m?z? halkla bulu?turma fikri ile ortaya ç?kt?. Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z Sn. Mehmet Aksüt’ün zaman içinde da? köylüleri ve arazi sahipleri ile kurdu?u iyi ili?kiler ve kar??l?kl? güven ortam? ile e?siz lezzetteki kaynaklar? ekonomiye kazand?rma gayreti ile devam etti. Zaman ilerledikçe kaynaklar?n iyile?tirilmesi, boru hatlar?n?n dö?enmesi, fabrika in?aat?n?n tamamlanmas?, üretim ve da??t?m ekibinin kurulmas?yla bu proje hayata geçirildi. Bugün yaz-k?? kesintisiz 24 saat çal??abilen iyi bilinir bir marka haline geldik.


  Ürün çe?itleriniz ve gelecek dönem için planlar?n?z nelerdir?
  19 lt damacana ile üretime ba?lad?ktan sonra bardak su dolum hatt?m?z? devreye ald?k. Dört farkl? ölçüde bardak su üretimimize devam ediyoruz. 110 ml, 180 ml, 200 ml ve 250 ml çe?itlerimiz ile bayilerimize hizmet veriyoruz. Yak?n zaman içerisinde yapaca??m?z yat?r?mlarla farkl? ürünleri üretip piyasaya sunarak, büyümeye devam edece?iz.


  Tesisinizin teknolojik altyap?s? ve yeni yat?r?m projeleriniz hakk?nda neler söyleyeceksiniz?
  “Ye?il fabrika” konsepti ile kurdu?umuz fabrikam?zda, s?f?r CO2 sal?m? ile sektörümüzde tekiz diyebilirim. Fabrikam?zda kesinlikle fosil ve kat? yak?t kullan?lmamakta olup, s?cak su ihtiyac?m?z? bile elektrik enerjisi ile çal??an ?s? pompalar? ile sa?l?yoruz. At?k hale gelen s?cak suyumuzu bile de?erlendirip, e?anjörler arac?l??? ile ?s? transferi yoluyla at?k s?cak suyun ?s?s?n? temiz suya aktar?yoruz. Bu sayede enerjiyi geri kazanm?? oluyoruz. Di?er at?klar?m?z? geri dönü?üm merkezlerine yolluyoruz ve çevreye zararl? hiçbir at?k ç?karm?yoruz. Bir önemli geli?me de projesini tamamlad???m?z elektrik enerjisi üretim santralimiz.


  2017 y?l? içerisinde hayata geçirece?imiz elektrik üretim santralimiz sayesinde, tüketti?imiz elektrikten daha fazlas?n? üreterek, ye?il fabrika projemizi taçland?rarak, ç?tay? ula??lmas? zor bir noktaya yerle?tirmi? olaca??z. 


  Ambalajlama çözümleriniz ve AR-GE çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  AR-GE çal??malar?m?z aras?nda iki farkl? yeni paketleme tekni?i var, demolar?n? deneme a?amas?nday?z. Olumlu sonuçlar almam?z halinde yak?n zamanda mü?terilerimiz ile payla?aca??z, ancak ?u an bu konu hakk?nda daha fazla bilgi vermemem gerekiyor. Anlay???n?z için te?ekkür ediyorum.


  Kapasitenizin tamam?n? kullanabiliyor musunuz?
  Özellikle yaz aylar?nda makine parkuru kapasitemizin tamam?n? kullan?yoruz. Ancak kaynak suyu rezervimizin tamam?n? kullanm?yoruz. Yeni üretim hatlar?n?n hayata geçirilmesi ile üretim kapasitemizi artt?rma planlar?m?z var. 


  ?hracat potansiyeliniz ve gelecek dönem hedefleriniz hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  ?stanbul CNR Expo’da düzenlenen MÜS?AD Expo Fuar?'na kat?l?m?m?z bu anlamda gerçekten bize ???k tuttu. Ciddi firmalar ile görü?üp, ba?lant? yapma a?amas?na geldik. Çok yak?n bir zamanda ürünlerimizi yurtd???ndaki pazarlara ula?t?rabilece?imiz kanaatindeyim.


  Kurumsal kimlik ve pazarlama çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Her detay?n? ince ince dü?ünerek tasarlad???m?z kurumsal kimli?imize güveniyoruz, pazarlama ekibimiz üstün gayreti ile her zaman bayilerimiz ve mü?terilerimizin yan?nda, kazan-kazan ilkesi ile hareket ediyoruz. Bayilerimize en iyiyi sunuyor, onlar?n elini pazarda güçlü k?l?yoruz, bayilerimiz kazand?kça biz de kazan?yoruz. Bu bir tak?m oyunu ve bizim tak?m?m?z?n her kademesi çok güçlü.


  Ambalajl? su sektörünün dünü, bugünü ve yar?n?n? de?erlendirir misiniz?
  Sa?l?kl? su içmek herkes için çok önemli, su ya?am s?v?s?d?r ve hayat? devam ettirebilmemiz için en çok ihtiyac?m?z olan ?eydir. Günümüz ko?ullar?nda suyu bu kadar sa?l?kl? olarak size ve ailenize ula?t?rabilecek ba?ka bir sistem yoktur. Ambalajl? su sektörü insanlara yüzde yüz güvenilir taze ve sa?l?kl? suyu ula?t?rmay? hedefler. Sokak çe?meleri ya da evlere uzanan boru hatlar?n?n temizli?i hakk?nda hiç kimse garanti veremezken, tam olarak denetlenen, hijyen kurallar?na harfiyen uyan bir fabrikan?n yerini alternatif hiçbir yöntem tutamaz.


  Tüketici, suyunuzu neden tercih etmeli?
  Üstün Lezzet Ödülü'ne sahip olan, kaynaklar? uzun ya?am bölgesi olarak bilinen bir bölgede bulunan, ambalajlad??? sular? sadece gerçek do?al kaynaklardan elde eden bir marka olmas? sebebiyle Akdoruk, genç ya??na ra?men k?sa zamanda kabul görmü? ve bilinçli tüketicilerin gönlünü çoktan fethetmi?tir. Her zaman söyledi?imiz gibi; “?nsan sa?l??? için gösterdi?i hassasiyet, teknoloji ve hijyene yapt??? yat?r?mla Akdoruk Do?al Kaynak Suyu; safl???n, kalitenin, suyun, sa?l???n, lezzetin doruk noktas?”d?r. Bizim amac?m?z bu e?siz özelliklerimizi duymayanlara duyurmak, suyumuzu tatmayanlara tatt?rmakt?r. Bu vesile ile bize bu imkan? sa?lad???n?z için sizlere de te?ekkür ediyoruz.


  Ambalajl? suyun sa?l?kl? bir ?ekilde saklanmas? için neler yap?lmal?d?r?
  Asl?nda bu konuda kimse eskisi gibi de?il art?k herkes bilinçli. Eskiden kar??la?t???m?z s?k?nt?lar? çok nadir ya?ar olduk. Örne?in, ürünleri güne? ?????na maruz b?rakmak, kötü kokan yerlerde uzun süre bekletmek, damacanalar? hor kullanmak, aylarca ayn? pompay? kullanmak, su sebillerini hiç temizlemeden y?llarca kullanmak gibi hatal? davran??lara art?k neredeyse hiç rastlanm?yor. Bayiler de halk da bu konuya önem verip, özen gösteriyor. Bu ürünlerin milli servet oldu?unu bilip ona göre davran?yor, yanl?? saklama ko?ullar? yüzünden ürün bozulursa ya da temizlenmeyen ara ürünler yüzünden önce kendi sa?l?klar?n?n etkilenece?ini çok iyi biliyor ve ona göre davran?yor. Gerçekten bu anlamda büyük a?ama kat edildi. 


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR