<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

   

   

  Kerim Bey, okurlar?m?za ?irketinizi k?saca tan?tabilir misiniz?
  Berrak Do?al Kaynak Suyu Fabrikas? Mersin’in önde gelen sermaye Gruplar?ndan ÇAA? Grup’a aittir. Akaryak?t ve nakliye sektörlerinde uzmanl??? olan firmam?z?n, turizm ve g?da yat?r?mlar? da mevcuttur. Gelecek projeksiyonlar? olan, ba?ar?y? yakalam?? genç ve dinamik grupta yakla??k 800 mesai arkada??m?z görev yapmaktad?r.


  Ürün çe?itleriniz ve gelecek dönem planlar?n?z nelerdir?
  Ambalajl? su sektöründe PET ?i?e olarak; 0,33 lt- 0,5 lt- 1,5 lt -5,0 lt ve 10 lt ?i?e, 200 cc ve 250 cc bardak ambalajlar? ile üretim yapmaktay?z. Ayr?ca geri dönü?ümlü 19 lt damacana üretimimiz de bulunmaktad?r. Berrak Do?al Kaynak Suyu olarak 2018 y?l? sonu itibariyle yeni yat?r?m?m?zla kapasitemizi 3 kat art?rmay? planl?yoruz. 


  Tesisinizin teknolojik altyap?s? ve yeni yat?r?m projeleriniz hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  Yeterli teknolojisi olan makinelerimizle el de?meden hijyen kurallar?na uygun yüksek kalite standartlar?nda üretim yapmaktay?z. Önümüzdeki y?llarda hedefledi?imiz yüksek ihracat hedefimiz ile birlikte, artan iç piyasadaki talepleri -bayilik organizasyonu içinde- kar??lamak ad?na daha yüksek teknolojili makinelerle kapasite art?r?m? planl?yoruz.


  Cam damacanaya bak???n?z ve bu konudaki çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Cam ürünlerin sa?l?kl? muhafaza aç?s?ndan öneminin fark?nda olmakla birlikte 2021’de cam ürün üretmeyi planlad?k. Yak?n planlar?m?z aras?nda cam damacana bulunmamaktad?r. Cam damacanadaki lojistik zorluklar ve nihai tüketiciye maliyet artt?rmas? k?sa dönemli yat?r?m yapmam?z önünde engel olu?turmaktad?r.


  Ambalajlama çözümleriniz nelerdir? AR-GE çal??malar?n?z hakk?nda bilgi verir misiniz?
  Ambalajlar?m?z?n kaliteli ve uygun standartlarda olmas?na dikkat ediyoruz. Kalite ve hijyen kurallar?na uygun olarak üretmi? oldu?umuz ürünlerimizin nihai tüketiciye ula?t?r?lmas? notas?nda paketleme ve ambalaj?n çok önem arz etti?inin bilincindeyiz. Bu konuda gerekli hassasiyeti her zaman gösteriyoruz. Kalite Güvence departman?m?z ayn? zamanda AR-GE faaliyetlerimizi de yürütüyor.


  Kurumsal kimlik ve pazarlama çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Yapm?? ve yap?lmakta olan tüm çal??malar ile Berrak Do?al Kaynak Su markas?n?n daha ileriye ta??nmas?n?n kurumsal kimlik çal??malar? ile mümkün olaca??n?n fark?nday?z. Pazarlama çal??malar?n?n kurumsal kimli?e uygun olmas?na özen göstermekteyiz. Gerek piyasa ko?ullar? gerekse ekonomik ?artlar göz önüne al?nd???nda i?imizin ne kadar zor oldu?unu biliyoruz. Bunun için bayilik te?kilatlar?m?z? güçlendirmenin daha iyi hizmet vermenin ön ko?ulu oldu?unun da bilincindeyiz. Bir de uluslararas? lezzet ödülü alarak kalitemizi tescilledik. Bunu yak?nda ürün ambalajlar?nda tüketicilerimize duyuraca??z.


  Ambalajl? su sektörünün dünü, bugünü ve yar?n?n? k?saca de?erlendirir misiniz?
  Sürekli büyüyen bir ambalajl? su sektörü bulunmaktad?r. Bu sektör içerisinde sa?l?kl? ve kaliteli ürünler ile sektörün gerekliliklerini yerine getirenler ayakta kalacakt?r. Su stratejik bir ürün, giderek de önemini art?rmaya devam edecek. Ülkece kaynaklar?m?z? kirletmeden muhafaza etmenin bilinci geli?tirilmelidir. Bu sorumluluk hepimizin olmal?d?r.


  Tüketici neden Berrak Suyu tercih etmeli?
  Kayna??m?zdan son derece nitelikli ve debisiyle yüksek nicelikli su al?yoruz. Mineral da??l?m dengesi ile ve Ph oran? ile gerek yurt içinde gerek yurt d???nda be?enilen bir kaynak suyuna sahibiz. Tüketicinin lezzet alg?s?na hitap ediyoruz. Kayna??m?z çevresinde hiçbir endüstriyel tesis ve yerle?im yeri bulunmuyor. Sonuçta bizlere dü?en, bu lezzeti sa?l?kla daha uzak co?rafyalarla tan??t?rmakt?r.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR