<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  “Beypazar? Maden Suyu olarak 61 senedir sektördeyiz ve i?imizin gerekliliklerini en iyi ?ekilde yerine getirmeye çal???yoruz. Maden suyu dolum tesisi olarak kalitemiz ve güvenilirli?imiz ile sektörde bir numaray?z. Her zaman için kaliteyi bozmadan üretim yapmak birinci hedefimizdir” diyen Beypazar? Do?al Maden Sular? Yönetim Kurulu Ba?kan? Niyazi ERCAN ile yapt???m?z keyifli söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

  Sektörünüz için 2017 nas?l bir y?ld?? 2018'in ilk çeyre?i sizin için nas?l geçti? Y?l sonu beklentileriniz nedir?
  1957 senesinden bu yana maden suyu sektöründe hizmet vermekteyiz. Y?llard?r sektördeki liderli?imizi de tüketicilerimizin takdiri sayesinde sürdürüyoruz. Bunu sa?lamam?zdaki en önemli husus üretimimiz esnas?nda halk?n sa?l?kl? ürün tüketme hakk?na verdi?imiz de?er. ?u an 27 ülkeye ihracat?m?z devam ediyor. ?irket olarak bizim as?l hedefimiz Türk halk?n?n maden suyu bilincini art?rarak daha fazla maden suyu tüketmelerini sa?lamak. Sade ürünlerimizin yan? s?ra do?al meyve aromal? ürünlerimiz ile de ürünlerimizi be?eniye sunuyoruz. 2017 y?l?ndaki ekonomik krize ra?men hedefledi?imiz büyümeyi gerçekle?tirdik diyebiliriz. Her sene belirledi?imiz sat?? ve büyüme hedeflerimizi 2018’in ilk yar?s? için yakalad?k. Maden suyu tüketiminin öneminin artmas? sektörün büyümesine katk? sa?lamaktad?r.

   
  Sektörünüzün gelece?ini nas?l görüyorsunuz? Önümüzdeki 5 y?lda en önemli hedefleriniz nedir?
  Maden suyu olarak de?erlendirdi?imizde, gelecekte bu pazar?n daha da artaca??n? ve sektörün hareketlenece?ini dü?ünüyorum. Çünkü maden suyunun önemi, sa?l??a ve sa?l?kl? ya?ama katk?lar? anla??l?yor ve benimseniyor. Gün içinde kaybetti?imiz mineralleri vücudumuza alman?n en kolay ve sa?l?kl? yolu maden suyu içmektir. Maden suyunun ya??, yeri, zaman? yoktur. Bu yönden dü?ünüldü?ünde gerçekten sa?l?kl?, faydal? olan ve Türkiye’nin de maden suyu potansiyeli bak?m?ndan zengin oldu?u göz önüne al?nd???nda, maden suyunun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazar?nda önemli bir yere sahip olaca??n? dü?ünüyorum. En büyük hedefimiz; daha çok ülkede, daha fazla pazar pay?na sahip olarak Türk maden suyuna herkesin ula?mas?n? sa?lamak. 2017 y?l?nda yeni ürünümüz olan gazozu piyasaya sunduk, çok da olumlu kar??l?k ald?k. Tüm bu anlat?lanlara nazaran söyleyebilirim ki, Beypazar? Do?al Maden Sular? ?u anda dünyan?n bir çok ülkesine yapt??? ihracatlar ile global bir markad?r. Tabii ki daha çok ülkede daha fazla pazar pay? alarak Türk maden suyunun herkes taraf?ndan kullan?lmas?na arac? olmak en büyük hedefimiz. Firmam?z her sene büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme gerçekle?irken kalitemizden asla taviz vermiyoruz. Her sene için hem kapasite hem de sat?? anlam?nda art?? yapmay? planl?yoruz. 


  2018 ve sonras?na yönelik hedefleriniz neler?
  Sektörümüz ile ilgili teknolojik yenilikleri yak?ndan takip ediyoruz. Ürün portföyümüzü mü?terilerden gelen talepler do?rultusunda çe?itlendiriyoruz. ??imizi en iyi ?ekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Firmam?za hem fiziki olarak tesisler hem de insan kayna?? anlam?nda yat?r?m yapmaya devam ediyoruz.

   


  Beypazar? markas?n?n hem maden suyu hem de gazl? içecek pazar?ndaki yeni dönem hedefleri hakk?nda neler söyleyeceksiniz?

  2018 y?l? ba??nda karpuz-çilek ürünümüzü ürettik. Tüketicilerimizden gelen önerilerle ürünlerimizdeki bu çe?itlili?i sürdürmeye devam edece?iz. Zirvede kalmak, zirveye ç?kmaktan daha zor. ?çecek sektörü en az yiyecek kadar geni? bir yelpazeye sahiptir. ?nsan vücudunun büyük bir oran? su oldu?u için içecek sektörü önemli bir konumdad?r. Her ?eyde oldu?u gibi içecekte de insanlar?n do?al olan? sa?l?kl? olan? tüketmeleri gerekmektedir. ?çti?imiz tatta lezzet arad???m?z kadar sa?l?k da aramal?y?z. Maden suyu olarak de?erlendirdi?imizde, gelecekte bu pazar?n daha da artaca??n? sektörün hareketlenece?ini dü?ünüyorum. Çünkü maden suyunun önemi, sa?l??a ve sa?l?kl? ya?ama katk?lar? anla??l?yor ve benimseniyor.


  Gün içinde kaybetti?imiz mineralleri vücudumuza alman?n en kolay ve sa?l?kl? yolu maden suyu içmektir. Maden suyunun ya??, yeri, zaman? yoktur. Bebeklerinin ve kendilerinin sa?l?kl? olmalar?n? isteyen anneler hamileyken maden suyu içmelidirler ki günlük kalsiyum, magnezyum ihtiyaçlar?n? kar??layabilsinler. Bebekleri do?duktan sonra onlara içirmelidirler ki, di?, kemik ve vücut geli?imleri sa?l?kl? olsun. Gençlik döneminde içmelidirler ki mineral ihtiyaçlar?n? kar??laman?n yan? s?ra pürüzsüz, berrak bir cilde sahip olsunlar. Ya?l?l?k döneminde içmelidirler ki osteoporoz denilen kemik erimesi hastal???n?n olu?ma ihtimalini maden suyundan al?nan kalsiyumla en aza indirsinler. Bu yönden dü?ünüldü?ünde gerçekten sa?l?kl?, faydal? olan ve Türkiye’nin de maden suyu potansiyeli bak?m?ndan zengin oldu?u göz önüne al?nd???nda, maden suyunun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazar?nda önemli bir yere sahip olaca??n? dü?ünüyorum.

  Beypazar?’n?n maden suyu pazar?ndaki konumu hakk?nda neler söylemek istersiniz? Üretim kapasiteniz ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

  Beypazar? Maden Suyu olarak 61 senedir sektördeyiz ve i?imizin gerekliliklerini en iyi ?ekilde yerine getirmeye çal???yoruz. Maden suyu dolum tesisi olarak kalitemiz ve güvenilirli?imiz ile sektörde bir numaray?z. Her zaman için kaliteyi bozmadan üretim yapmak birinci hedefimizdir. Türkiye piyasas?n?n 3’te 1’ine sahibiz. Türkiye’deki en yüksek dolum h?z?na sahip maden suyu ?i?eleme firmas?y?z. Saatte 300 bin ?i?e maden suyu dolumu gerçekle?tiriyoruz. Toplam 4 adet üretim hatt?m?z var. Alman ve ?talyan marka makinelerde ISO 22000 ve 9001 belgeleri do?rultusunda üretimimizi gerçekle?tiriyoruz.


  Maden suyu denince akla ilk gelen markalardan biri olan Beypazar? Maden Suyu'nun yeni yat?r?m? "gazoz" hakk?nda bilgi alabilir miyiz? Bu ürün için tesisinizde nas?l bir yat?r?m gerçekle?tirdiniz? ?irketin AR-GE ve fizibilite sürecinden bahseder misiniz?
  Ürün kalitemizden dolay? alm?? oldu?umuz ödüllerle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yakla??k iki y?ll?k bir AR-GE sürecinden sonra gazozumuzu piyasaya sunduk. Mevcutta bulunan ve meyve aromal? ürünlerimizi üretti?imiz hatt?m?zda gazoz çe?idimizi de üretiyoruz. Gazozumuz “tüketicilerin be?enisini kazand?” diyebiliriz. ?çimi daha hafif ve daha az ?ekerli oldu?u için kolayl?kla tüketilebilmektedir. Beypazar? Do?al Maden Suyu, AR-GE’si sonucunda yeni bir ürün pazara sunulmadan önce mü?teri talebine göre damak zevkine uygun ve en do?ru tat için birçok deneme yap?l?r. Do?ru lezzet bulundu?unda ise kullan??l? ve yenilikçi ambalajlarda piyasaya sunulur. 1957 y?l?ndan bu yana ayn? kaynakta ?i?elenen Beypazar? Do?al Maden Suyu’nun limon, elma, vi?ne, çilek, nar, mandalina, karpuz çilek ve C vitaminli limon aromal? maden sular?, ?irketin yenilikçi anlay???n?n temsilcisi olan ürünlerdir. Uzun bir AR-GE çal??mas? sonras?nda maden suyunun kalitesi ve mineral de?erleri ile oynamadan yüzde 100 do?al aroma ile e?siz tatlar elde edilmi? ve tüketicilerin be?enisine sunulmu?tur.


  Tesisinizdeki teknoloji hakk?nda bilgi verir misiniz?
  Saatte 300 bin ?i?e dolum yapabilen bir firmay?z. Gazozumuzu da meyve aromal? maden suyunu ?i?eledi?imiz hatta üretiyoruz. Tamamen otomasyon sistemle çal???yoruz. Teknolojik yenilikleri yak?ndan takip ediyor, i?imizi en iyi ?ekilde yapmaya önem gösteriyoruz. 


  Her y?l ödüllerinize yenilerini ekliyorsunuz. Ald???n?z ödüller ve artarak devam eden bu ba?ar?n?n s?rr? nedir?
  AR-GE ekseninde olu?turulacak kalite ve inovasyon yetene?inin sürdürülebilir olmas? çok önemlidir. Ara?t?rmac? i? gücü, nitelikli bir i? gücüdür. Ara?t?rma, geli?tirme, bilimsel ve teknik bilgi birikimini art?rmak amac?yla sistematik bir temele dayal? olarak yürütülen yarat?c? çaba ve bu bilgi birikimini yeni uygulamalarda kullanmaya devam etmeliyiz. Sektöre ad?m att???m?z günden itibaren her zaman için kaliteyi ön planda tutmaya çal??t?k ve sa?l?kl? olan maden suyunu do?al haliyle tüketicinin be?enisine sunmaya özen gösterdik. Bizim kalite anlay???m?z, do?al olan? do?al haliyle tüketiciye sunmak. Geçmi? y?llarda da tüketiciler taraf?ndan ‘Spawellness’, ‘Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülü’, ‘Tüketici Kalite Ödülü’, ‘Avrupa Birli?i Kalite Ödülü’, ‘Tüm Tüketicilere Tavsiye Edilen Marka Ödülü’, ‘Tüketici Zirve Kalite Ödülü’, ‘TTDK (Tüm Tüketicileri Koruma Derne?i) Alt?n Marka Ödülü’, ‘Güvenilir G?da Zirvesi Ödülü’, ‘Avrupa Birli?i Kalite Ödülü’, ‘Dünya ?çecek Kalite Ödülü’, ‘Tüm Tüketicileri Koruma Derne?i Alt?n Marka Ödülü’, ‘Dünya Kalite Ödülü’, ‘En Do?al G?da Ürünleri’, ‘Y?l?n En ?yi Do?al Maden Suyu Ödülü’ gibi sayg?n ödüllere lay?k görülmekten büyük gurur duyuyoruz ve bizi bu ödüllere lay?k gören herkese çok te?ekkür ederiz.


  ?hracat çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ula?maya çal???yoruz ve tüketicinin be?enisi ile yurtiçi pazar?ndan en büyük pay? alan firma olmay? ba?ard?k. Yurt d??? pazar?na yönelik çal??malar?m?z da mevcut ve ?u anda 27 ülkeye ihracat gerçekle?tiriyoruz. Ba?ka K?br?s olmak üzere, Almanya, Fransa, Irak, Dubai, Arabistan gibi ülkelere ürünlerimizi göndermekteyiz. Maden suyu tüketimi yurt d???nda daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurt d???nda yeteri kadar maden suyu kayna?? olmad???ndan ithal ediyorlar. Türkiye maden suyu kaynaklar? yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekle?tiren ülkelerin ba??nda geliyor. Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yayg?nd?r ve bu konuda yerle?mi? önemli bir al??kanl?k vard?r. Türkiye’de de maden suyunu, sofra içece?i haline getirmek istiyoruz. Sadece a??r yenen yemeklerden sonra hazm? kolayla?t?rmak için de?il, ayn? zamanda spordan sonra, hamilelikte, gençlikte, ya?l?l?kta k?sacas? ya?anan her anda içilebilen sa?l?kl? keyif içece?i olarak insanlar?n tüketmesini sa?lamak istiyoruz.


  Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz? 
  Maden suyu, sa?l?kl? bir içecektir. Do?all???n? bozmamak için en iyi koruyucu ambalaj cam ?i?edir. Ayr?ca maden sular? ihtiva etti?i minerallerden dolay? direkt olarak güne? ????? almamal?d?r. Bunun için renkli cam ?i?elere ürün dolumu yap?lmal?d?r. Meyve aromal? maden suyumuzu da do?al maden suyundan üretti?imiz için bu ürünlerimizi de renkli ?i?e ile piyasaya sunuyoruz. Maden suyumuz yer alt?ndan zengin mineralleri ile gazl? olarak yeryüzüne ç?kmaktad?r. Bizim yapt???m?z, bu ?ifa kayna??n? bozmadan ?i?elemek ve tüketici ile bulu?turmak. 61 sene boyunca bunu ba?ard?k ki tüketicilerimizin takdiri ile sektörde lider konumday?z. 


  Bu keyifli sohbet için çok te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR