<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  "Biz CHEP olarak payla??ma ve yeniden kullan?ma dayal? modelimizle do?al kaynaklara olan ihtiyac?n azalmas?na yard?mc? oluyor, da??t?m a??m?z?n geni?li?iyle nakliye mesafelerini azalt?p, maliyetleri dü?ürüyor ve yenilikçi çözümlerimizle tedarik zincirlerini sürdürülebilir k?l?yoruz" diyen CHEP Türkiye Genel Müdürü ?afak AKTEK?N ile gerçekle?tirdi?imiz keyifli söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

  Chep firmas?n?n kurulu?u, ürün gam? ve hitap etti?i sektörler hakk?nda bilgi alabilir miyiz? 
  Uluslararas? tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parças? olan Avustralya’da kurulan CHEP firmas? olarak; h?zl? tüketim ürünleri, g?da, içecek ve perakende sektörleri için i? süreçlerini ba?tan sona optimize eden tedarik zinciri çözümleri sunmaktay?z. Türkiye pazar? içinde ise 2009 y?l?ndan beri, tasarruf oranlar?n? art?ran ve tedarik zinciri yönetimini ba?tan sona yeniden ?ekillendiren bu hizmetin tek sa?lay?c?s? olarak faaliyet göstermekteyiz. Türkiye genelinde 8 milyon paletlik dola??m a??na sahip olan firmam?z, Anadolu’nun farkl? illerinde konumland?r?lm?? 16 servis merkezi; ?zmir, Adana, Ankara, Konya ve ?stanbul’da bulunan dört bölge müdürlü?ü ile hizmet veriyor. CHEP’in sürdürülebilir i? modeli, tamamen payla??ma ve yeniden kullan?ma dayal?. CHEP’in paletleri sat?n al?nam?yor, yaln?zca kiralanabiliyor. Kiralanan paletler kullan?m sonras? toplan?p düzenli olarak bak?m ve onar?mdan geçirilerek tekrar hizmete sunuluyor. ?? ortaklar?m?z, CHEP paletlerini kiralay?p yeniden kullanmay? tercih ederek depolama maliyetlerini dü?üyor, nakliye süreçlerini optimize ediyor, zincir ma?azalar ve bayilerle olan bakiye takibi ve mutabakat süreçlerini, palet toplama ve onarma masraflar?n? ortadan kald?r?yor ve ta??nan ürünlerin zarar görme riskini en aza indiriyor. Bu ye?il ve döngüsel modele geçi?, ayn? zamanda firmalar?n çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. ?? ortaklar?m?z?n gizli maliyetlerini ortadan kald?rarak, kaynaklar?n? ?irketlerini geli?tirecek yeni yat?r?mlara yönlendirmelerini sa?l?yor. 


  Üretim teknolojiniz ve AR-GE faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
  Ba?l? oldu?umuz Brambles Grubu, Silikon Vadisi’nde açt??? Brambles Digital ofisinde farkl? sektörlerden dünyaca ünlü ?irketlere IOT (Internet of things) ve Big Data alanlar?ndaki çal??malarla daha kaliteli hizmet sunmay? amaçl?yor. Brambles Digital ofisi ayn? zamanda veri analizi alan?ndaki kapasitesini geni?leterek, tedarik zinciri süreçlerine de dijital ve yenilikçi çözümler sunuyor.


  54 ülkede 500 milyona yak?n say?da ekipman kiralama hizmeti gerçekle?tiriyoruz ve ba?ta h?zl? tüketim sektörü olmak üzere hemen hemen her sektöre havuzlama sistemi sunuyoruz. Brambles Grubu’nun Silikon Vadisi yat?r?m?, tedarik zinciri alan?nda hedefledi?imiz ak?ll? palet sistemi için de önemli bir ad?m. Bu güçlü yat?r?m sayesinde dünya çap?ndaki hizmet kalitemiz artarak devam ediyor. 


  CHEP, ekipmanlar?n?n üretiminde kullan?lan kerestelerin tamam?na yak?n?n?, uzun denetimler sonucu verilen ve dünyan?n en sayg?n orman sertifikasyon sistemleri olarak kabul edilen Orman Sertifikasyonu Destekleme Program? (PEFC) ve Orman Koruma Konseyi (FSC) sertifikalar?n?n her ikisine de sahip olan ormanlardan temin ediyor. Böylelikle CHEP, üretti?i yeni paletler için do?al kaynaklar?n plans?z bir ?ekilde harcanmas?n? önlüyor. CHEP’in sürdürülebilir i? modelinin bir parças? olarak, paletlerin düzenli olarak incelenip onar?lmas? onlar? daha uzun ömürlü yap?yor ve bu sayede yeni palet üretme ihtiyac? ve do?al kaynak tüketimi de azalm?? oluyor. Karbon pozitif bir ?irket olma misyonuyla hareket eden CHEP, dünya çap?nda 850 bölgedeki servis merkezi ile enerji verimlili?i ve yenilenebilir enerji programlar?na sürekli yat?r?m yap?yor. Payla??ma ve yeniden kullan?ma dayal? i? modelini, her geçen gün yenilikçi uygulamalarla geli?tirerek i? ortaklar?n?n tedarik zincirlerini de daha sürdürülebilir k?l?yor. 2012 y?l?nda Londra merkezli önde gelen bir karbon kredileri tedarikçisi olan Natural Capital Partners ile ortakl?k kurarak dünyan?n ilk “karbonsuz palet”leri olan çeyrek paletlerini hizmete sunan CHEP, bu paletleri sayesinde hâlihaz?rda azalt?lm?? olan CO2 emisyonlar?n? yeniden a?açland?rma projeleri ile de tamamen dengeliyor.


  Yat?r?m, üretim ve büyüme anlam?nda 2017 y?l?na yönelik hedeflerinizi ö?renebilir miyiz? 
  2017 y?l? için 75 milyonluk sermaye art?r?m? yapt?k. Bu y?l ki hedeflerimiz aras?nda yüzde 28 büyümenin yan? s?ra 10 milyondan fazla paletlik dola??m a??na sahip olmak da yer al?yor. Ankara servis merkezimizin lokasyonunu de?i?tirdik ve bu tesisimizi daha modern bir hale getirdik. ?zmir’deki servis merkezimizi büyüme ve kalite beklentileri do?rultusunda yenilemeyi ve otomasyon sistemi kurmay? planl?yoruz. Bolu’daki üretim tesisimizle ?ekerp?nar’daki servis merkezimizi birle?tirerek otomasyon sistemine sahip entegre bir tesisi Dar?ca’da açt?k. Bu tesisimiz haftada 100 bin paletlik üretim kapasitesine sahip. 2017 y?l? içinde plastik paletlerimizi de hizmete sunmay? hedefliyoruz. Buna ek olarak ma?aza içi promosyon sat??lar?n? art?rmaya yönelik dijital uyar? sistemleri geli?tiriyoruz.


  ?çecek sektörünün gelece?ini nas?l de?erlendiriyorsunuz?
  ?çecek sektörü Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biridir. Her y?l oldu?u gibi önümüzdeki dönemde de sektörün i? hacmi, istihdam ve katma de?er aç?s?ndan Türkiye ekonomisi için itici güç olaca??n? dü?ünüyoruz. Özellikle maden suyu pazar?nda ki?i ba??na ortalama tüketim OECD standartlar?n?n çok alt?nda, dolay?s?yla pazardaki büyümenin FMCG ortalama büyümesinin üzerinde olaca??n? öngörüyoruz. Son zamanlarda gittikçe fark?ndal??? artan tüketicilerin sa?l?kl? içeceklere yönelmesi firmalar? bu yönde yeni ürünler geli?tirmeye zorlamaktad?r, maden suyu da do?al olarak tüketime sunuldu?undan bu ak?mda en önde yer almaktad?r. Üreticilere tavsiyemiz 1 litrelik maden suyu pazar?n? yaratmalar? olacakt?r. 


  Türkiye pazar?ndan beklentileriniz nelerdir? Bu yönde i? modelinize dair ne gibi stratejiler uyguluyorsunuz?
  Türkiye pazar? tüm yat?r?mc?lar için oldu?u gibi bizim içinde 80 milyonluk bir potansiyel ile çok güçlü büyüme imkanlar? sunan bir pazar. Dolay?s?yla yat?r?mlar?m?z artarak devam edecektir. Hedefimiz en ba?ta sürdürülebilir bir gelecek olu?turmak. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi 3 ana hedef çerçevesinde gerçekle?tiriyoruz: Daha ?yi ?? Modeli, Daha ?yi Toplumlar ve Daha ?yi Gezegen. H?zl? nüfus art??? ve küresel ekonomilerin giderek ço?alan talepleri, do?al kaynak tüketimini her geçen gün art?rsa da; biz CHEP olarak payla??ma ve yeniden kullan?ma dayal? modelimizle do?al kaynaklara olan ihtiyac?n azalmas?na yard?mc? oluyor, da??t?m a??m?z?n geni?li?iyle nakliye mesafelerini azalt?p, maliyetleri dü?ürüyor ve yenilikçi çözümlerimizle tedarik zincirlerini sürdürülebilir k?l?yoruz. Gezegenimiz için fark yaratman?n ancak ve ancak birlikte hareket etmekten geçti?inin bilincindeyiz. 2016'da CHEP Global'de 170'ten fazla Nakliye ?? Birli?i projesiyle kat edilen mesafeyi 35 milyon km azaltt???m?z? söyleyebiliriz. Bu sayede 35 bin ton karbondioksit tasarrufu sa?lamam?z da gezegenimize yapt???m?z büyük katk?lardan biri oldu… Payla??ma ve yeniden kullan?ma dayal? i? modelimizin sundu?u sürdürülebilir katma de?erin bir di?er kayna??n?n çal??anlar?m?z oldu?unun bilincindeyiz. Onlara; kapsay?c?, ayr?mc?l???n ya?anmad???, geli?im odakl?, güvenli ve sa?l?kl? bir i? ortam? sunman?n kurumsal ba?ar?m?z?n temeli oldu?una inan?yor ve bu taahhüdümüzü gerçekle?tirebilmek ad?na çe?itli aktivitelerde bulunuyoruz. ?? modelimizin özünde benimsedi?imiz yakla??mla; tüm de?er zincirimiz boyunca s?f?r orman tahribat?, s?f?r karbon emisyonu ve s?f?r at?k hedefleri için azimle çal???yoruz. Dünya çap?nda 54 ülke ve 850 bölgede faaliyetlerimizi; toplumsal fayday? gözetti?imiz ve payda?lar?m?z?n beklentilerini süreçlerimize entegre etti?imiz bir sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz. Bu fark?ndal?kla toplumun refah? için çal??an yerel ve uluslararas? kurulu?larla i?birli?i yap?yor, onlar? ba???lar?m?zla destekliyor ve çal??anlar?m?z? gönüllü projelere kat?lmalar? için te?vik ediyoruz.


  Sektörde ya?anan sorunlar ve sizin bu sorunlara getirdi?iniz çözüm önerileri nelerdir?
  ?çecek sektörü çok geni? bir yelpazeye sahip olsa da dönemsel sorunlar bu sektörde de kendini gösteriyor. ?çecek sektörünün ku?kusuz en etkili ve verimli oldu?u dönem yaz aylar?d?r. Özellikle bu dönemlerde beyaz palet sistemini tercih edenler, hem tedarikte s?k?nt? ya?arlar hem de kereste ve yak?t?n dalgalanan maliyetlerine palet sat?n al?rken katlanmak zorunda kal?rlar. Bu sistemde, en s?k kar??la??lan durumlardan biri üretici firmalar?n teslim ettikleri beyaz paletleri geri alma sürecinde, ayn? kalitede olmayan paletleri teslim alma durumuyla kar?? kar??ya kalmas?d?r. Standart kalitede olmayan palet kullan?m?; ürünlerde hasarlara; üretim hatt?nda gecikmelere neden olur ve i? kazas? riskini art?r?r. CHEP’in as?l uzmanl?k alan? olan ve di?er firmalardan ay?ran özelliklerinden biri, mü?terilerinin sermaye harcamalar?n? azaltarak tedarik zinciri operasyonlar?na a??rl?k vermelerini sa?layan “payla??ma ve yeniden kullan?ma dayal?” sürdürülebilir i? modelidir. Bu sistem, tedarik zinciri verimlili?ini art?rmak isteyen ?irketler için stratejik bir i? çözümü olarak sunulmu?tur ve en basit tan?m?yla, yüksek kalite paletlerin farkl? mü?teriler taraf?ndan bir döngü dahilinde kiralanmas?, kullan?lmas?, bak?m ve onar?mdan geçirilerek tekrar hizmete sunulmas?d?r. ?? modelimiz; sürdürülebilirlik ve ?effafl?k çerçevesinde hizmet verirken minimum yönetim ve geni? da??t?m a??yla yüksek performans ve nakliyede verimlilik sa?lar. CHEP, rekabetin yo?un oldu?u içecek sektöründe de zaman?nda ve istenilen miktarda teslim etti?i yüksek kaliteli paletleri ile h?zl? ürün teslimat?na destek olur. CHEP’in mavi paletleri kullan?c?lar?na maliyet avantaj? sa?laman?n yan?nda onlar? palet kullan?m?nda meydana gelebilecek risklerden ve i? yükünden kurtar?r. Yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklardan üretilen ve düzenli olarak bak?m ve onar?mdan geçilerek sürekli yüksek performans sergilemesi sa?lanan paletlerimiz nakliye ve depolama s?ras?nda olu?abilecek ürün hasar?, g?da at??? ve otomatik sistemlerde aksama gibi riskleri azalt?r, bunlar? düzeltmek için harcanacak ekstra enerji ve kaynak kullan?m?n? engelleyerek tedarik zincirinin verimlili?ini art?r?r.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR