<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  1986 y?l?ndan bu yana tasar?m, mühendislik, paslanmaz çelik üretim, montaj, devreye alma ve sat?? sonras? hizmetler faaliyetleri ile anahtar teslimi süt ve meyve suyu tesislerinin kurulmas? konusunda uzmanla?an Gemak A.?., uzun y?llara dayanan tecrübesiyle proses endüstrisinde derin bir bilgiye sahip. Süt, içecek (meyve suyu, maden suyu), ?ekerleme (çikolata, kek, bisküvi, reçel, marmelat), g?da (ya?, yumurta, soslar, bebek mamas?, soya ve badem sütü), farmasötik, petrokimya ve kimya endüstrileri alanlar?nda mühendislik çözümleri ile eksiksiz bir ürün yelpazesi sunan Gemak G?da End. Mak. ve Tic. A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Necil BÜYÜKPAMUKÇU’dan yeni dönem projeleri ve ihracat çal??malar? hakk?nda bilgiler ald?k. ?lgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

   

  Meyve suyu tesis projeleri için meyve indirme ve al?m hatlar?, meyve ve sebze proses hatlar?, bunker, may?e ?s?t?c?s? gibi birçok ekipman?n üretim ve montaj?n? gerçekle?tiriyorsunuz. Bu çal??malar?n?zdan bahsedebilir misiniz?
  “Çiftlikten sofraya” slogan?yla çal??an firmam?z, içecek endüstrisine yönelik ihtiyaç duyulan paslanmaz çelik makine ve ekipmanlar?n, anahtar teslimi üretim tesislerinin, özel ürünlerin ve mühendislik çözümlerinin üreticisidir. GEMAK, faaliyetini AR-GE, tasar?m, üretim, montaj, devreye alma, sat?? ve sat?? sonras? servis olmak üzere 8 ana ba?l?kta sürdürmektedir. Amac?m?z, tüm mü?terilerimize en ileri teknoloji ve kaliteye sahip ürünler sunmak, geni?letilmi? garanti süremizle, sat?? sonras? serviste en iyi hizmeti verebilmektir. Meyve suyu, meyve nektar?, meyveli içecek ve aromal? içecekler için her türlü ekipman ve hizmet üretmekteyiz. Mü?terilerimize modern, hijyenik ve otomatik, son teknoloji sistemler sunmaktay?z. Meyvenin üretime al?m hatlar?, presleme sistemleri, seperasyonu, pastörizasyonu, enzimleme, durultma vb. i?lem hatlar?, evaparasyon sistemleri, filtrasyonu, konsantrasyonu için gerekli hatlar ve her türlü ?s?l i?lemleri ile dolum ve depolama hatlar?nda mü?terilerimize çözümler üretiyoruz. Tüm g?da tesislerine yönelik olarak CIP sistemleri ve anahtar teslimi laboratuvarlar tedarik etmekteyiz. Proses ekipmanlar?n?n haricinde tesisleri için gerekli olan her türlü buhar, su, hava, buzlu su hatlar?n?n montaj? ve ?s? izolasyonlar?n?n yap?lmas?, elektrik tavas?, konsolu ve kablolar?n?n montaj i?lemleri ile havaland?rma ve iklimlendirme kanallar?n?n üretimi ve montaj? yap?lmaktad?r. Otomasyon ekibimizle ünite bazl? ve tüm fabrikalar?na yönelik olarak otomasyon hizmeti vermekteyiz. 


  Geli?tirmi? oldu?unuz standardizasyon ve pastörizasyon sistemleri ve yerinde temizlik sa?layan CIP sistemlerinin meyve suyu ve içecek endüstrilerinde kullan?m? hakk?nda bizi bilgilendirir misiniz?
  G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???’n?n ülkemizde g?da güvenilirli?ini sa?lamaya yönelik mevzuat çal??malar? sonucunda ç?kan kanun ve yönetmelikler do?rultusunda tüketicilerin güvenilir g?da tüketmelerini sa?lamak amac?yla i?yeri sahiplerinin sorumluluklar? artm??t?r. Bu sorumluluklar?n ba??nda g?da zincirinin neresinde iseniz bunun bir önceki ve bir sonraki ad?m?n?n tan?mlanmas? demek olan “?zlenebilirlik” gelmektedir. Ayr?ca üretim veya i?leme basamaklar?n?n tek tek tan?mlanarak, basamaklardaki kritik kontrol noktalar?n?n belirlenmesi ve kontrol alt?na al?nmas? demek olan Kritik Kontrol Noktalar?nda Tehlike Analizinin temel 7 ilkesi de kanun ve yönetmeliklerde i?yeri sorumlulu?una dahil edilerek uygulanmas? zorunlu hale gelmi?tir. Bu sebepten dolay?, en çok talep, Avrupa standartlar?nda ve yüksek kapasitelerde, hijyenik ve uzun raf ömürlü üretim yapabilmesi için, al?nan meyve miktar?ndan ba?layarak, temizli?i ve kalitesinin standardize edilebilmesi için olu?turulan yeni projelere veya bu i?lemlerle ilgili revizyon çal??malar?na gelmektedir.


  Mü?terilerimiz bizlere, üretimde kullan?lacak ürün reçetelerinin olu?turularak, her yap?lan parti üretimin birbirinin ayn?s? olmas?, ayr?ca tesisin hijyenik ko?ullar?n?n devam? ve standard?n?n sa?lanabilmesi için ekipmanlar? yerlerinden oynatmadan otomatik temizleme yap?labilmesi ve tüm yap?lan i?lemlerin kay?t alt?na al?nabilmesi için gerekli sistem talepleriyle geliyorlar.  GEMAK bu sektörde y?llar?n verdi?i bilgi birikimi ve tecrübelerine dayanarak özel g?da proses hatlar? geli?tirmede sektör liderli?ini kendisine hedef seçmi?tir. GEMAK, mü?terilerine “Anahtar Teslimi Proje” slogan?yla tam destek vermektedir.  
  Talep aç?s?ndan en öne ç?kan, tam otomasyonlu standardizasyon ve pastörizasyon sistemleri ve yerinde temizlik sa?layan CIP sistemlerimizdir. Bu ünitelerde kulland???m?z dünyaca ünlü Alfa Laval ekipmanlar? ile yüksek kaliteli ürünler üretilmesini garanti ediyoruz. Sistemlerimizle hammadde maliyet kontrolü, hijyen standartlar?, üretim kalitesinin sürdürülebilirli?i ve kay?t alt?na al?nabilmesi için gerekli son teknoloji tüm donan?mlar? mü?terilerimizle bulu?turuyoruz. Ayr?ca sistemlerimiz, minimum enerji tüketimleriyle mü?terilerimizin cebini koruyan, çevreye duyarl? ve yat?r?m maliyetinin çok k?sa sürede geri dönü?ümünü sa?layan özelliklere sahiptir. 


  Ülkemizde meyve suyu ve içecek sanayinin teknolojiye ilgisini nas?l de?erlendiriyorsunuz? Kullan?lan teknoloji hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  Meyve suyu sektöründeki i?letmeler, g?da üretiminin hijyenik makine ve ekipmanlarda üretilmesi konusunda hem fikir olduklar? için, bu do?rultuda i?letmelerin bütçeleri ve d??ar?dan ald?klar? te?vikler ile makine ve ekipman parkurlar?n? modernize etmekteler. Yeni kurulan tesisler, proje a?amas?ndan itibaren son teknoloji ekipmanlarla kurulmaktad?r.  Bu konuda uzman olan otomasyon ekibimiz ile mü?terilerimize destek vermekteyiz. Endüstriyel otomasyonda çözüm orta?? olan firmam?zdan en çok, reçete uygulamas?, proses kontrolü, veri toplama ve izleme, makine ayarlar?n?n kontrolü için hizmet ve ekipman al?nmaktad?r. Ayr?ca lider bir GSM operatörü ile birlikte yürüttü?ümüz proje ile de mü?terilerimize, tesislerine uzaktan eri?im ve haberle?me hizmeti sunmaktay?z.


  ?hracat çal??malar?n?zdan bahseder misiniz? 
  Dünyada 30’u a?k?n ülkeye ihracat yap?yoruz. ?ngiltere, Rusya, Fransa, Azerbaycan, Ukrayna, Özbekistan, Suudi Arabistan, M?s?r, Libya, Irak gibi birçok ülkede anahtar teslimi tesis kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. ?ngiltere’ye ilk Türk men?eli süt fabrikas?n? Gemak olarak biz kurduk. Gemak olarak ak?lc? mühendislik çözümlerimiz ve yüksek üretim kalitemizle, dünya lideri makine üreticilerine rakip durumday?z.  


  Gündeminizde meyve suyu ve me?rubat sektörlerine yönelik gerçekle?tirmeyi planlad???n?z yenilikler ve projeler var m?? 
  Ülkemizde meyve suyu tüketimi AB ortalamas?n?n alt?ndad?r. Sa?l?kl? beslenme çerçevesinde bireyleri bilinçlendirerek daha fazla meyve suyu tüketmeye te?vik etmeliyiz. Buna kar??l?k geleneksel yöntemler ile üretim yapan i?letmelerin giderek azalaca??n? ve modern üretim yöntemlerini uygulayan butik i?letmelerin kurulaca??n? öngörmekteyiz. Ayr?ca Türkiye AB ile olan anla?malar? gere?i, meyve suyu sektöründe de AB'ye uyum sa?lamak zorundad?r. Bildi?iniz gibi uyum sa?layan i?letmelerin say?s? gün geçtikçe artmaktad?r. Bu do?rultuda, i?letmelerin iyile?tirilmesi gibi konularda mü?terilerimize tam destek vermeye devam edece?iz. Özellikle yeni tasar?m pastörizatörlerimiz ve bir Avrupa firmas? ile ortak çal??mam?z olan dü?ey film tipi meyve suyu evaporatörlerimiz ile yeni at?l?mlar gerçekle?tirece?iz. 


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR