<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

   

  Videojet Technologies Ürün Kodlama ve Etiketleme Sanayi ve Ticaret Ltd. ?ti. Global Pazarlama Müdürü Chirag Sheth, içecek üreticileri için gerçekten yararl? olacak, bilinçli bir seçim yapmas?n? sa?lamak amac?yla inkjet ve lazer teknolojileri hakk?nda görü?lerini payla?t?. ?lgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

  ?çecek sektöründe kodlama ve markalamay? etkileyen herhangi bir tan?mlanabilir e?ilim var m?d?r?

  * SKU’lar?n ço?almas?, tatlara göre bir e?ilim olmaya devam etmektedir. ?lk tan?mlanabilir e?ilim, özellikle tüketicinin de?i?en tat istekleri, davran??lar? ve co?rafi bölgeler aç?s?ndan farkl? tatlar?n geli?mesiyle SKU’lar?n ço?almas?d?r. Üreticilerin bu farkl? SKU'lar?, kodlama ve markalamay? gerçekten etkileyen ürün de?i?imlerini yönetmesi mümkün olmal?d?r. Hatlar? kurmak pahal?d?r ve baz? co?rafi bölgelerde geni?letmek kolay de?ildir, bu nedenle üreticiler birden çok ürünü sa?lamak için s?k s?k ayn? hatlar? kullan?r. ?u anda birçok üretici, geçi?leri manuel gerçekle?tirmektedir. Do?ru kodlar?n ilgili ürünlere yerle?tirildi?inden emin olmak için hat operatörlerine ba?l? oldu?unuzda, insan gücüne ba?l? olursunuz ve insan gücünü her art?rd???n?zda hata olas?l??? yükselir. Ürünlere do?ru bilgilerin kodlanmas?n? sa?lamak son derece önemlidir. Hatal? kodlama maliyetli ürün toplatmalar?na neden olmakla birlikte marka itibar?na zarar verebilir.

   

  * Farkl? Ambalajlama - Po?etler...

   

   

  Sat?n ald???n?z kanala ba?l? olarak ayn? ürün için çok say?da farkl? boyutta ambalaj vard?r. Örne?in me?rubat; PET ?i?enin yan? s?ra çok say?da alüminyum teneke boyutunda bulunabilir. Buna ek olarak, içecek sektöründe özellikle hareket halindeki tüketiciler için harika esneklik sa?layan po?etlere yönelik bir hareket vard?r. Üretici için ürünlerin maliyeti aç?s?ndan nispeten daha ucuz, üzerine yazd?rabilecekleriniz aç?s?ndan çok esnek ve tek bir kutuya binlerce ürünün yerle?tirilmesi sayesinde ta??mas? kolayd?r. Özellikle meyve sular? ve alkollü içecekler gibi baz? alt içecek sektörlerinde daha popüler hale gelmektedir. Kutu ve ?i?elerin karbonatla?may? daha iyi tutmas? nedeniyle bunu gazl? içeceklerde çok fazla görmemekteyiz, ancak po?etler kesinlikle piyasa pay? kazanmaktad?r.

   

  * Do?ay? ve Ye?ili Koruma...

   

  Art?k, bir paketin arkas?nda ince bask? ile "koruyucu madde içermez" ya da benzeri etiket sat?r?na sahip olmak yeterli de?ildir. Do?al oldu?una yönelik iddialar?n aç?k ve ürün ambalaj?n?n ön yüzünde olmas? önemlidir. Baz? üreticiler daha da ileri giderek çevre dostu ambalaja geçi? yapm??t?r. Sürdürülebilir paket kavram?, çevre üzerindeki etkisinin giderek fark?na varan bir toplum aras?nda yank? uyand?r?r. Kodlama ve markalama sistemlerinin, do?ay? ve ye?ili korumaya yönelik çabalar?nda üreticiler taraf?ndan kullan?lan farkl? yüzeyler ve renk ?emalar?na hizmet vermek amac?yla esnek olmas? gerekir.


  * Tüketiciler Taraf?ndan Taranan QR/2B Kodlar (Oyun)...

   

  Marka sahipleri için tüketici sat?n alma modellerini anlamak çok önemlidir ve bu bilgileri yakalamak amac?yla genellikle ambalaj üzerinde tan?t?mlara yer verilir. Kodlama ve markalama için, farkl? ambalaj yeni SKU'lar ve farkl? ikincil ambalaj ihtiyaçlar? anlam?na gelir; farkl? ?i?eleme kullan?yorsan?z daha fazla geçi? i?lemi yapars?n?z. Oyun uygulamalar?na gelince, üreticiler bir veri taban?na, ak?ll? ve ?i?e kapa??n?n içindeki veya etiketin ba?ka bir bölümündeki kodlama ya da markalamay? çok yüksek h?zlarda takip edebilecek bir yaz?l?ma sahip olduklar?ndan emin olmal?d?r.

   

   


  ?çecek üreticileri, kodlama ve markalaman?n hafifletebilece?i ne tür zorluklarla kar??la??r?

  Al???lm?? son kullanma tarihi bilgileri d???nda, kodlama ve markalama ?unlar? yapabilir:

   

  1) ?zlenebilirlik ?çin Artan Gereksinimleri Kar??lamaya Yard?mc? Olur.

   

  AB'de ?arap üreticilerinin ?arab? yapmak için kulland?klar? üzümler ile ilgili olabildi?ince çok bilgi temin etmesi gereklidir. Bu, özellikle meyve sular? gibi alt sektörlerde giderek önem kazanmaktad?r. Örne?in, Nestlé, mü?terileri için çiftlikten çatala izlenebilirli?i sa?lamak üzere kendi kendine i?leyen bir programa sahiptir. Baz? üreticilerin, mü?terilerinin tedarik zincirinde daha fazla görünürlü?e sahip olmas?n? sa?lamak için kendi üzerlerinde tatbik ettikleri kendi kendine i?leyen hedefleri ve mevzuat gereklilikleri vard?r.


  Bu ?ekilde en taze ürünü ald?klar?n? ve içindekilerin nereden geldi?ini bilirler. Bu, yeni nesil tüketiciler (y ku?a??) için çok önemlidir. Üreticiler, y ku?a??na yönelik pazarlama stratejisini anlamaya çal??maktad?r ve sa?l?k önemli bir unsurdur.

   

  2) Sahtecilik ve Yan?ltmacay? Önleme

   

  Bu alan alkollü içkiler, likör, yüksek kaliteli ve yüksek fiyatl? içecekler için daha fazla geçerlidir. Sahtecili?i ve yan?ltmacay? önleme, üreticilere son kullanma tarihinin ötesine giden katma de?erli kodlama ve markalama sa?layabilen alanlard?r. Do?ru yaz?l?m ve yaz?c? kurulumuna sahipseniz ürünleriniz için benzersiz, özel kodlar olu?turabilir ve bunlar? i?aretleyebilirsiniz. Bu bilgileri da??t?m zinciri i? ortaklar?n?zla payla?arak, ürününüzün istenmeyen perakendecilere yönlendirilmemesini sa?lars?n?z. Ayr?ca, markan?z?n gri borsada sat?lan yetersiz nitelikli bir ürünle ili?kilendirilmesini önleyebilirsiniz.

   

  Birçok ülkede alkol, tüketim damgalar? kullan?larak vergilendirilir. Gerçek de?i?im, bu vergi damgalar? görüntü do?rulama ve veritabanlar? (kolay denetimlere olanak sa?layan) ile birlikte takip ve izleme sistemleri taraf?ndan sa?lanan dü?ük güvenli?e sahip ka??t esasl? etiketlerden benzersiz kodlara sahip geli?mi? cihazlara geçi? yapt???nda meydana gelmi?tir. 

   

  ?çecek sektörü için yüksek yo?u?ma gibi üretim ortam?na daha uygun bir Videojet teknolojisi (mürekkepler dahil) var m?d?r?

  Inkjet: Inkjet’i dü?ündü?ümüzde, üretim hatt? h?z? ve kod karma??kl???ndan bak?m programlar? ve y?kama özelliklerine kadar mü?teri için önemli alanlara ba?l? olarak çok çe?itli bir ürün yelpazemiz vard?r. Dakikada 500 m'den daha fazla i?leyebilen üretim hatlar? için ultra yüksek h?z sunan ve üç adet bask? hatt? uygulayabilen yüksek çözünürlüklü yaz?c?lara sahibiz. ?çecek üreticilerinin çal??t??? ortam göz önüne al?nd???nda, y?kama çok önemlidir. Y?kama i?lemleri için ele al?nmas? gerekmedi?inden bak?m miktar?n? en aza indiren su jetlerine dayanabilir yaz?c?lar?m?z vard?r; üstelik yaz?c?ya ba?l? harici fabrika havas?na ihtiyaç duymaz. Koyu renkli ?i?eler gibi baz? uygulamalar renkli mürekkep gerektirir ve yüksek netlik elde edebilen pigmentli mürekkeplerimiz vard?r.


  Birçok üreticinin Inkjet yaz?c?ya sahip oldu?unda kar??la?t??? zorluklardan biri, yazd?rma kafas?n?n zamanla t?kanma e?ilimidir. T?kanm?? bir yazd?rma kafas?na sahip olmak eksik kod veya dü?ük kaliteli kod ile sonuçlan?r. Patentli CleanFlow™ teknolojimiz, içecek endüstrisi için kritik öneme sahip daha uzun çal??ma süresi sa?lamak amac?yla kendi kendini temizleyen yazd?rma kafas?na yard?mc? olmak üzere tasarlanm??t?r. Üreticiler genellikle gün boyunca çal??maktad?r. Planlanmam?? hat duru? süresi, üretim kotalar?n? etkiler ve kaybedilen zaman? telafi etmek neredeyse imkâns?zd?r. Kodlama ve markalama üreticilerinin çal??ma sürelerine yard?mc? olabilecek her ?ey bir art?d?r. Ayr?ca, Smart Cartridge™ (Ak?ll? Kartu?) teknolojisine de sahibiz. Mürekkep veya solvent tamamland???nda, tek yap?lmas? gereken bir kartu?u ç?kar?p s?radakini yerle?tirmektir ve sistem çal??maya haz?r olur. Gerçek mürekkepleri takviye solventler ile kar??t?ramayaca??n?z için s?v?lar söz konusu oldu?unda hiçbir kar???kl?k, at?k ve hata yoktur. Sistem, solvent tüneline mürekkep kartu?unu koyman?za izin vermez.


  Videojet, farkl? uygulama ihtiyaçlar?n? kar??layacak çe?itli püskürtme ucu boyutlar? da sa?lar. Örne?in, bir oyun uygulamas? için ?i?e kapa?? gibi daha küçük alanlarda kodlama amac?yla 50 mikron püskürtme uçlar? kullan?labilir.


  Lazer: Lazer aç?s?ndan bak?ld???nda, özellikle farkl? dalga boylar?nda kullan?labilen CO2 lazerlerimiz gibi geli?mi? teknolojiye sahibiz. Örne?in, ?i?elenmi? su sektöründeki üreticiler suyun temiz görüntüsünü korumak ve ?i?e üzerinde siyah mürekkep i?areti istememektedir. Ancak, lazer ile yüzey üzerindeki malzemeyi yakars?n?z, bu nedenle özellikle birçok ?irket daha hafif ve ince malzemeler arad???ndan delinmeleri önlemek için dalga boyu ambalajlama malzemesine kusursuz bir ?ekilde ayarlanmal?d?r. Videojet, PET ?i?eler gibi ultra ince yüzeylerde lazer kullanma gereksinimini tespit etmi? ve mü?terilerinin isteklerine göre tepki vermi?tir. A??rl?kl? olarak cam ?i?elerde ambalajlanan alkollü içkiler ve likör için lazer, sa?lad??? temiz, berrak yüzey nedeniyle kodlama ve markalaman?n birincil yöntemidir.


  Inkjet ve lazer aras?nda seçim yaparken hangi unsurlar dikkate al?nmal?d?r?

  Öncelikle, çal??t???n?z yüzeyi ve farkl? teknolojilerin bu yüzeyle birlikte çal??ma ?eklini dikkate alman?z gerekir. Lazer kodlama makineleri malzemeyi kald?rarak çal???rken, Inkjet yaz?c?lar yüzeye malzeme veya mürekkep ekleyerek kodlamaktad?r. Bu nedenle, kulland???n?z yüzeyi ve bu yüzeyin rengini anlaman?z çok önemlidir. Söz konusu mürekkep oldu?unda bile, yüksek netlik sa?lamak istersiniz. Koyu kehribar, ye?il veya siyah bir ?i?e kullan?yorsan?z siyah mürekkep bunu sa?lamaz, pigmentli veya renkli mürekkeplere ihtiyac?n?z olacakt?r. Lazer için, dalga boyunu ince ayarlarsak farkl? görünümlü bir kod sa?lar. Bir dalga boyunda donmu? etkisi, di?er dalga boyunda net, berrak kod ve üçüncü dalga boyunda bir siyah kod elde edebilmeniz mümkündür. Bu, yüzeye ve lazerin buna nas?l tepki verdi?ine ba?l?d?r. Belirli üreticiler ambalaj ürünlerini yapt?klar?nda, lazer yaz?c?n?n gereksinim duyduklar? kod kalitesini ve rengini olu?turmas? için belirli katk? maddelerini belirtir.


  Geli?mekte olan ülkelerde, gazl? içeceklerin ço?u iade edilebilen cam ?i?elerde sat?l?r ve bu durumda ?i?enin kendisi üzerine yerle?tirilecek mürekkep tabanl? bir çözüm istersiniz. ?i?e iade edildi?inde kodu ç?karmak için bir kostik y?kama gerçekle?tirilir ve daha sonra yeniden dolduruldu?unda yeniden kodlan?r. ?ade edilebilen ?i?eler için özelle?tirilmi? mürekkeplerimiz vard?r. Mü?teriler ile konu?tu?umuzda kostik y?kama i?leminde kulland?klar? kimyasal çe?itlerini ö?rendik ve bu yüzeyleri kullanarak kolayca ç?kar?lmas? için mürekkeplerimizi geli?tirdik.


  Son olarak, Toplam Sahip Olma Maliyetine (TTO) bakmam?z gerekir. Lazerler ?üphesiz daha pahal?d?r, ancak mürekkep ve solvent gibi Inkjet yaz?c?lar ile ili?kili devam eden maliyetleri yoktur. Ancak, bir lazer ile birlikte kullanabilece?iniz yüzeylerin listesi, neredeyse her yüzeyin üzerine yazd?r?labilen Inkjet’e göre daha dard?r. Test ve örneklemenin çok gerekli oldu?unu unutmamak son derece önemlidir. Sat?? ekibimiz bir mü?teriye kodlama ve markalama çözümü sundu?u her zaman ürünün bir örne?ini ister. Bu, daha sonra örnek laboratuvar?m?za gönderilir ve üreticilerin üretim hatt?n? taklit etmeye çal???r?z. “Üretim hatt?n?z ne kadar h?zl?d?r?” “Yaz?c? ve ürün aras?ndaki uzakl?k nedir?” gibi çe?itli sorular sorar?z. Bunu laboratuvar?m?zda taklit eder ve örnekleri mü?terilerimize geri göndeririz. 


  ?çecek pazar?nda giderek artan sahtecilik sorununu yenmeye kodlama ve markalama nas?l yard?mc? olabilir?

  Videojet'te sahtecili?i yenmeye yönelik çok katmanl? bir yakla??m?m?z vard?r:

   

  ?lk olarak, kodun üretildi?i yol, ard?ndan bu kodu olu?turmak için kullan?lan teknoloji ve son olarak her ?eyi kapsayan bir yaz?l?m vard?r. Bu, daha çok alkollü içki ve ?arap sektöründe görülecektir; yüksek kaliteli, yüksek fiyatl? ürünler.


  Ak?ll? kodlamay? dü?ünürsek, bir dizi rakam, harf ve belirli say?lardan veya bilerek farkl? yazd?r?lan harflerden olu?an bir koda sahip olabilirsiniz. Örne?in, X harfinden mürekkebin merkezi noktas?n? ç?karabiliriz. Bu, ak?ll? kodlamad?r ve sahte ürünleri belirlemek için özellikle yap?l?r. Testi geçmesi için X harfinin orta noktas? eksik olmal?d?r. 

   

  Ayr?ca, ak?ll? kodlama ile birlikte kullan?labilen, kullan?c?n?n görebildi?i aç?k kodlama ve k?z?lötesi ya da UV mürekkebi kullan?larak olu?turulan görünmez bir kod vard?r. Ekstra bir koruma düzeyi için gizli mürekkepler ile birlikte ak?ll? kodlama da kullanabilirsiniz. Bir ki?i kodun nerede oldu?unu ç?plak gözle göremez ancak, perakende tedarikçisi bu kodu bulabilir ve kontrol edebilir. Sahtekârlar?n bu tür ürünleri ço?altmaya çal??mas? çok zor ve hatta imkâns?za yak?n olacakt?r. ?stenirse, gizli ve aç?k kodlar ayn? ürün üzerinde kullan?labilir.


  Tüm bunlar?n kontrol edilmesi, olu?turulan kodlar?n izlenmesi ve bu kodlar?n bir veri taban?nda saklanmas? için yaz?l?m gerekir. Bu tür yüksek kaliteli ürünlerin (alkollü içkiler, ?araplar vb.) izlenmesi ve kullan?m ömrü yönetimi için benzersiz kodlar üretme, içe aktarma ve yönetme yetene?ine sahip bir yaz?l?m paketimiz vard?r.


  Videojet gelecekte içecek sektörüne neler katacak?

  Ürün ve ambalaj yeniliklerinin, kodlama ve markalama sektöründe de?i?imi te?vik eden içecek sektörü heyecan verici olmaya devam etmektedir. Videojet, ambalaj üzerine basit markalama ve kodlaman?n ötesine geçen ancak üretim süreci boyunca de?er katan çözümler sunmay? amaçlamaktad?r. Mü?terilerimizin görü?lerini dinleyerek, onlara mümkün olan en iyi ?ekilde hizmet verdi?imizden emin olmak için ürün ve hizmetlerimizi ?ekillendirmek ve geli?tirmek amac?yla bunlar? kullanarak mü?terilerimiz ile i?birli?i içinde çal??maya devam edece?iz.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

   

   

  D??ER R?PORTAJLAR