<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  Özellikle içecek, kimya, g?da ve sektöründe ?i?elenmi?, paketlenmi? ve varilli ürünlerin etiketlerinin bas?m?nda, h?zl? etiket yaz?c?lar?n kullan?m? giderek art?yor. Epson'un ColorWorks Serisi, bu ihtiyaca cevap veriyor. Etiket yaz?c?lar? üreten Epson, Türkiye’de geni? bir ürün yelpazesine sahip. Akbarkod Etiket Sanayi ise, Epson Türkiye’nin h?zl? etiket yaz?c?lar grubundaki en önemli i? ortaklar?ndan birisi. Akbarkod Epson Ürün Sorumlusu Kenan ?ENGÜL, h?zl? etiket yaz?c?lar konusundaki sorular? yan?tlad?.

   

   

   

  Akbarkod’un kurulu?u ve dünden bugüne hikayesini k?saca anlat?r m?s?n?z?
  ?irketimiz Akbarkod 2011 y?l?nda, OTVT sektöründe uzun y?llard?r çal??an tecrübeli ortaklar taraf?ndan kurulmu?tur. 25 ki?ilik kadromuzla, Türkiye’nin tüm ?ehirleri yan?nda; Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Cezayir, Polonya ve çevre ülkelere ihracat yap?yoruz.


  Barkod sistemine sahip veya kurmay? hedefleyen; haz?r giyim, ev tekstili, kimya, ayakkab?, ayd?nlatma, medikal, otomotiv, kozmetik gibi sektör ay?r?m? olmadan tüm firmalara hizmet veriyoruz. Barkod donan?m ürünleri, yaz?l?m sistemleri, sarf malzemeleri ve teknik servis alanlar?nda uzman?z. Ba?l?ca ürünlerimiz; barkod yaz?c?lar, h?zl? inkjet yaz?c?lar, el terminalleri, barkod okuyucular, termal transfer ribonlar, kodlama folyosu bask?l? ve bask?s?z etiketlerdir.

  Çift tarafl? bask? yapan, ?talyan ITALORA yaz?c?lar? ve Japon CITIZEN barkod yaz?c?lar? ithal ediyoruz. H?zl? inkjet bask? yapan yaz?c?lar konusunda, EPSON yetkili bayisiyiz. Hollanda men?eili endüstriyel etiket malzemesi üreten, EMAX LABEL SOLUTIONS firmas?n?n bayisiyiz. Teknik destek sunuyoruz. Tüm satt???m?z ürünlerin yedek parças?n? ve servis hizmetini sa?l?yoruz. HONEYWELL etiket yaz?c? ve terminallerin, Türkiye Yetkili Servis Merkezi’yiz. Di?er etiket yaz?c?lara da servis veriyoruz. 

   

  Barkod dünyas?na yeni anlay?? ve kalite ilkelerimizle hizmet vererek, sektörün hak etti?i yere gelmesinde bütün gayretimiz ile çal??mak bizlere onur vermektedir. 


  Akbarkod olarak, h?zl? etiket yaz?c?lar?na büyük önem veriyorsunuz. Bu alanda Epson ile çal??maya nas?l karar verdiniz ve bu firman?za ne gibi art?lar getirdi? 
  Üretici firmalar, etiket ihtiyaçlar?n? iki ?ekilde kar??layabilir. Birincisi, matbaa veya etiket firmalar? dedi?imiz d??ar?daki firmalara sipari? verilebilir veya bünye içinde etiket yaz?c?larla kendileri basabilir. Firman?n kendi içinde etiket basma i?leminde, akla ilk olarak siyah beyaz bask? yapan barkod yaz?c?lar geliyor. Bunlar baz? ihtiyaçlar? kar??lamakla beraber, renkli etiket ihtiyac?na çözüm olmuyor. Bunun yan?nda, tüm dünyada üretim ve pazarlama ?ekli de?i?ti. Üreticiler yo?un rekabet ortam?ndan s?yr?lmak için, ürünlerini çe?itlendirmeye ve ambalajlar?n? dikkat çekici hale getirmeye gayret ediyorlar. Ürün çe?idinin artmas?, üreticinin az say?da ama çok çe?itte etikete ihtiyaç duymas?na neden oluyor ve d??ar?da etiket bast?rman?n maliyeti yükseliyor. Üretici kendi bünyesinde istedi?i zaman, istedi?i kadar etiket basma esnekli?ine ihtiyaç duyuyor. ??te, renkli h?zl? etiket yaz?c?lar bu ihtiyaçlardan do?du.


  “H?zl?” tabirini özellikle kullan?yorum çünkü bu yaz?c?lar ofis içinde kulland???m?z di?er mürekkep püskürtmeli yaz?c?lardan farkl? bir teknoloji ile çal???yor, çok farkl? malzeme üstüne, d?? ortam ve kimyasallara dayan?kl? mürekkeple, saniyede 30 cm’ye kadar bask? yapabiliyorlar. 


  Akbarkod olarak, piyasan?n ihtiyaçlar?n? ve e?ilimi yak?ndan izliyoruz. H?zl? renkli etiket yaz?c?lar konusu, Türkiye’de 5 y?l önce yo?un olarak gündeme geldi?inde, “Türkiye için bu konu henüz erken” diyenlere inat, tam zaman?d?r ve Türk üreticilerinin de bu teknoloji ile tan??mas? gerekir diyerek, ara?t?rmaya ba?lad?k. Yapt???m?z ara?t?rmada en do?ru i? orta??n?n, Epson oldu?una karar verdik. Epson, Türkiye’de farkl? ürünleriyle çok uzun zamand?r piyasam?zda olan, satt??? ürünün arkas?nda duran, yedek parça sorunu ya?atmayan, Japon kalitesi ve özenini ürünlerine ve çal??ma ?ekline yans?tan, bayilerini destekleyen bir firma. Yaz?c? satmak bir seferlik i? olmad???ndan ve kullan?c?ya sürekli hizmet vermek gerekti?inden bunlar ciddi önem ta??yor. ?? ortakl???m?z boyunca verdi?imiz karar?n do?ru oldu?unu görmekten dolay? mutluyuz.


  K?saca Epson firmas?n? tan?yabilir miyiz?
  Epson, orijinal, verimli, kompakt ve hassas teknolojileriyle insanlar?, nesneleri ve bilgileri birbirine ba?lamaya adanm?? küresel bir teknoloji lideridir. Mürekkep püskürtmeli yaz?c?lar ve dijital bask? sistemlerinden LCD projektörlere, saatlere ve endüstriyel robotlara kadar uzanan bir ürün yelpazesi ile Epson, inkjet, görsel ileti?im, giyilebilir cihazlar ve robot teknolojilerindeki yeniliklere ve mü?teri beklentilerinin ötesine geçmeye odaklan?yor.


  Japonya merkezli Seiko Epson Corporation taraf?ndan yönetilen Epson Group, dünya çap?nda 85 ?irketle 81.000'den fazla çal??ana sahiptir ve faaliyet gösterdi?i topluluklara yapt??? katk?lardan ve çevresel etkilerini azaltmaya yönelik devam eden çabalar?ndan gurur duymaktad?r.


  ?çecek üreticileri için Epson H?zl? Etiket Yaz?c?lar neden önemli?
  Kulland???m?z her üründe etiket var; içecek, kimya, ilaç, lojistik ve nakliye, g?da, ev tekstili, bahçecilik ve tar?m en çok etiket kullan?lan sektörler.


  Okuyucu kitleniz nedeniyle, özellikle içecek etiketlerine de?inecek olursak; içecek dedi?imizde; bira, ?arap gibi alkollü içecekler ile kahve, meyve suyu, sporcu içecekleri, su ve say?s?z çe?it sayabiliriz. Bir içecek etiketi ayn? tüketicisi gibi sürekli geli?me ve de?i?meye aç?kt?r. De?i?en demografik özellikler ma?aza raflar?nda bulunan ürünleri etkiliyor ve sürekli de?i?en etiket talebi ortaya ç?k?yor. Gelecek vaat eden markalar büyümekte olan bir sektörden yararlanmak istiyor. Ni? markalar içecek endüstrisinde, özellikle organik içerikler ve sa?l?kl? ya?am tarz? seçenekleriyle artan varl?k içinde. ?çecek markalar?, do?al içerikleri ve ?eker azaltmay? vurgulay?c? etiketler kullan?yor. Etiketlerin hedeflenen demografiye göre tasar?mlanmas? ve uygun malzeme üstüne bas?lmas? gerekiyor.


  Potansiyel mü?terileri ikna etmek için sadece saniyeler içinde etki yaratmak ?art. Ürününüzü tüm insanlar?n önünde tutmaya çal??m?yorsunuz, do?ru ki?ilerin önünde olmas?n? istiyorsunuz. Bir tüketici, kalbine veya kafas?na çarpacak bir ürün gördü?ünde, ?irketin büyüklü?ü ne olursa olsun onu benimsiyor.


  ?çecek sat??lar?n?n %9'u yeni ürün yenili?inden geliyor. Yaln?zca 2017'de 13.000 yeni marka lanse edildi ama sorun ?u, bu markalar?n yüzde kaç? ve ne kadar süre ile pazarda kalabilecek. Dikkat çekmenin ve ak?lda kalman?n temel yolu ürünün; marka imaj?na hitap eden, harika grafikleri ve renkleri olan etikete sahip olmas?ndan geçiyor. ?i?enin benzersiz ?ekli ve tabii ki do?ru malzeme de kilit faktörler.


  Epson h?zl? renkli etiket yaz?c?lar, i?te bu noktada devreye giriyor ve orta-küçük-büyük tüm üreticiler için çözüm sunuyor. Üreticiler istedikleri adette ve istedikleri zaman kendi bünyelerinde Epson Colorworks serisi yaz?c?larla etiket basabiliyorlar.


  ?çecek sektöründe ufak veya orta çapl? bir üretici, farkl? çe?itlerde ve belirli miktarda imalat yap?p sat?yor, arada tasar?m de?i?tirerek tüketicilerine yenilik sunuyor. Büyük bir içecek üreticisi ise; zaman zaman kampanyal? az ürünler, promosyon, numune veya ki?iye özel isimlerle bas?lan ürünler için az adetli etikete ihtiyaç duyabiliyor. EPSON yaz?c?lar, hepsi için de kurtar?c? çözüm üretiyor. Tam renkli CMYK bask?, de?i?ken data entegrasyonunda kolayl?k, marka imaj?na katk?, farkl? cins ve kalitede etiketlik malzeme ve mürekkep imkan? sunuyor. Tüm bu özellikleriyle art?k kurumlar etiket bask?s? için d??ar?ya ba??ml? olmaktan kurtuluyorlar.


  Epson’un ColorWorks Serileri kimlere yönelik, nas?l çözümler sunuyor?
  Epson ColorWorks Serisinde üç farkl? ürün bulunuyor. Bunlar C3500, C7500 ve C831 modelleri. Bu yaz?c?lar endüstriyel alanlarda etiket bask?s? yapmak için geli?tirilmi?. Az adette ve de?i?kenlere sahip etiketleri basmak için kullan?l?yor. ?çecek sektörü için C3500 ve C7500 modelleri uygun. ?u anda Türkiye’de pek çok alanda kullan?lmakta ve pek çok fabrikan?n veya i?letmenin etiket ihtiyaçlar?na çözüm getiren bir yap?ya sahip. ColorWorks yaz?c?larla ister bir adet isterseniz bin adet bask? al?n, hepsi ayn? maliyette. Etiket rulosunu yaz?c?lar?m?z?n içerisine yerle?tirebildi?iniz gibi, isterseniz d??ar?dan da bir rulo vas?tas?yla besleme yapabiliyorsunuz.


  ColorWorks Serisi Yaz?c?lar içerisinde, birçok etiket tipini kullanman?z mümkün. Örne?in; ?i?e, kavanoz, kutu veya paket etiketlerine kolayl?kla bask? alabiliyorsunuz. Diyelim, küçük veya orta ölçekli içecek, kimya, g?da, temizlik ürünleri, plastik vesaire üretiyorsunuz, üretim miktar?n?z çok fazla de?il ama çe?idiniz çok; ColorWorks Serisi ürünlerimiz ile tüm ihtiyaçlar?n?z? kar??layarak, h?zl? bir ?ekilde etiket bask?s? alman?z mümkün. Özellikle çok çe?idiniz var ve her birinden binlerce adet stok tutmak zorunda kal?yorsan?z, ya da kullan?m d??? kalan veya de?i?iklik yapmak zorunda kald???n?z etiketleri atmak zorunda kal?yorsan?z, ColorWorks Serisinin biçilmi? bir kaftan oldu?u söylenebilir. Bu etiket yaz?c?lar?n pek çok sektörde, daha do?rusu sektör ba??ms?z bir kullan?m imkan? var. ?çecek, gübre ve kimyasal ürün üreticileri, kutu üzerinde ürün resmini ve tan?mlamas? yapan üreticiler, vitamin ve ilaç üreticileri, serac?lar, bal ve reçel üreticileri, çiçekçiler, medikal ürün sa?lay?c?lar?, kahve üreticileri, dondurulmu? g?da üretimi yapan firmalar, sos, çikolata ve ?ekerleme üreticileri ?u an yaz?c?lar?m?z? kullanan sektörlere örnek.


  ColorWorks yaz?c?lar?m?z?n öne ç?kan bir di?er özelli?i de h?z?. Bu yaz?c?lar?m?z ile saniyede 30 cm’ye kadar renkli etiket bask?s? alabilirsiniz. Yaz?c?n?n ön taraf?na tak?lacak bir sarma aparat?yla yüzlerce hatta binlerce etiketi h?zl? bir ?ekilde basman?z ve sarman?z mümkün. Etiket pazar? tüm dünya ve Türkiye’de h?zl? bir ?ekilde büyümeye devam ediyor. Epson ile partnerli?imiz sayesinde, mevcut ürünlerinin say?s?n? art?rarak, mü?terilere daha h?zl?, kaliteli ve farkl? çözümler sunmaya devam edece?iz.

  Etiket bask?s? dendi?inde akla genellikle ka??t geliyor. Epson etiket yaz?c?lar?yla farkl? materyallerin üzerine de bask? almak mümkün mü?
  Epson yaz?c?lar ile hem renkli hem de siyah-beyaz etiket bask? imkan? sunabildi?imiz gibi, ayn? zamanda farkl? materyaller üzerine bask? al?nmas? da mümkün. Colorworks serisinde standart kullan?mda mat, parlak, ?effaf, PP, BOPP, PE film etiketler kullanabilirken, ayn? zamanda ah?ap ve hologram etiketlere dahi çözüm üretebiliyoruz. ?çecek, organik g?da, kimyasal ürün, kutu ve hal? etiketlerine uzanan geni? bir alana hizmet veriyoruz.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR