<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  50 y?ll?k paketleme uzmanl??? ve dünya çap?ndaki 5100’den fazla çal??an?yla dünyan?n önde gelen üreticilerinden biri olarak her türlü g?da maddesi, sa?l?k, tüketim ve sanayi ürünleri için paketleme çözümleri üreten MULTIVAC, ürün portföyü ile g?da üreticilerinin neredeyse tüm ihtiyaçlar?na cevap verebiliyor. Firma, mü?terilerini çe?itli paketleme süreç ve sistemleri hakk?nda derinlemesine bilgilendirmeyi ve bütüncül bir dan??manl?k hizmetini tek elden vermeyi hedefliyor. MULTIVAC Türkiye Genel Müdürü Ali Suat ÖZ ile MULTIVAC'?n hedefleri ve sektöre kazand?rd?klar? hakk?nda görü?tük, ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

   

  MULTIVAC’?n ürün gruplar? hakk?nda bilgi verir misiniz? 
  MULTIVAC, g?da ürünlerinin paketlenmesinde torbalamadan haz?r tabak kapatmaya veya termoform tekni?ine kadar geni? bir paketleme, kalite kontrol, etiketleme ve otomasyon çözümleri yelpazesi sunmaktad?r. MULTIVAC, paketleme teknolojilerinin yan? s?ra, temsilcili?ini yapt??? sektöründe uzman çözüm ortaklar? ile g?da i?leme, dolum ve paketleme sonras? çözümler ile de mü?terilerine ba?tan sona hat teslimi yapabilmektedir. Böylece; k?rm?z? et, beyaz et, sucuk, sosis, salam, past?rma gibi ?arküteri ürünleri; peynir, tereya?? gibi süt ürünleri; sebze, meyve, f?r?nlanm?? ürünler ve tüketime haz?r g?dalar dahil olmak üzere geni? bir yelpazedeki muhtelif ürünler için i?leme, dolum, paketleme, kolileme ve otomasyon konular?nda çözüm üretebiliyoruz.


  Yenilikçi ürün ve ambalaj çözümleri, uzun raf ömrü, sat?? noktas?nda ürünün çekici bir biçimde sunulmas?, ta??ma ve kullan?m kolayl??? ve tüketici güvenli?i de çözüm yelpazemizin içeri?inde yer al?yor. MULTIVAC makinelerinde kullan?lan MAP ve vakum ambalaj? teknolojileri pek çok avantajlar sunuyor. Bu teknolojiler, ürünlerin raf ömrünü ciddi ölçüde uzatarak g?da maddesinin son tüketiciye en iyi kalitede ula?mas?n? sa?l?yor. Kolay ambalaj açma çözümleri, farkl? porsiyonlama çözümleri veya çoklu ambalajlar mü?terilerimizin ürünlerini pazarda farkl? ve katma de?erli olarak pozisyonlamalar?n? sa?l?yor. Mü?terilerimize çe?itli ambalaj çözümleri sunarken, ürünlerinin en uygun ve en çekici ?ekilde paketlenmesi için dan??manl?k hizmeti de veriyoruz.


  MULTIVAC’?n, Türkiye’de alan?nda faaliyet gösteren di?er ?irketlerden fark? nedir?
  MULTIVAC olarak, tüm mü?terilerimizce takdir edilen kendini kan?tlam?? teknolojimiz ve kalitemizin yan? s?ra, en çok ön plana ç?kan özelli?imiz sat?? ve sat?? sonras? hizmetlerimizin kalitesidir. Almanya’daki merkezimizde e?itim alm?? teknik ve ticari personelimizle, i? orta?? olarak görülen mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na en h?zl? ve en etkin ?ekilde yan?t verebilecek bilgi ve teknolojik alt yap?ya sahibiz. Dünya çap?nda 1000'den fazla uzman?m?z sayesinde verdi?imiz kapsaml? ve yüksek kaliteli sat?? sonras? destek sayesinde, paketleme çözümlemelerimizin kullan?m ömrü boyunca yan?nday?z. Mü?terilerimize özel yeni paketleme çözümlerinin geli?tirilmesinden özel operatör e?itimlerine, makinelerin periyodik bak?mlar?n?n yap?lmas?ndan mevcut mü?teri tesislerinin kapasite art?? planlamas?na veya optimizasyonuna kadar her konuda destek veriyoruz.

   

  Üretti?iniz ürünlerde öne ç?kan özellikler nelerdir?
  Üretti?imiz ürünlerde, g?da güvenli?i, kalite, yüksek h?z, verimlilik, kullan?c? dostlu?u, yüksek teknolojik çözümler (Endüstri 4.0), otomasyon gibi kavramlar ön plana ç?kmaktad?r. Her büyüklükteki i?letmeye ve farkl? ürün gruplar?na uygun "terzi i?i" çözümler sunuyoruz.


  Önümüzdeki süreçte hedefleriniz nelerdir?
  10 y?ld?r Türkiye’de ba?ar?yla faaliyet gösteren bir ?irket olarak, önümüzdeki süreçte hedefimiz, ailemizin bir parças? olarak gördü?ümüz mü?terilerimizle birlikte büyümek, geli?mi? paketleme ve ürün çözümleriyle pazar?n geli?imine katk?da bulunmakt?r. Bu amaçla, organizasyonumuzu mü?terilerimize en yak?n olacak ?ekilde yap?land?rmay? sürdürece?iz. Örne?in, 1 Ocak’tan itibaren mü?terilerimiz art?k yedek parça sipari?lerini MULTIVAC Mü?teri Portal?m?z Webshop üzerinden 7x24 kolayca verebilmekte; ayn? zamanda kendilerine özel online tekliflerin yer ald??? sayfam?z üzerinden, geçmi? sipari?lerini de kontrol edebilmekteler. Sahip oldu?umuz en büyük sermayenin de?erli çal??anlar?m?z oldu?undan yola ç?karak, çal??anlar?m?z?n teknik ve mesleki e?itimlerine yat?r?m yapmaya devam edece?iz. Bizi online sayfam?z ve Linkedin hesab?m?z üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz. 

   

  FOTEG Fuar?'na kat?l?m?n?zla ilgili olarak neler söylemek istersiniz?
  Uzun y?llard?r aral?ks?z olarak FOTEG Fuar?'na kat?lan firmam?z, bu y?l da yine son teknolojiye sahip paketleme çözümlemeleriyle fuardaki yerini alacak. FOTEG 2017’de Salon 3, Stand C10’da görü?mek üzere. Tüm sektör profesyonellerimizi stand?m?zda a??rlamaktan onur duyaca??z.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR