<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  Yenilik her zaman heyecan verir. Yeni bir giysi, yeni bir araba, yeni bir teknoloji, yeni bir i?, yeni bir teklif, yeni bir bak?? aç?s?, yeni pazarlar insan? heyecanland?r?r. Yeni -do?as? gere?i- ilginçlik, heyecan, de?i?iklik, farkl?l?k, s?radan olan? renklendirme gücü ta??r. Kurumsalla?ma yolunda emin ad?mlarla ilerleyen, ?irketlerini holding çat?s? alt?nda birle?tiren Polat Grup, 2020’ye yepyeni bir çehreyle girdi. ?ç dinamizminde köklü revizyonlar yaparak marka fark?ndal???n? güçlendiren, yurt içi ve yurt d??? ba?lant? a??n? daha da geni?leten Polat Grup ?irketlerinden Polat Makina, Endüstriyel Sat?? Ofisini ?stanbul’a ta??d?. Polat Makina'daki yenile?me hareketlerini Polat Makina Endüstriyel Sat?? ve Pazarlama Direktörü Ça?lar Alpay ile de?erlendirdik. ?lgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

   

  Ça?lar Bey, öncelikle Polat Grup Ailesine ho? geldiniz. Sizi tan?yabilir miyiz? Sektördeki kariyer basamaklar?n?z nas?l ?ekillendi? 
  ?stanbul Teknik Üniversitesi’nden Gemi Makineleri Mühendisi olarak 1998 y?l?nda mezun oldum. ?lk 6 y?l gemi makine mühendisi olarak çal??t?m. ??letme yüksek lisans?m? 2005 y?l?nda tamamlad?m. Daha sonra servis, servis sat?? ve sat?? müdürü gibi pek çok görevi birbiri arkas?na tecrübe etme f?rsat? buldu?um GEA firmas?nda 15 y?l? a?k?n bir süre çal??t?m. 2019 y?l? Temmuz ay?nda da Endüstriyel Sat?? ve Pazarlama Direktörü olarak Polat Makina ailesine kat?ld?m. 


  Polat Makina’n?n Endüstriyel Sat?? ve Pazarlama Direktörü olarak göreve ba?lad?n?z. Polat Makina’yla yollar?n?z nas?l kesi?ti?
  Polat Makina’daki bu yeni görevim benim için çok özel ve de?erli. Polat Makina’n?n kurumsalla?ma yolunda atmaya ba?lad??? güçlü ad?mlar sonras?nda Say?n Genel Müdürümüz Volkan Polat Bey ile yollar?m?z kesi?ti. Çal??anlar?yla birlikte sürekli geli?meyi, global kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay? amaçlayan Polat Makina ailesine kat?l?p bu amaç do?rultusunda emek verme f?rsat?n? yakalad???m için büyük gurur duyuyorum.


  Polat Makina Endüstriyel yeni ofisiyle bundan sonra mü?terilerine ?stanbul’dan seslenecek. Bize bu süreç hakk?nda biraz bilgi verir misiniz? Neden ?stanbul? 
  K?sa bir süre önce ?stanbul’daki ofisimizde fiili olarak çal??maya ba?lad?k. Yak?n zamanda güzel bir organizasyonla da aç?l???m?z? yapaca??z. Bildi?iniz gibi, ?stanbul 3.000 y?ldan fazla bir süredir ticaret merkezi olan, dünya ve bölge ekonomisinin merce?i alt?nda bir ?ehir. Bu anlamda, tüm Türkiye ve Türkiye çevresindeki ülkelerle daha fazla ticari ba?lant?lar kurmak ad?na çok do?ru bir karar vermi? olduk. Emin ad?mlarla büyüyen firmam?z?n Ümraniye’de aç?lan ofisi ile mü?terilerimizin ihtiyaçlar?n? en iyi ?ekilde kar??lamaya devam edece?iz.


  Endüstriyel sat?? ekibiniz dinamik bir yap? sergiliyor. Bize biraz ekibinizden bahseder misiniz?
  Türkiye’de endüstriyel ekipmanlar sektöründe çal??mak gerek payda?lar?n çoklu?u gerekse sektörün dinamizmi göz önüne al?nd???nda hiç de kolay de?il. Çal??anlar?n bu yo?un tempoda sürekli zinde kalmas? gerekiyor. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin de çal??anlar?m?z?n kalitesine ba?l? oldu?unun bilincindeyiz. Sat?? ekibimizi de tüm bunlar? de?erlendirerek, alan?nda uzman ki?ilerden olu?turduk. Önümüzde zorlu bir süreç oldu?unun fark?nday?z, ancak Polat Makina’n?n büyüyen hedefleri do?rultusunda ekip olarak son derece motive ve heyecanl? olarak tüm gücümüzle yola koyulduk.


  Sizce endüstriyel sektörün sorunlar? nelerdir? Bu sorunlarla ba? etmek için ne tür çözüm yollar?n?z var? Bizimle payla??r m?s?n?z?
  2019 y?l?nda, Türkiye’de ve dünyan?n birçok ülkesinde ya?anan ekonomik daralmalar söz konusu idi. TÜ?K'in (Türkiye ?statistik Kurumu) aç?klad??? verilere göre Türkiye ekonomisi, arka arkaya üç çeyrek ya?anan daralman?n ard?ndan, 2019 y?l?nda yüzde 0.9 büyüdü. Üst üste ya?anan daralmalar sonras? son çeyrekte büyüme görülse de sektörde bunun yans?mas? yat?r?mlar?n azalmas? olarak kar??m?za ç?k?yor. Kaliteli ürünü uygun fiyata alabilme yat?r?mc? için her zamankinden daha önemli. Bir yandan da teknolojinin yükseli?i ve dönü?üme ayak uydurmakta zorlanan oyuncular?n s?k?nt? ya?ayaca??n?n aç?kça ortada olmas? nedeniyle yat?r?mc? bu yönde de bir aray?? içinde. Sektördeki de?erli yat?r?mc?lar?n tüm taleplerini kar??lamak ad?na Polat Makina olarak tecrübeli kadromuzla operasyonlar?m?z? ve ekipmanlar?m?z? sürekli geli?tirerek i? ortaklar?m?z?n her zaman yan?nda oluyoruz.


  Göreve geldi?inizde Polat Makina için ne tür kararlar ald?n?z, ne tür çözümler ürettiniz ve neleri de?i?tirmeyi hedeflediniz? 
  Kaliteden ödün verilmeden y?llard?r verilen hizmetler söz konusu. Ayn? vizyonla ürün portföyümüze yeni ekipmanlar, yeni teknolojiler ve yeni uygulama alanlar? katarak geli?meye devam edece?iz. Hedeflenen sat??lara ula?mak için yurt içindeki ve yurt d???ndaki sat??, pazarlama, AR-GE ve operasyonel departmanlar?m?z?n re-organizasyon çal??malar?na devam ediyoruz. Kurumsalla?ma yolunda emin ad?mlarla ilerledi?imiz bu günlerde bu yap?sal de?i?ikli?e destek vermek de en önemli görevlerimden biri.


  Endüstri 4.0 olarak adland?r?lan 4. Sanayi Devrimi’nde Türkiye’nin dijital dönü?ümü hakk?ndaki dü?ünceleriniz nedir?
  Endüstri 4.0’a geçi? elbette büyük yat?r?mlar, köklü de?i?imler ve teknolojik geli?im gerektiriyor. Yeniliklere aç?k firmam?zda Dijital Dönü?üm Projesi ile birlikte ekipmanlar?n sa?l?kl? çal??mas? takip edilecek ve gerçek zamanl? data analizi neticesinde önleyici bak?mlar sistem taraf?ndan planlanacak. Böylece üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktar? azalacak, üretim miktar? ve kalitesi artacakt?r. 


  Siz ayn? zamanda Polat Makina’n?n Pazarlama Direktörüsünüz. ?yi bir pazarlama ve sat?? stratejisi için, marka kavram?na nas?l bak?yorsunuz? Polat Makina, marka bilinirlili?inde pazarlama ve sat?? süreçlerinde nas?l bir yol izliyor?
  Marka kavram?, günümüzdeki rekabet sava?lar?nda zaferin ve yenilginin belirleyicisi konumundad?r. Marka bilinirli?imizi art?rmak için 2020 y?l?nda alan?nda uzman profesyoneller ile çal???yor olaca??z. Sosyal medya hesaplar?m?z? ve web sitemizi güncelleyerek ba?lad???m?z bu çal??mada en büyük hedefimiz, ürünlerimize ve hizmetlerimize ihtiyaç duyuldu?unda zihinlerde uyanan çözümün ismi olmakt?r. Bu amaç do?rultusunda da inovasyonda, kalitede, hizmette ve mü?teri ili?kilerinde “en iyisi” olmak için çal??maya devam edece?iz.


  En aktif oldu?unuz pazarlar hangileri? Türkiye ve yurtd??? pazarlar?na sunaca??z yeni ürünler/hizmetler var m??
  Türkiye, Rusya, Orta Do?u, Uzak Do?u, Amerika ve Avrupa pazarlar?na aktif olarak hizmet veriyoruz. Pazarlara yeni ürünler sunmadan büyüyemeyece?imizi çok iyi bildi?im için ?irkete girdi?im günden beri bu konu üzerinde çal???yoruz. Polat Makina art?k kesinlikle mü?terilerine sadece ekipman sunan bir firma de?il, çözüm ve proses sunan bir firma olacak. Bu kapsamda birçok mühendislik firmas? ile görü?melerimiz sürüyor. Baz?lar? ile anla?malar yap?ld? bile. Teknolojinin gerisinde kalmamak ve ürünlerimizin teknolojik olarak sürekli geli?imini sa?lamak için AR-GE ile devaml? ileti?im halindeyiz. Y?l?n ortalar?na do?ru güzel haberler verece?imizi ?imdiden müjdeleyebilirim. 


  Son zamanlarda ya?anan Covid-19 salg?n? 2020 hedeflerinizi nas?l etkiledi? 
  Tabi ki Türkiye ve hizmet verdi?imiz tüm ülkeler bu durumdan olumsuz etkilenmi? durumda. Birçok ülkede fabrikalar kapand? ya da s?n?rl? çal??ma saati uygulamas?na geçti ve birçok firma da evden çal??maya ba?lad?. Yaz aylar? ba?lar?nda yava? yava? hayat normale dönmeye ba?layacak olsa da maalesef yat?r?mlar üzerindeki etkisinin y?l sonuna kadar sürece?i öngörülüyor. Biz de Polat Makina Sat?? Ofisi olarak ?u an için evden çal???yoruz. Ayd?n’daki fabrikam?z bir hafta süre ile kapand?. Ancak, bu süreçten sonra artacak talepleri kar??layabilmek ad?na, yurt içi ve yurt d??? mü?terilerimize k?sa teslim sürelerinde ekipman temin edebilmek için çal???yoruz. Hedeflerimiz yüksek ancak kesinlikle ula??lamaz de?il. Özellikle g?da ve süt uygulamalar?nda Polat Makina ad?n?n çok daha fazla duyuldu?u bir y?l olacak. Yurt d???ndaki sat?? ve servis a??m?z? da güçlendiriyoruz. Polat Makina kalitesini yeni pazarlarla bulu?turdu?umuz, pazar pay?m?z? kesinlikle art?rd???m?z bir y?l olacak. Hepimize ?imdiden kolay gelsin.

  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR