<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  Personel hijyeni için gerekli tüm ekipmanlar?n yan? s?ra, her türlü özel imalat paslanmaz ekipmanlar, araç dezenfeksiyon üniteleri üreten Pro-Tek Hijyen on dört y?ld?r sektöre hizmet veriyor. Hijyene ihtiyaç duyulan tüm sektörlere hitap eden Pro-Tek Hijyen firmas?n?n Orta?? Ahmet VURAL ile faaliyetleri ve sektöre yönelik hedefleri hakk?nda konu?tuk. “Sektöre hizmet verdi?imiz 19 y?l boyunca, firmalar?n ihtiyaçlar?n? kar??larken, önceli?imiz hiçbir zaman mali hesaplar olmam??t?r. '??letmenin neye ihtiyac? var, bu i?letmeye hangi ürün yeterli olacakt?r' diye dü?ünerek, onlar? da hep bu ?ekilde yönlendirdik. ?htiyac? olmayan ürünlere yönlendirme yapmad?k. Sat?? sonras?nda da her zaman desteklerimizle tercih sebebi olmay? ba?ard?k. Hedefimiz, hijyen denilince akla gelen ilk firma olmak. Umar?z kaliteyi, hijyene ihtiyaç duyan tüm i?letmelerle bulu?turabiliriz” diyen Ahmet VURAL ile yapt???m?z söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

  Ahmet Bey öncelikle tüm dünyay? kas?p kavuran coronavirüs hakk?nda sizin görü?lerinizi alabilir miyiz?
  Ki?isel hijyenin yan? s?ra, özellikle toplu bir ?ekilde ya?anan alanlarda, herkesin hijyene daha fazla özen göstermesi gerekir. Üzücü olsa da hepimiz biliyoruz ki, toplum olarak çok fazla ki?isel hijyene önem vermiyoruz. Özellikle fabrikalar toplu ya?am alanlar?nda en önemli yeri tutmakta. Bizim sistemimizde hijyen ile ilgili hiçbir ?ey personel insiyatifine b?rak?lm?yor. Sabun turnikelerinde ellerine sabun almayan personele turnike geçi? izni vermez. Ellerine sabun alan personel ellerini y?kamak zorunda kal?r. El dezenfeksiyon turnikeleri de ayn? görevi yapar. Vücut dezenfeksiyon sistemleri personelin yürüyü? yoluna yerle?tirilir ve fotoselli sistemdir. Personel bir sis içerisinden geçer. Deri temas? ve solunum yolu ile zarar? olmayan dezenfeksiyon ürünleri kullan?larak personelin k?yafetleri dezenfekte edilerek üretime giri?i sa?lan?r. 


  Pro-Tek’in kurulu?u ve hitap etti?i sektörler hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Firmam?z 2000 y?l?nda kurulmu?tur. Çevre sa?l??? konusunda sektöre ad?m atarak, mü?teri istekleri do?rultusunda hijyen sektörüne yönelmi?tir. 2007 y?l?nda Bursa ?ubemiz aç?lm??t?r. Bu süre içerisinde Türkiye’nin önde gelen kurulu?lar?nda gerekli güven ortam?n? olu?turarak, 19 y?lda sektörün önemli firmalar? aras?na girmeyi ba?arm??t?r. Hijyene ihtiyaç duyulan tüm sektörlere hitap etmekteyiz. Bu sektörlerden ba?l?calar?; g?da, ambalaj, hastane ve otellerdir. Personel hijyeni için gerekli tüm ekipmanlar?n yan? s?ra, her türlü özel imalat paslanmaz ekipmanlar, hava du?u ve araç dezenfeksiyon üniteleri de ürün çe?itlerimiz içerisindedir. Geli?en teknolojiyi takip ederek mü?teri talepleri do?rultusunda ürün portföyümüzü geni?letmekteyiz.


  Son dönemdeki projeleriniz nelerdir?
  Standart üretimlerimizin yan? s?ra, özel imalat paslanmazdan imalat için gerekli olabilecek tüm ekipmanlar? tasarl?yor ve üretiyoruz. Genç, dinamik ve yarat?c? kadromuzla personel hijyenini zorunlu k?lacak ekipmanlar konusunda da sürekli yenilikler yapmaktay?z. Y?llard?r edindi?imiz tecrübeleri, kar??la?t???m?z i?letme sorunlar?n? göz önüne alarak, zaman kayb? olmadan ve personelin üretim sahas?na girmeden önce yapmas? gerekli hijyen kurallar?n? uygulatabilecek zorunlu sistemleri geli?tiriyoruz ve yeniliyoruz. Bunun yan? s?ra sektörde firmam?z? ve ekipmanlar?m?z? bir ad?m öne ç?karacak yenilikler getiriyoruz. Bu konuda hem öncü olmay? ba?ar?yoruz hem de tercih sebebi olmay? ba?arm?? oluyoruz. Henüz deneme a?amas?ndaki baz? yeni projelerimizi de yak?nda hayata geçirece?iz. 


  Ürünlerinizin kullan?m yayg?nl??? nas?l?
  Hijyen Sistemleri, bundan 9-10 y?l öncesine kadar, i?letmeler için zorunlu olmad??? taktirde külfet olarak görünen sistemlerdi. G?da sektöründe üretim kalitesinin artmas?, bu anlamda g?da ve g?da ambalaj firmalar?n?n da yenilikleri takip etmeye ve sertifikasyona yönelmesi, personele baz? inisiyatiflerin b?rak?lmas?n?n art?k mümkün olmad??? bilincini getirdi. ?unu söyleyebiliriz ki, son 6 y?lda önceki senelere göre ürünlerimizin kullan?m yayg?nl??? az?msanamayacak derecede artt?. Bundan sonraki y?llar için öngörümüz yayg?nl???n daha da artacak olmas?d?r. 


  Pazar pay?n?z? art?rmak ad?na yürüttü?ünüz çal??malar hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Biz Pro-Tek olarak mü?teri memnuniyetini her zaman önceli?imiz olarak benimsedik. Kaliteden ödün vermeden fiyatlar?m?zla da tercih sebebi olduk. Bizimle çal??an firmalar, her yeni i?letmesinde veya i?letmelerine yeni ihtiyaçlar? oldu?unda yine bizi tercih ettiler. Mü?terilerimiz yüksek oranda referans ile bize ula??yorlar. Bu durum mevcut mü?teri portföyümüzün yan? s?ra, baz? tan?t?m araçlar?n? daha aktif kullanarak ve yine fuarlarla pazar pay?m?zdaki mevcut durumu korumam?z? sa?l?yor. Yeni geli?tirdi?imiz baz? ürünlerle sektörde ses getirmeyi hedefliyoruz.


  Pro-Tek Hijyen’in kalite prensipleri nelerdir?
  Daha önce de belirtti?imiz gibi, kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. Bunun ilk göstergesi mü?teri memnuniyeti ve referanslar?m?zd?r. Firmam?z, ISO9001-2008 belgesine sahiptir. Ayr?ca üretti?imiz tüm cihazlar?m?z CE Sertifikal?d?r. Yerli mal? üretim belgemiz mevcuttur.


  ?hracat çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  2018 y?l?nda önemli baz? ba?lant?lar ile ?ngiltere ve Almanya’da bizim için çok önemli anla?malar yapt?k. ?hracat yapt???m?z ülkeler aras?nda; Dubai, Suudi Arabistan, Cezayir, Katar, ?skoçya, Almanya, ?ngiltere, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, M?s?r, Litvanya, Azerbaycan, Kosova, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Afganistan, ?ran, Fas bulunuyor. 


  G?da sektöründeki hijyene verilen önem üzerine neler söylemek istersiniz? 
  Üretime ilk ba?lad???m?z y?llarda, aç?kças? hijyene verilen önemle do?ru orant?l? oldukça kayg?lar?m?z vard?. Hijyene gerekli duyarl?l?k gösterilmiyor, zorunluluk olmad?kça gereksiz görülüyordu. Oysa ki biz “bu ürünler kesinlikle her i?letmede kullan?lmal?” diyorduk. Bu elbette ki, tüm hijyen kurallar?n? uygulayan i?letmelerin di?er i?letmelerle rekabeti pozisyonunda da oldukça üzücü bir durum. Art?k i?letmelerin kendi iste?ine ba?l? de?il, zorunluluk çerçevesinde de olsa, olmas? gerekti?i gibi art?k hijyenin önemi anla??lm??t?r. Kaç?n?lmaz bir zorunluluk olmu?tur. Üretici de art?k gereken tüm hijyen kurallar?n? uygulamaktan kaç?nmamaktad?r. Bu gerçekten umut vericidir.


  Sektörünüzde ya?ad???n?z sorunlar neler?
  Sektörümüzde asl?nda ya?anan s?k?nt?lar, tamamen firmalar?n rekabet amac? ile üretti?i, sadece pazardan bir pay elde etmek amac? ile yap?lan kalitesiz i?lerdir. Bu konuda bizim yapabilece?imiz maalesef bir ?ey yok. Bu durumda dikkatli davranmas? gereken mü?terilerimizdir. Ürünleri mukayese ederken, daha bilinçli olmalar?, kimi zaman referanslar yard?m?yla kimi zaman sertifikalar kalite belgeleri yard?m?yla firma hakk?nda bilgi sahibi olmalar?n? önerebiliriz. Paslanmaz ekipmanlar oldukça maliyetli ekipmanlard?r, i?letme bu ekipmanlar? y?llarca kullanmak üzere al?r. Bu sebeple daha seçici davranmalar?n? tavsiye edebiliriz.

   
  Verdi?iniz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR