<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  S?PA Türkiye ?ubesi Genel Müdürü Betül Boz YÖNEY:

        

   

  S?PA'n?n kurulu?u, faaliyet alanlar? hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  S?PA, 30 y?ldan fazla bir süredir PET ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir ?talyan firmas?d?r. S?PA'n?n PET ambalaj sektörü için ilk üretti?i makine, single-stage dedi?imiz “Enjeksiyon Streç Blow Molding“ sistemleridir. Daha sonra, mü?terilerimizin daha esnek çözümlere ihtiyaç duymas? ile birlikte S?PA, double-stage çözümler de üreterek, yani PET preform enjeksiyon sistemleri ile preformdan ba?lay?p ?i?irme teknolojisiyle ?i?eyi üreten sistemlerin ayr? ayr? oldu?u makine üretim çal??malar?na da ba?lay?p, bu teknolojilerin tümünü bünyesinde korumaya ve zaman içerisinde geli?tirmeye devam etmi?tir. Bunlarla beraber firmam?z, PET ambalaj?n gerektirdi?i dolum ve paketleme hatlar?n? olu?turan makinelerin de üretimi ve sat???n? yapmaktad?r.


  Dünyan?n birçok ülkesindeki tesislere teknoloji üretiyorsunuz, makine portföyünüz ile sektöre sundu?unuz hizmetler nelerdir?
  Single stage sistemlerin yan?nda PET preform enjeksiyon sistemlerimizin üretildi?i platformlar?m?z? yeniledik. XFORM serisi 500 ve 350 tonluk makinelerimizle hizmet veriyoruz. ?i?irme makinelerimizde ise hem lineer teknolojimizi hem de rotatif teknolojimizi sunabiliyoruz. Lineer ?i?irme makinelerimizde çok esnek çözümlerimiz var. Yaln?zca içecek sektörü için de?il, ayn? zamanda g?da, yemeklik ya?, kozmetik, ilaç gibi farkl? alanlarda da kullan?lan PET ambalajlar? üretebildi?imiz, proses penceresinin çok geni? oldu?u lineer makinelerimizi sunuyoruz.


  Rotatif sistemlerimizde ise, 50 bin ?i?e/saate kadar kapasiteye ula?abildi?imiz yüksek h?zl? ?i?irme makinelerimizi, dolum ve paketleme hatlar?m?zla beraber kullan?yoruz. Bunlarla birlikte S?PA, PET sektörünün ihtiyaç duydu?u tüm makine grubunu tek bir üretim çat?s? alt?nda bulunduran yegane firmad?r. Dolay?s?yla bizim hem prefom üretimi, hem de preformdan ?i?e tasar?m? ve üretimi konusunda çok geni? bir tecrübemiz oldu?u için, tüm bunlarla birlikte dolum ve paketleme hatlar?n?n da gerektirdi?i makinelerin üretimini, kurulumunu anahtar teslim yapabildi?imiz için mü?terilerimiz için çok iyi bir i? orta?? konumunday?z.


  Türkiye'ye geli?iniz ve pazardaki konumuzdan bahseder misiniz?
  Türkiye'ye geli?imiz yakla??k 20 y?l önce oldu. Türkiye'de S?PA'n?n mü?terilerinin kullan?m?na sundu?u ilk makine single stage makineydi. Az önce bahsetti?im sebeple zamanla Türkiye'de de preform enjeksiyon sistemleri, ?i?irme makineleri ve komple dolum ve paketleme hatlar? sat???m?z? ve sat?? sonras? hizmetlerini vermeye devam ettik.


  AR-GE çal??malar?n?z ile sektöre kazand?rd???n?z teknolojiler hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  Son birkaç y?ld?r üzerinde çal??arak sektöre kazand?rd???m?z teknolojilerimizden bahsedersek; bunlar?n en önemlisi ve ilki bizim için XTREME Preform Enjeksiyon Sistemi’dir. XTREME, bildi?imiz geleneksel preform üretiminden farkl? olarak, enjeksiyon ve compression teknolojlerinin birle?tirildi?i ve PET endüstrisinde yegane olan bir sistemdir. Bu sayede rotatif bir platformda, geleneksel enjeksiyon sistemlerinin izin vermedi?i özel preform tasar?mlar?n?, daha enerji tasarruflu bir ?ekilde üretme imkan? buluyoruz. XTREME sistemine ilave olarak, XTREME SINCRO sistemimizle, preform üretimini ?i?enin ?i?irilmesiyle entegre edip, tek bir blok sistem olarak sunuyoruz. Bu da özellikle dolum yapan tesisler için reçine hammaddeden ba?lay?p tek bir kompakt sistemle ?i?eyi üretebilecekleri, son derece cazip, yer avantaj? da sa?layan bir sistem olarak kar??m?za ç?k?yor. Buna ilave olarak S?PA, XTREME RENEW ad?nda yine yenilikçi bir sistem geli?tirerek PET ambalaj sektörünün kullan?m?na sundu. Burada S?PA'n?n çevreye duyarl? yakla??m?n?n ön plana ç?kt???n? görüyoruz. Çünkü firmam?z eco planlamaya çok önem veriyor. Bu amaçla geli?tirdi?imiz XTREME RENEW sistemimiz oldukça yenilikçi bir çözüm. Tek bir sürekli sistem ile, basit ?ekilde y?kanm?? PET flake'ten foodgrade PET ?i?e üretebiliyoruz. Bu projede Erema adl? Avrupal? bir firma ile i?birli?i yapt?k. Yüksek verimle enerji, yer, karbondioksit ve maliyeti dü?üren bir çözüm sunuyoruz; enjeksiyon öncesinde böyle bir sistemde eritti?imiz PET tamamen FDA onayl?. Bunun gelece?in teknolojisi oldu?unu dü?ünüyoruz. Bunlara ilave olarak, elbette yeni ambalaj tasar?mlar? konusunda yetkinli?imiz çok yüksek, bunlardan en öne ç?kan yeni PET ambalaj üretimimizden bahsetmek istiyorum. Thermoset Blow Molded PET ambalaj?m?z, ki bunu mü?terimiz Graham Packaging ile birlikte geli?tirdik, s?cak dolum sonras? pastörizasyon i?lemine izin veren, makarna sosu için üretilmi? yeni ve ödüllü bir ambalaj. S?PA'n?n Single Stage ECS Serisi ISBM Makineleri ile üretiliyor. Camdan %90 daha hafif bir PET ambalaj ile hem ambalaj maliyetinde hem de enerji tasarrufunda çok ciddi avantajlar sa?l?yoruz.

   

  Üzerinde çal??t???n?z yeni bir makine projesi var m??
  Öncelikle bahsetti?imiz bütün makine platformlar?m?z? geli?tirerek üretmeye devam edece?iz. Bunlar?n her biri için hem kapasitelerinin art?r?lmas? hem de mü?terilere daha esnek çözümlerin sunulmas? için AR-GE çal??malar?m?z devam ediyor. Türkiye için PET ambalajda yap?labilecek çok fazla yeni uygulama oldu?unu dü?ünüyorum. Hali haz?rda var olan uygulamalar ?u an itibariyle oldukça k?s?tl?. Daha çok su, me?rubat ve ki?isel bak?m?n baz? alanlar?nda PET ambalaj kullan?l?yor. Halbuki bunlar?n d???nda g?dan?n çe?itli uygulamalar?nda, süt ve süt bazl? çe?itli ürünlerde PET ambalaj? kullanabiliriz. Ben özellikle HDPE'den ve camdan PET’e dönü? konusunda çok çaba harcamak gerekti?ini dü?ünüyorum. Türkiye'de bu konuda ciddi bir potansiyel oldu?unu görüyorum. Bir HDPE ile kar??la?t?rd???n?zda PET ambalaj hammadde maliyeti aç?s?nda yakla??k %25 daha avanatajl?, cam ile kar??la?t?r?ld???nda da hem k?r?lganl?k s?k?nt?s? hem de maliyet avantaj? dikkate al?n?nca PET’in iyi bir alternatif oldu?unu dü?ünüyorum. Biz S?PA olarak özellikle 5 lt. ve 20 lt. aras?ndaki büyük PET ambalajlar?n üretiminde çok iddial?y?z, hem preform üretimi hem de ?i?irme a?amas?nda. Bu konuda Türkiye'de ?u an için su ve yemeklik ya?da standart tasar?ml? ambalajlar kullan?l?yor. Halbuki biz, özellikle yemeklik ya?da kullan?lmakta olan üstü üste dizilebilir tip dedi?imiz 18 - 25 lt hacimlerde de?i?en özel ambalajlar geli?tirdik. Dünyan?n çe?itli noktalar?nda yemeklik ya? endüstrisi için bu ambalajlar kullan?l?yor. Türkiye'de de bu ambalaj?n k?sa veya orta vadede kullan?lmaya ba?layaca??n? dü?ünüyorum.


  Sektörün  sorunlar? neler, sizce çözüm için neler yap?labilinir?
  Türkiye'de, ambalaj konusunda faaliyet gösteren üreticiler olarak bizlerin sektörü daha fazla bilgilendirmesi gerekiyor. PET’in uygulamalar?, yeni tasar?mlar?n getirdi?i avantajlar vb. konularda, mevcut ambalajlara göre özellikle nihai mü?terilerin kar??la?t?rmay? daha rahat yap?labilmesi için bizim onlar? destekliyor olmam?z gerek.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR