<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

   

   

  1980’li y?llardan bu yana içecek sektöründe deneyim sahibi olan Tekir ?çecekler Grubu 1999 y?l?nda do?al kaynak suyu, 2012 y?l?nda ise maden suyu ile faaliyete ba?lam?? bulunuyor. “Türkiye’nin mineralli ve alkali, sodyum diyetine uygun en iyi suyu olma özelli?i ta??yan do?al kaynak suyunu dünyaya sataca??z” diye yola ç?kan ve 2012 y?l?nda yapt??? yeni yat?r?mlarla maden suyu ve gazoz ürünleri ile dünyada tan?nan bir marka olan Gülsoy Gazl? ?çecekler G?da ve San. Tic. Ltd. ?ti. (Tekir ?çecekler Grubu)’nun Genel Müdür Yard?mc?s?  Aynur ?NCETAN ile firmalar? hakk?nda görü?tük. “Her zaman yeniliklere imza atmay? hedefleyen firmam?z; AR-GE ve tasar?m çal??malar?na büyük önem vererek dünya standartlar?nda inovatif çal??malar gerçekle?tirdi. Piyasada olan?n en iyisini ve hatta dünyada bulunmayan ürünleri geli?tirdik ve pazarda büyük be?eni toplad?k. Maden suyu fabrikam?z?n kapasitesini son 2 y?lda %100 artt?rd?k.  Türkiye geneline yay?lm?? zengin sat?? a??m?z ve 25 ülkeye ihracat?m?z var, toplam sat???m?z?n %20’si ihracata dayanmaktad?r. 2 adet fabrikam?z 200’ün üzerinde istihdam?m?z var. ?stihdama ve ülkemizin ihracat?na sa?lad???m?z katk?dan ötürü gururluyuz” diyen ?NCETAN ile yapt???m?z söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

   

  Ürünleriniz ve yeni dönem planlar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Genel olarak ürün çe?itlerimiz; do?al kaynak suyu, do?al maden suyu ve gazoz ?eklindedir. Tekir Do?al Kaynak Suyu, 200 cc ve 250 cc bardak su, 200 ml, 330 ml, 500 ml, 1 lt, 1.5 lt, 5lt, 10 lt PET ?i?e suyu ve 19 litre olmak üzere 10 farkl? boyutta tüketicilere sunulmaktad?r. 


  Zengin mineralli do?al maden suyumuzun sade, elmal?, limonlu, karpuz çilekli çe?itleri mevcuttur. Dünyan?n en sa?l?kl? ve yararl? içeceklerinin ba??nda gelen maden suyuna multivitamin ekleyerek, daha da sa?l?kl? bir hale dönü?türdük ve Vitaminli & 6 çe?it meyveli Tekir Maden Suyu’nu iç ve d?? pazardaki tüketicilerimizin be?enisine sunduk. 
  Gazoz grubumuzda; frambuazl?, damla sak?zl?, Hindistan cevizli gibi farkl? lezzetlerin yan? s?ra Osmanl?'n?n me?hur içece?i olan Demirhindi ?erbetinden esinlenerek Demirhindili gazozumuzu ürettik. Yeni ürün segmentlerine giri? yapmaya ve yeni lansmanlar gerçekle?tirmeye 2017 y?l?nda da devam edece?iz. Bugüne kadar hep sat?? taraf?ndaki büyük yat?r?mlarla ilgilendik. 2017 y?l?nnda yat?r?mlar?m?z? marka üzerine de yo?unla?t?raca??z. 


  Kalite konusunda ne gibi çal??malar yap?yorsunuz?
  Do?al kaynak suyu ve maden suyu pazar?nda Türkiye’nin bilinen bir firmas? olarak üzerimize dü?en sorumluluklar çok fazla. Birebir insan sa?l??? özelinde ürünlerle faaliyet gösterdi?imiz için alan?m?zda gerekli olan tüm kalite sertifikalar?na ve denetlemelerine sahip konumday?z. Bu anlamda ba?l?ca sertifikalar?m?z; Tekir ?çecekler ve iki fabrikam?z özelinde Türk Standartlar?na Uygunluk Sertifikas? (TSE ), Helal Sertifikalar? ve ISO 22000:2005’dir.


  Maden suyu ve su için geli?en ve de?i?en tüketici e?ilimlerini de?erlendirir misiniz?
  Türkiye’de maden suyu çok az tüketilirken son y?llarda maden suyunun sa?l??a yararl? bir içecek oldu?unun bilinci, tüketici al??kanl?klar?n? çok farkl? yerlere ta??d?. Asitli içeceklerden insanlar?n uzakla?mas?, maden suyu ve maden suyuyla beraber üretilen meyveli ve vitaminli ürünlerimizin pazardaki pay?n? art?rd?. Su ise çok daha farkl? bir anlay??... Türkiye’de ambalajl? ürünlerde sosyo-ekonomik geli?meyle do?ru orant?l? olarak markal? su ürünlerine ilgi art?yor. Art?k ambalajl? ve markal? su tüketimi bir lüks de?il, ihtiyaç. Ayr?ca sa?l?kl? bir ya?am için suyun son y?llarda çok fazla vurgulanmas?, tüketicilerde sa?l?kl? ya?am için su tüketmeleri bilincinin geli?mesi, bu pazar?n büyümesi yönündeki beklentilerimizi olumlu olarak art?r?yor. Dünyada özellikle Amerika’da ve Avrupa’da suyun kendi içerisinde farkl? geli?tirilmi? ürünleri var. Oksijenli, meyveli gibi çe?itlenen sular mevcut. Türk tüketicisi su konusunda hassas bir yap?ya sahip. Türkiye de?i?ikliklere çok aç?k bir ülke de?il. Su konusunda Türk tüketicisinin damak tad? ve ihtiyaç ile ilgili “Kana Kana Su ?çmek” yönünde bir davran?? ?ekli ve tüketim modeli var. Avrupa’da ve özellikle de ?talya’da özel tüketim noktalar?nda çok öne ç?kan su mönüleri var. Ülkemizde tek maden suyunun yan? s?ra su tüketiminde de al??kanl?klar?n farkl?la?aca??, insanlar?n tüketim noktalar?nda su mönüleriyle kar??la?aca?? dönemleri bekliyoruz.


  Sektörü de?erlendirir misiniz? Su ve maden suyunda sektörün büyüklü?ü nedir?
  Ülkemiz geli?mekte olan bir ülke oldu?u için tüketim al??kanl?klar? s?kl?kla de?i?iyor ve pazarda ambalajl? ürünlerin pay? büyüyor. Bu olumlu durumlar?n belki de tek negatif etkisi projeksiyon yapmakta zorluk yaratmas?. Yani çok net bir büyüklük yorumu yapabilme ?ans?n?z yok. Yaln?z Tekir ?çecekler olarak; bugüne kadar yapm?? oldu?umuz tüm projeksiyonlar? a?m?? durumday?z. Özellikle 2012 ve sonras?nda maden suyu ürün çe?itlili?iyle beraber çok ciddi büyüdük. Son iki y?lda maden suyu ?i?e tüketimi olarak yüzde 100 art?? gösterdi. Bundan sonra ortalama yüzde 30 ile 40 aras?nda büyüyece?ine inan?yoruz. Bu da sektör için çok ciddi bir rakam. Ambalajl? su tüketimi de art?k ülkemizde bir lüks de?il ihtiyaç haline dönü?tü. 


  Kurumsal kimlik ve pazarlama çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Son dönemlerdeki büyüme ve geli?memize paralel olarak kurumsal kimli?imizde de de?i?iklikler yapm?? bulunmaktay?z. Yeni kurumsal kimli?imiz köklü geçmi?imizin ve geleneksel olarak devam eden i?imize ba?l?l???m?z?n modernize edilmi? ?eklini simgelemektedir. Yeni kimli?imizi ifade eden yeni etiket, amblem ve logolar?m?zla daha çok ve farkl? kesimlere hitap ederek sektör piyasas?ndaki yerimizi büyütmeyi hedefliyoruz.


  Ambalajlama çözümleriniz ve AR-GE çal??malar?n?z nelerdir?
  Firmam?z için üretti?imiz içeceklerin kalitesinin yan? s?ra, güvenilir ambalajlama da vazgeçilmez kalite anlay???m?z?n bir parças?n? olu?turuyor. PET ?i?e, cam ?i?e, damacana, kapak, koli, bardak su sarfiyat malzemeleri, emniyet bantlar? gibi tüm ambalaj malzemelerinin tedarikçileri özenle seçilip, al?nan malzemeler kullan?lmadan önce fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerden geçirilmektedir. Onay almayan herhangi bir malzemenin üretim bölümüne aktar?lmas? mümkün de?il. Mü?terilerden gelen talep ve istekleri göz önüne alarak, ürün portföyümüzü daha da geni?letmek, tüketicilerimize sa?l?kl? ve kaliteli yeni ürünler sunmak ad?na AR-GE laboratuvarlar?m?zda çal??malar?m?z yo?un olarak sürmektedir. ?novasyona her zaman önem verdik, verece?iz de. 


  ?hracat potansiyeliniz ve gelecek dönem hedefleriniz nelerdir?
  ?hracat konusunda çok büyük hedeflerimiz ve çal??malar?m?z var. 2017’de ihracat pay?m?z?n sat???m?z?n yüzde 30’una denk gelmesini hedefliyoruz. Ç?kartt???m?z tüm ürünleri ve tüm ambalajlar?, dünyada 25’in üzerindeki ülkeye ihraç ediyoruz. ?hracat yapt???m?z ülkelerde ürünlerimizin bulunabilirli?ini her geçen gün daha üst seviyelere ta??maya çal???yoruz. ?u anda çok güçlü oldu?umuz ?srail, Filistin, Birle?ik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Hollanda, Danimarka ve Irak bölgelerinde bu gücümüzü daha da yukar?lara ta??mak di?er ülkelerde de pazar pay?m?z? sat??la do?ru orant?l? art?rmak istiyoruz. Bu anlamda d?? ticaret olarak çok ciddi çal??malar?m?z ve yat?r?mlar?m?z var. Türkiye ve yurt d???ndaki g?da fuarlar?n? takip ediyoruz ve kat?lmaya çal???yoruz. Bu fuarlarda Tekir markas?n? ve Türk ürünlerini tan?t?p, pazar pay?m?z? art?rmak istiyoruz.


  Ambalajl? suyun sa?l?kl? bir ?ekilde saklanmas? için neler yap?lmal?d?r?
  Ambalajl? sular 5 ile 15 derece aras?nda serin, güne? ?????ndan uzak, karanl?k ve kuru ortamlarda saklanmal?d?r. Sular özellikle kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi koku ve kimyasal özellik içeren maddelerden mümkün oldu?unca uzak tutulmal?d?r.


  Ambalajl? sular? al?rken nelere dikkat etmeliyiz? 
  Ambalajl? sular? al?rken, ambalaj?n görselli?inden ziyade etiket üzerinde yazan de?erlere bak?lmal?; ph de?eri 8’in üzerinde olan alkali ve dü?ük sodyumlu sular?n, insan sa?l???na daha faydal? oldu?u bilimsel bir gerçektir. Bunun yan? s?ra, damacana al?rken; suyun etiketi sa?lam ve okunakl? ?ekilde ürünün üzerinde olup olmad???, etiket üzerinde suyun ad?, cinsi, üretim veya ithal izninin tarih ve say?s?, imla (dolum) yap?ld??? yerin adresi, suyun sahip oldu?u analiz de?erleri yaz?l? bulunup bulunmad???na bak?lmal?d?r. Kapak orijinal haliyle kapal? olmal? ve önceden aç?lm?? olmamal?, suyun ad? kapak üzerinde de yaz?l? olmal?, kapak üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numaras? görülmelidir.


  Tüketici neden sizi seçmeli?
  Tekir Su, do?al kaynak sular? aras?nda yüksek pH de?erine sahip olup, kalsiyum ve magnezyum yönünden zengin, sodyum diyetine uygun, sa?l?kl? bir vücut için ihtiyaç duyulan mineral düzeyi dengeli önemli bir kaynak suyudur. Tamamen do?al olan suyumuz, kayna??ndaki mineral de?erleri ile el de?meden ?i?elerine doldurulur. Sahip oldu?u 8.21 pH seviyesi, kalsiyum ve magnezyum dengesi ile yurt içi ve yurt d???ndaki tüm tüketicilerimizin sa?l?kla ve güvenle içebilece?i kalitedir. Sa?l???na de?er veren bireyler için Tekir Su do?ru bir seçim olacakt?r.

  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

   

   

  D??ER R?PORTAJLAR