<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

   

   

  Thermonoks Makina olarak mü?terilerinize sundu?unuz avantajlar nelerdir? 2016-2017 y?llar?nda bu avantajlar?n size ne gibi katk?lar? oldu?
  Thermonoks Makina, 2014 y?l?nda AR-GE çal??malar? sonucu geli?tirdi?i Slimcup® dizayn? ile mü?terilerine piyasadaki rakiplerinden farkl? olarak ekonomik aç?dan avantajl?, kullan??l? ve çok kazand?ran bir alan yaratt?. Bizler Thermonoks Makina olarak patentlerini ald???m?z bu dizaynda, piyasadakilerden farkl? olarak, PET vb. hammaddelerde genel olarak kullan?lan 200 cc’lik bardaklarda 4,8 gramdan 3,2 grama dü?ü? sa?layarak mü?terilerimizin hammaddelerden kazanmas?n? ve sürdürülebilir bir kazanç sa?lamas?n? hedefledik. 2016-2017 y?llar?nda mü?terilerimizin ekonomik aç?dan avantajlar?m?z? daha fazla ya?ayarak deneyimledi?ini ve ayn? mü?terilerin bizlerden daha fazla makine talep ettiklerini gördük. 2016-2017 y?l?nda ekonomik avantajlar?n?n yan? s?ra makinelerimizin h?zlar?n? da art?rarak mü?teri kitlemizi daha fazla cezbetmeyi kendimize misyon edindik; bunun ad?na da teknoloji ara?t?rmalar?, ürün geli?tirme vb. alanlarda çal??malar?m?z? ço?altt?k.


  Thermonoks Makina olarak 2017 y?l? kazan?mlar?n?z ve ileriye yönelik yat?r?m hedefleriniz hakk?nda neler söyleyebilirsiniz?
  2017 y?l?nda yapm?? oldu?umuz en büyük kazan?mlar, ?irket bünyemize yeni katt???m?z taze kanlar, yeni programlar ve ?irket içi alt yap?y? güçlendiren politikalar ile ?irket kadromuzu ve teknolojilerimizi sa?lamla?t?rmak ?eklinde s?ralanabilir. Gelece?e yönelik yat?r?mlar içinde planlar?m?z, öncelikle makinelerde geli?tirmek istedi?imiz alanlar? kategorize ederek sektörümüzün AR-GE öncüsü olmaya devam etmek ve bunun için gerekli olan alet ve teknolojileri de bünyemize katmakt?r.


  2017 y?l? faaliyetleri aç?s?ndan sektörü nas?l de?erlendirirsiniz? 
  2017 y?l?nda kat?lm?? oldu?umuz fuarlar, mü?terilerimizden gelen geri dönü?ler ve takip etti?imiz kurulu?lar?n yorumlar? bizlere özet olarak, “PET ambalajl? su sektöründe giderek art?? oldu?u, ev d???nda geçirilen zaman?n artmas? ve insanlar?n zaman kayg?s?n?n giderek ço?almas? nedeniyle market, büfe ve restoran gibi sat?? kanallar?nda PET ambalajl? su tüketiminin h?zlanmas? ve bardak su gibi PET ambalajl? ürünlerin daha fazla tercih edilmesi ?eklindedir.” PET ambalajl? sular; rahat kullan?m?, kolay ta??nabilir olmas? ve kullan?m sonras? külfet olu?turmamas? nedeniyle restoranlarda, ?ehirleraras? otobüslerde, uçaklarda ve hatta modern kafelerde dost sohbetlerinin vazgeçilmezi Türk kahveleri refakatçisi olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Bu nedenle yak?n gelecekte sektördeki pazar pay?n?n giderek artaca??n? dü?ünebiliriz.


  2018'de yo?unla?mak istedi?iniz alan nedir ve Thermonoks Makina olarak yeni bir projeniz var m??
  Bu y?l 2017 modellerimizden de h?zl?, çok daha h?zl? ve avantajl? olma yolunda yo?unla?mak istiyoruz; küçük çapl? 2017 y?l? sonu gibi yapt???m?z tasar?mlar? yeni yeni pilot mü?terilerimizde uygulamaya ba?lad?k, sonuçlar?n?n bizlere ve mü?terilerimize kazan?mlar? oldukça fazla olacakt?r diye umut ediyoruz. Bizler avantajl? ve h?zl? misyonlar?n? benimseyerek sektör devlerine hitap edebilece?imizi dü?ünmekteyiz. Ayr?ca dünyada yeni ba?layan bir trend var, yeni tasar?mlar?m?z söz konusu ama ?imdilik bunun hakk?nda detay payla?amayaca??z, tasar?m a?amas?nda bardak teknolojisinden farkl? bir ürün geli?tirmeyi planl?yoruz, oldukça özel bir proje olacak.


  Firma olarak 2018 y?l? hedefleriniz nelerdir? 
  2018 y?l? hedeflerimizi, ?irket olarak daha fazla güçlenmek, kendimizi daha fazla geli?tirmek ve Thermonoks Makina’y? PET ambalajl? su sektöründe öncü markalardan biri haline getirmek, marka de?erimizi art?rmak ?eklinde s?ralayabiliriz. Bunu ba?armak için de bardak suyu evlere sokmak ve bardak sektörünü çift haneli rakamlarla büyütmek istiyoruz.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için te?ekkür ederiz.

   

   

   

  D??ER R?PORTAJLAR