<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  Sabit Bey öncelikle yeni göreviniz size ve tüm sektörümüze hay?rl? olsun. Kendinizi tan?tarak ba?lamak ister misiniz? Yönetim kadronuzda kimler olacak? 
  Kendim ve sektörümüz ad?na iyi dilekleriniz için çok te?ekkür ederim. Uzun y?llardan beri süt sektörünün içerisindeyim ve sektörün s?k?nt?lar?n? çok iyi bilenlerden biriyim. Konseyimiz 18.04.2006 tarih ve 5488 say?l? tar?m kanununda belirtilen ulusal tar?m politikalar? çerçevesinde çal??malar yapmak üzere; süt üreticilerinin olu?turduklar? birlikler, dernekler, kooperatifler - sanayicilerin olu?turduklar? birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel ki?iler - ilgili kamu-kurum ve kurulu?lar?, ilgili ara?t?rma ve e?itim kurulu?lar? meslek odalar? tüketici örgütlerinin seçtikleri 3’er ki?ilik alt gruplar?n?n temsilcilerinden olu?maktad?r.


  Aral?k 2017 ay?nda yap?lan ola?an genel kurulda;
  • Üretici Alt Grubundan: Kamil ÖZCAN, Teyfik KESK?N, Ercüment SARIKAFA
  • Sanayici Alt Grubundan: Sabit KARACA, Recep ATE?, Özlem YALÇIN 
  • Kamu Alt Grubundan: Salih ÇEL?K, Murat GÜNAY, Ferda YILDIRIM 
  • Ara?t?rma Alt Grubundan: Prof. Dr. Muhittin ÖZDER, Prof. Dr. Nevzat ARTIK, Prof. Dr. Harun UYSAL Yönetim Kurulu’na seçilmi?lerdir. 

  ?lk yönetim kurulu toplant?s?nda; Ba?kanl??a ben Sabit KARACA, Ba?kan Vekilli?i’ne Prof. Dr. Muhittin ÖZDER ve Muhasip Üyeli?e Prof. Dr. Nevzat ARTIK seçilmi?lerdir.


  Sizin yönetiminizle birlikte Ulusal Süt Konseyi'nde ne gibi de?i?iklikler olacak? 2018 y?l? için projeleriniz neler? Sektörel anlamdaki i?birliklerinizi ne ?ekilde yürütmeyi planl?yorsunuz?
  Ulusal Süt Konseyi, G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? taraf?ndan düzenlenen yasal bir mevzuat ile kurulmu? bir yap?ya sahiptir ve kurulu? yönetmeli?inde görev çerçevesi ve faaliyetleri belirlenmi?tir. Bu anlam?yla, kuruldu?u günden bu yana sektörümüzde son derece önemli görevler üstlenen ve kurumsal bir yap?ya kavu?an konseyimizde, yasal çerçeveler içerisinde faaliyetlerimizi sürdürece?iz. Bu kapsamda; süt ve süt ürünlerinin üretimi, tüketimi ve ticaretinin geli?tirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunman?n yan?nda, süt tüketiminin art?r?lmas? ve tüketici bilincinin geli?tirilmesi, sektörümüzün yap?sal sorunlar?n?n çözülmesi, ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas?, uluslararas? rekabet gücünün art?r?lmas?na yönelik giri?imler, ülkemiz sütçülü?ünün ve sektörümüzün uluslararas? platformlarda temsil edilmesi süt kalitesinin daha da iyile?tirilmesi gibi faaliyetlerimiz ba?lam?nda pek çok projemiz görev süremiz içerisinde önümüzdeki dönemde hayata geçecektir. 


  Ulusal Süt Konseyi olarak yürüttü?ünüz çal??malar ve sektöre katk?lar?n?z nelerdir? 
  Ulusal Süt Konseyi; süt sektöründe tüketimin art?r?lmas?, üretimin desteklenmesi, mevzuat olu?turulmas?nda tavsiye kararlar? olu?turmas?, sektördeki geli?meler çerçevesinde k?sa, orta ve uzun vadeli stratejilerin ortaya konulmas?, sektöre ili?kin bilimsel ara?t?rmalar yap?lmas? ve uluslararas? çe?itli platformlarda ülkemiz süt sektörünün temsil edilmesi gibi oldukça geni? bir faaliyet yelpazesine sahiptir.


  Bilindi?i gibi ülkemizde içme sütü tüketimi dünya ülkeleri ile kar??la?t?r?ld???nda oldukça dü?üktür. Sütün sa?l?k aç?s?ndan önemi dikkate al?nd???nda, özellikle çocukluk ve ya?l?l?k döneminde süt içmenin önemi daha da art?yor. Çocukluktan itibaren içme sütü al??kanl??? kazand?rman?n ve sa?l?kl? beslenmeye katk? sa?laman?n en önemli yollar?ndan biri ise “Okul Sütü Program?”d?r. G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???m?z, Milli E?itim Bakanl???m?z ve Sa?l?k Bakanl???m?z?n önderli?inde konseyimizin katk?lar?yla 7.’si düzenlenen “Okul Sütü” program?yla 6 milyon ana s?n?f? ve ilkokul ö?rencisine haftan?n üç günü süt verilmektedir. Konsey olarak bu projeyi sa?l?kl? nesillerin yeti?tirilmesi ve sektörümüz için çok önemsiyoruz. Konsey olarak ayr?ca, önümüzdeki günlerde hayata geçirece?imiz “Süt ?çiyorum” kampanyas? ile ba?ta çocuklar?m?z olmak üzere süt tüketiminin te?vik edilmesini hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, reklam filmleri, televizyon ve radyo spotlar?, sosyal medya faaliyetleri gibi çal??malar? önümüzdeki günlerde hayata geçirece?iz. 


  Sektörde çat? kurulu? olarak, 2011 y?l?nda üyesi oldu?umuz ve alan?nda en büyük sektör kurulu?lar?ndan olan Uluslararas? Sütçülük Federasyonu’na (IDF) üyeli?imiz ile ülkemiz süt sektörünü uluslararas? platformda temsil etmekteyiz. Ayr?ca, IDF taraf?ndan her y?l farkl? bir üye ülkede gerçekle?tirilen Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipli?i yapma yönündeki giri?imlerimiz geçti?imiz y?llarda sonuç vererek 2019 zirvesinin ?stanbul’da yap?lmas?na karar verilmi?tir. Zirveye yakla??k 3.500 ki?ilik bir kat?l?m beklenmektedir. 


  Ülkemizde süt tüketimi ve gelecek dönem hedefleri hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  TÜ?K taraf?ndan yay?nlanan 2017 y?l? Hayvansal Üretim ?statistiklerine göre ülkemizde bütün türlerden elde edilen süt üretim miktar? 20 milyon 700 bin tondur. Ülkemiz bu kapsamdaki bir üretim miktar? ile, dünyan?n en büyük 8., Avrupa’n?n ise en büyük 3. üreticisi konumunda yer almaktad?r. Her ne kadar dünyan?n önde gelen üreticilerinden olsak da tüketim s?ralamas?nda maalesef Avrupa’n?n gerisinde yer almaktay?z. Ülkemizde süt tüketimi a??rl?kl? olarak peynir ve yo?urt gibi ürünler özelinde yo?unla??rken, içme sütü tüketimimiz nispeten daha dü?üktür. Ki?i ba?? içme sütü tüketimi Kuzey Avrupa ülkelerinde 100 kg’?n üzerinde iken, Avrupa Birli?i ortalamas? 59,4 kg, Kanada’da 71 kg, ABD’de 69 kg’dir. Ulusal Süt Konseyi olarak bizim yapt???m?z hesaplamalara göre ülkemizde y?ll?k ki?i ba?? içme sütü tüketim miktar?n?n 34 kg oldu?u tahmin edilmektedir. 


  Ülkemizdeki süt tesislerinin teknolojik altyap?s? ve yerli makine üreticilerinin sektördeki konumu hakk?nda neler söyleyeceksiniz?
  Bakanl???m?z?n hayvanc?l?k sektörüne vermi? oldu?u önem ve destekler ile ülke hayvanc?l???m?z özellikle son y?llarda kayda de?er bir geli?me sergilemi?tir. Bunun paralelinde ülkemizdeki süt tesisleri de teknolojik alt yap?s?n? geli?tirmi? ve ço?u tesisimiz Avrupa standartlar?n?n üzerine ç?km??t?r. Ülkemiz makine üreticileri de de?i?imlere ayak uydurarak Avrupa standartlar?nda makine ve teçhizat üretmektedirler. 


  Türkiye’de süt sektörü firmalar?n?n rakamsal bazda büyüklükleri hakk?nda bilgi alabilir miyiz? 
  Süt sektörümüz her y?l, bir önceki y?la göre ciddi ilerlemeler kaydetmektedir. Ulusal bazda süt üretimindeki art?? ve süt i?leme teknolojisinde kaydedilen mesafe, sektörümüzü daha ilerilere ta??rken, özellikle belirli ürünlerde dünyan?n önde gelen tedarikçisi olmam?z? sa?lamaktad?r. 2017 y?l?nda ülkemizin süt ve süt ürünleri toplam ihracat de?eri bir önceki y?la göre yakla??k %5 oran?nda artarak 300 milyon dolar?n üzerine ç?karken, toplam ithalat?m?z 88,7 milyon dolar olarak hesaplanm??t?r.


  Bugün 80 milyonun üzerinde olan nüfusumuzun süt ve süt ürünleri tüketimini, y?ll?k bazda yakla??k 30 milyon turistin dönemsel olarak süt üretimimizde tüketim pay?na sahip oldu?unu ve 300 milyon dolar de?erindeki ihracat?m?z? göz önünde bulundurdu?umuzda sektörümüzün ne denli büyük oldu?u anla??lacakt?r. Süt ve süt ürünlerinde en büyük pazarlar?m?z? Ortado?u ülkeleri ile Kuzey Afrika bölgesi olu?turmaktad?r. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan, Libya, Birle?ik Arap Emirlikleri ve M?s?r bu konuda en önemli ihraç bölgelerimizdir. Ayr?ca Uzakdo?u ve di?er Asya ülkelerine süt ve süt ürünleri ihraç etmekteyiz. Süt ve süt ürünleri ihracat?nda ülke olarak çok geni? bir ürün yelpazesine sahibiz, ancak yo?unluklu olarak taze ve eritme peynirler, süttozu, yo?urt, labne, UHT süt ve krema ile peynir alt? suyu tozu ihracat?m?zda en büyük paya sahip ürünlerimizin ba??nda gelmektedir.


  Sektörün sorunlar? ve Konsey olarak çözüm önerileriniz nelerdir?
  Konseyimiz kuruldu?u y?ldan bu yana sektör aç?s?ndan çok önemli i?lere imza att?. Ekonomi Bakanl??? i?birli?iyle gerçekle?tirilen do?rudan süttozu ihracat?ndan, G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? ve yine Ekonomi Bakanl??? i?birli?iyle uygulanm?? olan çi? süt regülâsyonu kapsam?nda süttozu deste?ine, di?er taraftan sektörün hemen her payda??n? tek bir masa etraf?nda toplanmas? için zemin haz?rlayarak çi? süt tavsiye fiyatlar?n?n ulusal bazda etki alan? olu?turmas?n? sa?lamaktan, ilgili Bakanl?klarla beraber Okul Sütü Projesini hayata geçirilmesinden görev üstlenmesine kadar daha sayamad???m?z pek çok faaliyette bulundu.


  Sektörümüzün bugün geldi?i noktada halen bir tak?m sorunlar mevcuttur. Bunlardan ilk akla gelen kay?t d???l?kt?r. Kay?t d??? üretim hem halk sa?l???n? tehdit etmekte hem de ülke ekonomisinde kayba neden olmaktad?r. Bunun yan?nda ülkemizde her ne kadar a??rl?kl? olarak yo?urt ve peynir gibi ürünler tercih edilse de ki?i ba?? içme sütü tüketimimiz oldukça dü?üktür. Ülkemizde ki?i ba?? içme sütü tüketiminin yakla??k 34 kg oldu?u tahmin edilirken pek çok Avrupa ülkesinde bu miktar daha yüksektir. Bu kapsamda Okul Sütü Program? ile çocuklara süt içme al??kanl??? kazand?rmaya çal???rken ayn? zamanda süt tüketiminin art?r?lmas?na yönelik Konsey olarak çal??malar?m?z önümüzdeki günlerde ba?layacakt?r. Dünyan?n en büyük g?da ithalatç?lar?ndan olan Çin’in hayvansal ürün ithalat? giderek artmaktad?r. Çin ile 2016 Nisan ay?nda imzalanan protokolün hayata geçirilmesi için Çin ile anla?man?n imzalanmas?n?n h?zland?r?lmas? için çal??malar yap?lacakt?r. 


  Yürüttü?ünüz sosyal sorumluluk projelerinizin kapsam? hakk?nda bilgi verir misiniz?
  Ülkemizdeki süt sektöründe bugüne kadar yürütülen en önemli sosyal sorumluluk projesi hiç ?üphesiz Okul Sütü Program?d?r. Toplamda 6 milyonu a?k?n ö?renciye, haftan?n 3 günü ücretsiz Okul Sütü da??t?m? ?imdiye kadar hayata geçirilmi? en önemli projelerden birisidir. Bunun yan?nda, Ulusal Süt Konseyi olarak önümüzdeki günlerde ba?lataca??m?z “Süt ?çiyorum” isimli kampanya da bu anlamda önemli projelerden birisidir. 


  Sektörün 2017 y?l?n? de?erlendirdi?imizde elde etti?imiz veriler nelerdir? 2018 y?l? hedefleriniz hakk?nda bilgi alabilir miyiz? 
  Geçti?imiz y?l süt ve süt ürünlerinde toplam üretimimiz artm??t?r. TÜ?K taraf?ndan yay?nlanan rakamlara göre süt üretimimiz bir önceki y?la göre %12 oran?nda art?? göstermi?tir. Süt üretimimizdeki art??a paralel olarak içme sütü, tereya??, süttozu gibi ürünlerde de toplam üretim miktar? bir önceki y?la göre artm??t?r. Fiyatlar ba?lam?nda de?erlendirdi?imiz zaman ise; hammadde fiyatlar?ndaki art??a paralel olarak tüm dünyada oldu?u gibi ülkemizdeki çi? süt fiyatlar? ve buna ba?l? olarak süt ürünleri fiyatlar? da yükselmi?tir. 2017 y?l? Avrupa’da oldu?u gibi ülkemizde de ba?ta tereya? olmak üzere pek çok üründe fiyat art??lar?n?n ya?and??? bir y?l olmu?tur. 


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR