<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  “Kapak üretimi, yap?s? gere?i çok dinamiktir. Sektördeki bu hareketlili?e öncülük edebilmek için de yat?r?m çok önemlidir. Üner Plastik olarak 2019 y?l?nda da yat?r?m konusunda aç?k ara lider olaca??m?z? dü?ünüyorum” diyen Üner Plastik Sat?? ve Pazarlama Müdürü Cumhur F?L?K ile gerçekle?tirdi?imiz keyifli söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

   

  Üner Plastik’in 2018 yat?r?mlar? ve kazan?mlar? hakk?nda neler söyleyeceksiniz? Y?l?n kalan k?sm?nda yeni bir yat?r?m projesi gerçekle?tirmeyi planl?yor musunuz? 
  2018 y?l? rakamsal olarak ba?ar?l? geçti ve geçiyor.  2018 y?l? itibariyle Üner Plastik sadece kendi ba??na sahip oldu?u üretim kapasitesi ile birçok ürün grubunda, Türkiye’deki ambalajl? su içeceklerinin tüm kapak tedarikini sa?layabilecek duruma eri?mi?tir. Üner Plastik tüm ülkemize yetecek güce ula?m??t?r.


  2017 - 2018 y?l? faaliyetleri aç?s?ndan sektörü nas?l de?erlendiriyorsunuz?
  Ambalajl? içecek sektörü aç?s?ndan Türkiye’deki mü?terilerimizle gurur duyuyorum. Yurtd???nda birçok fuar ve konferanslara kat?l?yoruz, bu ülkelerdeki üretim tesislerini de yerinde inceleme f?rsat?m?z oluyor. Türkiye’deki mü?terilerimizin makine parklar?, otomasyon sistemleri, üretim/maliyet/sat?? verimlilikleri çok iyi bir yerde oldu?umuzu gösteriyor. 


  2019 y?l? için planlanan hedef projelerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?
  2019 y?l?nda hedefimiz çe?itlendirme olacakt?r. Ürünler çe?itlenecek, sektörler çe?itlenecek ve ihracat ülkeleri çe?itlenecektir. Tüm bu hedeflerin güç kayna?? ise insan kayna??m?z ve yeni kurdu?umuz sistemimiz olacakt?r. Yapt???m?z ??’e bilimsel bak?yoruz. Kendi içimizde çekirdek bir “??” grubu kurduk. Tüm i?ler yeniden tart???ld?, süreçler analiz edildi, verimsizlik elendi ve herkes kendi i?inin sahibi olarak kendi i?ini ba?tan tasarlad?. Ne yapt???m?z? ve yapaca??m?z? art?k bilimsel bir bilinçle yap?yoruz. Bu bilinç, zamanla çal??anlardan ba??ms?z, kendi kendini yönetebilen/ölçen/düzelten/iyile?tiren modern bir kapak üretim tesisinin temel ta?? olacakt?r. 


  Üner Plastik olarak gerçekle?tirdi?iniz ihracat faaliyetlerinizden bahseder misiniz? 
  Ülkemizin bulundu?u co?rafi konum ve sahip oldu?u kaynaklar ile yak?n çevre ülkeler bizim do?al ihracat pazar?m?z oluyor. Uzun y?llard?r, yak?n pazarlara istikrarl? bir ?ekilde ihracat?m?z var, ancak as?l hedefimiz belirledi?imiz yeni hedef pazarlarda da ilgili ülkenin yerel bir üreticisi kadar pazar pay?na sahip olmakt?r. Hedef pazar olarak belirledi?imiz birçok uzak ülkede sahip oldu?umuz pazar pay? ile art?k “Yerel Oyuncu” say?labilecek rakamsal de?erlere ula?t?k. Bu ülkelerdeki mü?terilerimiz bizi ülkelerine yerinde üretim için de davet etmektedirler.


  Türk kapak üreticilerinin ihracat rakamlar?n?n geli?tirilmesi için sizce neler yapmalar? gerekir?
  Çok güzel bir soru, öncelikle te?ekkür ederim. Bu soruya kapak ihracat? özelinde, hatta plastik ihracat? özelinde de?il de, bir Türk ihracatç?s?n?n hayalleri olarak cevap vermek isterim:


  - Uluslararas? bir fuar ?irketine/organizasyonuna/markaya ihtiyac?m?z var. Bu yap?, tüm ihracatç?lar? asgari maliyet ve azami kolayl?klar ile hedef pazarlara ta??yacak. 


  - Uluslararas? çal??acak h?zl?/express kurye servisine ihtiyac?m?z var. Numune/ilk sat??lar? göndermek çok h?zl? ve az maliyetli olabilecek.


  - Uluslararas? gemi ?irketine ihtiyac?m?z var. Politik/dönemsel kayg?lardan uzak dünyan?n her yönüne gerçek maliyetler ile mallar?m?z? satabilmemiz için yerli bir gemi/hat yap?s?na ihtiyac?m?z var.


  - ?hracatç?ya de?il, ihracatç?n?n mü?terisine finansal destek sa?layabilecek güçlü bir finansal yap?ya/kuruma ihtiyac?m?z var.

   


  Kapak üretim sektöründe kar??la?t???n?z sorunlar ve sizin çözüm önerileriniz hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Kendi içimizde çok geli?mi? bir AR-GE yap?m?z var. Bu yap? sürekli olarak üretimi beslemektedir. Kapak üretim sektöründe kar??la?t???m?z problemler tabi ki oluyor, ancak bunun nedeni genelde hiç yap?lmam?? olan? yapmaktan kaynaklan?yor. Türkiye’de tüm kapak ürün gruplar?nda en yüksek kapasiteye sahip kal?plar? üretiyoruz. Bu çal??malar kapaklar?n yap?s? ile ilgili birçok kritik bilginin elde edilmesine imkân veriyor. Bu sayede de en h?zl? dolum hatlar?nda yegâne tercih sebebi olabiliyoruz.


  Kapak sektörünün ülkemizdeki konumunu de?erlendirir misiniz?
  Türkiye’de kapak sektörü çok rekabetçidir. Kendi içimizdeki rekabet ku?kusuz ki hepimizi çok geli?tiriyor, biz de bu durumdan çok memnunuz.
  Kapak üretimi yap?s? gere?i çok dinamiktir. Sektördeki bu hareketlili?e öncülük edebilmek için de yat?r?m çok önemlidir. Üner Plastik olarak 2019 y?l?nda da yat?r?m konusunda aç?k ara lider olaca??m?z? dü?ünüyorum.


  Vermi? oldu?unuz bilgiler için te?ekkür eder, çal??malar?n?zda ba?ar?lar dileriz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR