<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  Beypazar? ?çecek Pazarlama Da??t?m Amb. San. Tic. A.?. Yönetim Kurulu Ba?kan? Niyazi ERCAN:

   

  Maden suyu denince akla ilk gelen markalardan biri olan Beypazar? Maden Suyu'nun yeni yat?r?m? "gazoz" hakk?nda bilgi alabilir miyiz? Bu ürün için tesisinizde nas?l bir yat?r?m gerçekle?tirdiniz? Ürünün AR-GE ve fizibilite sürecinden bahsedebilir misiniz?

  Maden suyu sektöründe 59 senenin içindeyiz. Ürün kalitemizden dolay? alm?? oldu?umuz ödüllerle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yakla??k 2 y?ll?k bir AR-GE sürecinden sonra gazozumuzu piyasaya sunduk. Mevcutta bulunan ve meyve aromal? ürünlerimizi üretti?imiz hatt?m?zda gazoz çe?idimizi de üretiyoruz. Gazozumuz tüketicilerin be?enisini kazand? diyebiliriz. ?çimi daha hafif ve daha az ?ekerli oldu?u için kolayl?kla tüketilebilen bir ürün olarak ra?bet görüyoruz. 


  Beypazar? Gazozu'nun ilk üretim a?amas?ndaki kapasiteniz ve hedef kapasiteniz hakk?nda bilgi alabilir miyiz? 
  Bizim ?i?eleme makinelerimiz yüksek kapasiteli. Her bir makinemiz saatte 50 bin ?i?e dolum h?z? ile çal??maktad?r. Deneme çal??malar?m?z bitti. ?u anda normal olarak talebe göre ürün piyasaya sunuyoruz. Talebi rahatl?kla kar??layabiliyoruz.


  Beypazar? Maden Suyu'nun tüm ürünlerini göz önüne ald???n?zda, tesislerinizdeki günlük kapasiteniz hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Türkiye'deki en yüksek dolum h?z?na sahip maden suyu ?i?eleme firmas?y?z. Saatte 300 bin ?i?e maden suyu dolumu gerçekle?tiriyoruz. Toplam 4 adet üretim hatt?m?z var. Alman ve ?talyan marka makinelerde ISO 22000 ve 9001 belgeleri do?rultusunda üretimimizi gerçekle?tiriyoruz.


  Beypazar? markas?n?n hem maden suyu hem de gazl? içecek pazar?ndaki konumu ve gelecek dönem hedefleri nelerdir?
  ?çecek sektörü en az yiyecek kadar geni? bir yelpazeye sahiptir. ?nsan vücudunun büyük bir oran? su oldu?u için içecek sektörü önemli bir konumdad?r. Her ?eyde oldu?u gibi içecekte de insanlar?n do?al olan?, sa?l?kl? olan? tüketmeleri  gerekmektedir. ?çti?imiz tatta lezzet arad???m?z kadar sa?l?k da aramal?y?z.


  Maden suyu olarak de?erlendirdi?imizde, gelecekte bu pazar?n daha da artaca??n?, sektörün hareketlenece?ini dü?ünüyorum. Çünkü maden suyunun önemi, sa?l??a ve sa?l?kl? ya?ama katk?lar? anla??l?yor ve benimseniyor. Gün içinde kaybetti?imiz mineralleri vücudumuza alman?n en kolay ve sa?l?kl? yolu maden suyu içmektir. Maden suyu içmenin ya??, yeri ve zaman? yoktur. Bebeklerinin ve kendilerinin sa?l?kl?  olmalar?n? isteyen anneler hamileyken maden suyu içmelidirler ki, günlük kalsiyum, magnezyum ihtiyaçlar?n? kar??layabilsinler. Bebekleri do?duktan sonra onlara  içirmelidirler ki, di?, kemik ve vücut geli?imleri sa?l?kl? olsun. Gençlik döneminde içmelidirler ki, mineral ihtiyaçlar?n? kar??laman?n yan? s?ra pürüzsüz, berrak bir cilde sahip olsunlar. Ya?l?l?k döneminde içmelidirler ki, osteoporoz denilen kemik erimesi hastal???n?n olu?ma ihtimalini maden suyundan al?nan kalsiyumla en aza indirsinler. Bu yönden dü?ünüldü?ünde gerçekten sa?l?kl?, faydal? olan ve Türkiye’nin de maden suyu potansiyeli bak?m?ndan zengin oldu?u göz önüne al?nd???nda, maden suyunun ilerleyen dönemlerde Türkiye pazar?nda önemli bir yere sahip olaca??n? dü?ünüyorum.


  Uluslararas? ödülleriniz ile birlikte, bu y?l Nisan ay?nda Lobin World taraf?ndan düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi'nde ''2016 Avrupa Kalite Ödülü'' alarak ödüllerinize  bir yenisini daha eklediniz. Artarak devam eden bu ba?ar?n?n s?rr? nedir?
  59 senedir sektörde olan ve üretti?i ürünlerle kalite standard?n? yakalamay? ba?aran bir firma olarak, tüketicilerimizin bize duydu?u güvene te?ekkür ediyoruz. Sadece bu sene de?il, bundan önceki senelerde de kalitemize ve firmam?za dair ödüller almaya devam ediyoruz.


  Bu ödülleri almam?zdaki en büyük etkeni, kalite anlay???m?zdan taviz vermememiz, her zaman için do?al olan? do?al haliyle tüketiciye sunmaya çal??mam?z olarak aç?klayabiliriz. Meyve aromal? ürünlerimizde bile %100 do?al meyve aromas? kullanarak kalite ve lezzeti birle?tirdik. Ayr?ca Beypazar? Maden Suyu markas?n?n di?er markalardan en önemli fark?, içeri?indeki mineral de?erlerinin yüksek olmas?d?r. 


  Güncel ihracat çal??malar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz? 
  Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine ula?maya çal???yoruz ve tüketicinin be?enisi ile yurt içi pazar?ndan en büyük pay? alan firma olmay? ba?ard?k. Yurt d??? pazar?na yönelik çal??malar?m?zda mevcut ve ?u anda 18 ülkeye ihracat gerçekle?tiriyoruz. Ba?ka K?br?s olmak üzere, Almaya, Fransa, Irak, Dubai, Arabistan gibi ülkelere ürünlerimizi göndermekteyiz.


  Maden suyu tüketimi yurt d???nda daha fazla, insanlar su yerine mineralli su dedikleri maden suyunu tüketiyorlar. Tabi yurt d???nda yeteri kadar maden suyu kayna?? olmad???ndan ithal ediyorlar. Türkiye maden suyu kaynaklar? yönünden zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekle?tiren ülkelerin ba??nda geliyor. Çünkü Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimi çok yayg?nd?r ve bu konuda yerle?mi? önemli bir al??kanl?k vard?r.


  Türkiye’de de maden suyunu sofra içece?i haline getirmek istiyoruz. Ancak, sadece a??r yenen yemeklerden sonra hazm? kolayla?t?rmak için de?il, ayn? zamanda spordan sonra, hamilelikte, gençlikte, ya?l?l?kta k?sacas? ya?am?n her an?nda içilebilen, sa?l?kl? keyif içece?i olarak insanlar?n tüketmesini sa?lamak istiyoruz.


  Niyazi Bey, bu keyifli sohbet için  çok te?ekkür ederiz.

   

  D??ER R?PORTAJLAR