<li id="0pnsj"></li><small id="0pnsj"><dd id="0pnsj"></dd></small><object id="0pnsj"></object>
 • <th id="0pnsj"><big id="0pnsj"></big></th>

 • <nav id="0pnsj"><code id="0pnsj"><address id="0pnsj"></address></code></nav>
 •  

  R?PORTAJLAR

  “Uzungöl’ün zirvesinden sofralara gelen bu do?al lezzeti bütün halk?m?z?n tatmas?n? diliyoruz. Çünkü, sa?l?kl? su içmek herkesin hakk?” diyen Bulak Su Me?rubat Sanayi ve Tic. A.? Genel Müdürü Refik ALBAYRAK ile gerçekle?tirdi?imiz keyifli söyle?iyi ilgiyle okuyaca??n?z? umut ediyoruz.

   

  Refik Bey öncelikle sizi tan?yabilir miyiz?

  ?ki y?ld?r Bulak Su fabrikas?nda Genel Müdür olarak görev yapmaktay?m. Yüksek ö?renimimi Türk Dili ve Edebiyat? alan?nda yapt?m. Yakla??k otuz y?l boyunca kamuda ve özel i?letmelerde yöneticilik yapt?m.


  Bulak Suyun kurulu?u ve üretimleri hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Bulak Su Me?rubat Sanayi ve Ticaret A.?.; iki y?ld?r g?da sektöründe Bulak Su olarak faaliyet göstermektedir. Trabzon ili Çaykara ilçesi Ta?k?ran mahallesinde bulunan fabrikam?z, Uzungöl’ün zirvesinden 2200 rak?ml? granit kaya yap?s? içinden ç?kan çok zengin ve dengeli mineralleri içinde bar?nd?ran do?al kaynak suyunu farkl? ambalajlama yöntemleriyle halk?n tüketimine arz etmektedir. 


  Fabrikam?zda son teknolojik makinelerle hiç el de?meden, inan?lmaz hijyen kurallar? çerçevesinde 0,3; 0,5; 1; 1,5 ve 5 lt PET ?i?e ambalaj türlerinde su üretiminin yan? s?ra, 200 ml PET bardak ve 19 litre polikarbon damacana üretimi yap?lmaktad?r.


  Sektördeki konumunuz ve AR-GE faaliyetleriniz hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  Kaynak suyumuzun de?erlerinin çok ideal oranlarda olmas?, i?letmemizin yönetim anlay??? ve tesisimizdeki hijyen kurallar? çerçevesinde gerçekle?en üretim mant??? k?sa sürede ?irketimizi bölgemizde sektörün lideri konumuna getirdi. Bu anlay???m?z? daha da geli?tirerek daha çok insan?m?zla bulu?ma azmindeyiz. 


  ??letmemizin son derece donan?ml? laboratuvar?nda g?da mühendisimiz kontrol ve takibinde laborantlar?m?zla sürekli suyumuzun test ve analizleri yap?lmaktad?r. Bu birimdeki arkada?lar?m?z ayr?ca bu ortamda AR-GE çal??malar?n? da sürdürmektedir.


  Teknoloji yat?r?mlar?n?z hakk?nda bilgi alabilir miyiz?
  Fabrikam?z sektörün en donan?ml? ve kapasitesi yüksek makine ekipmanlar?yla sürdürdü?ü üretiminde, önümüzdeki dönemlerde ürün çe?itlili?i ve kalitesini artt?rmaya yönelik yeni yat?r?mlar?n? da planlamaktad?r. Bu kapsamda öncelikli olarak suyumuzu önümüzdeki yaz aylar?nda cam ?i?ede halk?m?za sunma noktas?nda faaliyet içindeyiz. Bu faaliyetimizi planlama a?amas?ndan geçip, uygulama safhas?na ta??m?? bulunmaktay?z. ?lk a?amada 0,5; 1 ve 1,5 litre cam ?i?e üretimi gerçekle?tirilecektir. Bu yat?r?m?n i?letmemizi sektör içerisinde daha prestijli bir konuma ta??yaca??na inan?yoruz.


  Lojistik konusunda sorun ya??yor musunuz?
  Sektörü bilen, tan?yan ve takip eden idari kadromuz, son derece donan?ml? teknik ekibimiz ve üretimi gerçekle?tiren çal??anlar?m?zla uyumlu bir ekip olman?n avantajlar?n? h?zla büyüyen pazar?m?zda görmekteyiz. Bayilerimize ula?ma noktas?nda firmam?z?n kendine ait lojistik filosu bizlere ayr?ca bir rahatl?k imkân? sunmaktad?r.


  Pazardaki konumunuz hakk?nda neler söylemek istersiniz?
  Pazar noktas?nda k?sa sürede bölgemizden s?yr?l?p ülkemizin pek çok noktas?nda bayiliklerimiz olu?turulmu? olup aktif bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedirler.


  ?ç pazarda pay?m?z? büyütme çabalar?n?n yan? s?ra, ihracat noktas?nda da çok yönlü çal??malar?m?z devam etmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birli?i ülkeleri ve Ortado?u bölgesine ihracat?n? gerçekle?tirmi? bir firma olarak d?? pazar pay?n? da büyütme çabas?nday?z.


  Bulak Suyu di?er markalardan ay?ran özellikler nelerdir?
  Bulak Suyun; yüksek pH (8,41) de?eri, dü?ük sodyum (2 mg/L), yüksek magnezyum ve kalsiyum de?erleriyle sadece ülkemizin de?il dünyan?n en iyi do?al kaynak sular?ndan biri oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. ?nsan bedeninde su ile dengelenebilecek en ideal de?erlerin Bulak Su tüketerek sa?lanabilece?inden eminiz. Yine bir ?eyden daha eminiz ki; suyumuzu kayna??ndan ç?kan do?all?k de?erlerinde insan?m?z?n tüketimine sunmaktay?z.


  Son olarak ?unu söyleyebilirim ki, Uzungöl’ün zirvesinden sofralara gelen bu do?al lezzeti bütün halk?m?z?n tatmas?n? diliyoruz. Çünkü sa?l?kl? su içmek herkesin hakk?.


  Verdi?iniz bilgiler için çok te?ekkür ederiz.

  D??ER R?PORTAJLAR